Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Tomasz Bryk został członkiem Prezydium Forum Uczelni Technicznych

2.06.2014 r.

 

Tomasz Bryk.JPG

 

Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego - inż. Tomasz Bryk, został członkiem Prezydium Forum Uczelni Technicznych. To ogromne wyróżnienie dla naszej uczelni, samorządu i oczywiście dla naszych studentów. Pokazuje to jak duże znaczenie ma zdanie studentów Uniwersytet Zielonogórski na arenie ogólnopolskiej.

 

Forum Uczelni Technicznych tworzy dwadzieścia siedem Samorządów Studenckich Polskich Uczelni Technicznych.
Forum działa na podstawie Statutu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i Statutu Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Najwyższym organem Forum jest Zjazd, który jest organem uchwałodawczym.

 

Zadania Forum Uczelni Technicznych:

- rozwijanie współpracy i umacnianie więzi miedzy studentami Uczelni Technicznych,
- reprezentowanie środowiska studenckiego Uczelni Technicznych,
- wyrażanie opinii przed organami publicznymi w sprawach dotyczących ogółu studentów Uczelni Technicznych, w tym opiniowanie aktów normatywnych,
- stanie na straży praw studentów Uczelni Technicznych,
- wspieranie samorządności studenckiej na Uczelniach Technicznych.

 

Zadania Prezydium Forum Uczelni Technicznych:

- reprezentowanie interesów studentów Uczelni Technicznych,
- wykonywanie uchwał Zjazdu,
- podejmowanie decyzji w okresie pomiędzy sesjami Zjazdu,
- merytoryczny nadzór nad organizacją Zjazdów,
- opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących środowiska studenckiego Uczelni Technicznych,
- przygotowanie projektów uchwał dotyczących Forum dla Zjazdu PSRP oraz dla Rady Studentów PSRP,
- organizowanie i propagowanie różnych form współpracy między studentami Uczelni Technicznych,
- powoływanie zespołów roboczych oraz osób pełniących funkcje nie wymienione w niniejszym Statucie na wniosek Przewodniczącego.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT