Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Szpital Uniwersytecki – zarejestrowany w KRS!

podpisanie umowy o szpitalu.jpg

Podpisanie aktu notarialnego pomiędzy samorządem województwa lubuskiego reprezentowanym przez marszałek Elżbietę Annę Polak, a Uniwersytetem Zielonogórskim reprezentowanym przez prof. Wojciecha Strzyżewskiego - prorektora d/s studenckich UZ.

19 sierpnia 2017 r. 

 

 

 

Dotychczasowy Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. może oficjalnie zmieniać szyldy i pieczątki – na Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Spółka z dwoma właścicielami – Uniwersytetem Zielonogórskim (51 proc.) i województwem lubuskim (49 proc.) została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym wczoraj, to jest 18 sierpnia 2017 r. 

 


Mamy klinikę uniwersytecką! To milowy krok w historii lubuskiej ochrony zdrowia! – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

 

Piątek, 18 sierpnia 2017 r. to jedna z najważniejszych dat w historii szpitala w Zielonej Górze. Lecznica została oficjalnie zarejestrowana jako spółka z nową strukturą właścicielską. Większość, bo 51 proc. udziałów ma Uniwersytet Zielonogórski, a 49 proc. – pozostanie w rękach dotychczasowego właściciela – województwa lubuskiego.

 

 

 

Więcej pieniędzy na leczenie pacjentów


To istotna wiadomość nie tylko z punktu widzenia kształcenia studentów na kierunku lekarskim – będą mieli wreszcie własną „bazę”, ale przede wszystkim – z uwagi na pacjentów, bo Szpital Uniwersytecki będzie mógł się starać o bardziej korzystny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak wynika z informacji Ministerstwa Zdrowia – lecznica w takiej strukturze właścicielskiej może otrzymywać środki według wskaźnika – 1,2, co w przeliczeniu na dotychczasowy kontrakt szpitala może dać dodatkowe 40 mln zł rocznie, a zielonogórska lecznica zostanie zakwalifikowana do szpitali ogólnopolskich - w myśl ustawy o tzw. "sieci szpitali".

 

 

Nieruchomości nadal należą do samorządu


Rada nadzorcza spółki składać się będzie z 5 członków – 3 wskazanych przez uczelnię oraz dwóch wskazanych przez samorząd województwa. Spółka będzie miała trzyosobowy zarząd – prezesa i wiceprezesa ds. finansowych wskazuje uniwersytet, a wiceprezesa ds. rozwoju wskazuje samorząd województwa. Nieruchomości pozostają własnością samorządu województwa. Nowo powstała spółka - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego – jest beneficjentem wszystkich inwestycji w szpitalu. – Przypomnę, że w ciągu 9 lat, w poprzedniej i obecnej perspektywie, z udziałem Funduszy Europejskich zrealizowaliśmy w szpitalu inwestycje o wartości 121 mln zł. Samorząd przekazał 35 mln zł swoich środków, plus pieniądze z krajowych programów. Razem to 196 mln zł tylko na same inwestycje – wylicza marszałek Elżbieta Anna Polak. I dodaje, że samorząd zadbał o to, żeby start szpitala uniwersyteckiego był dobry, zwłaszcza, że będzie to już o trzy stopnie wyższy poziom tzw. zabezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą o sieci szpitali.

 

 

Oczekiwanym skutkiem połączenia jest także wzmocnienie pozycji szpitala na rynku usług medycznych poprzez m.in. zwiększenie dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej. Będzie się to wiązało ze wzrostem szans na wprowadzanie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia. Ma to istotne znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa lubuskiego.

 

 

Dodatkowo uczelnia, prowadząc szpital kliniczny, będzie uprawniona otrzymać większe środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji podmiotowej na realizację zadań medycznych, w tym na działalność dydaktyczną. Według szacunków Uniwersytetu Zielonogórskiego, różnica pomiędzy planowanym a obecnym finansowaniem wynosi ok. 4 mln zł.

 

 

Przypomnijmy. Sama zgoda Ministra Zdrowia na utworzenie kierunku lekarskiego w 2015 r. była uwarunkowana właśnie posiadaniem bazy własnej – czyli szpitala uniwersyteckiego. Samorząd Województwa zadeklarował wówczas utworzenie własnej bazy.

 

Do tej pory na Uniwersytecie medycynę studiowało 180 osób. W październiku na pierwszym roku naukę rozpocznie kolejnych 120 przyszłych lekarzy.

 

 

Historia połączenia

 

Uchwałą Nr XIII/120/15 z dnia 10 listopada 2015 r. Sejmik Województwa Lubuskiego wyraził zgodę na przekształcenie Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak wskazano w uzasadnieniu do ww. uchwały, przekształcenie docelowo było związane z objęciem przez Uniwersytet Zielonogórski 51 proc. udziałów zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).  Jest to działanie konieczne z uwagi na pogłębiające się trudności w pozyskiwaniu kadry lekarskiej i pielęgniarskiej dla naszego województwa, co może przekładać się na utrudnienia w dostępie pacjentów do leczenia. W związku z powyższym, należało pilnie podjąć kroki zmierzające do zatrzymania specjalistów, którzy zdobędą wykształcenie i doświadczenie kształcąc się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jednocześnie należy podkreślić, że deficyt specjalistycznej kadry medycznej był i jest nadal  jednym z najistotniejszych zagrożeń wskazanych w sprawozdaniu z działalności w okresie od 12 stycznia do 31 grudnia 2016 r. przygotowanym przez Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

 


W tym stanie rzeczy, już 21 listopada 2011 r., uchwałą na XVI/143/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego, radni województwa lubuskiego wyrazili wolę współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego na UZ. Konsekwencją realizacji wsparcia i stworzenia warunków do utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, było także podjęcie w dniu 27 kwietnia 2015 r. przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uzyskanie przez szpital w Zielonej Górze statusu szpitala klinicznego.

 


Źródło: www.lubuskie.pl

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT