Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs na stanowisko pracownika w Biurze Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych

 

 

10 maja 2018 r.

 

Uniwersytet Zielonogórski

ogłasza konkurs na stanowisko pracownika

w Biurze Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych

 

 

 

Miejsce pracy:

Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, Zielna Góra
 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami unijnymi,
 • Umiejętność pracy w systemach SL2014, SOWA,
 • Znajomość Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Regionalnego Program Operacyjny Województwa Lubuskiego i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w zakresie środków dedykowanych szkołom wyższym,
 • Znajomość wytycznych UE w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Znajomość zasad udzielania zamówień publicznych w projektach UE,
 • Gotowość do udziału w szkoleniach, konferencjach, itp.

 

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

 • Nadzór nad realizacją projektów dofinasowanych ze środków zewnętrznych
 • Koordynacja realizacji projektów przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego zaangażowane w realizację projektów;
 • Nadzór na koordynatorami wydziałowymi realizującymi projekty;
 • Bieżący kontakt z Instytucją Zarządzającą;
 • Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Senatu, Kolegium Rektorskiego i spotkań kierownictwa Uniwersytetu w zakresie realizacji projektów;
 • Udział w pracach Biura Zamówień Publicznych w zakresie wyłaniania wykonawców zadań realizowanych w ramach projektów;
 • Prowadzenie informacji i Promocji Projektów;
 • Przygotowywanie zbiorczych sprawdzań z realizacji projektów;
 • Aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych;
 • Przygotowanie dokumentów administracyjno – finansowych;
 • Przygotowanie wniosków o płatność i sprawozdań monitoringowych;
 • Inne, wynikające z koordynacji projektów.
   

Pisemne oferty zawierające:

 • List motywacyjny,
 • CV.

Komplet dokumentów należy składać osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9 pok. 14 lub przesłać elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl do dnia 17 maja 2018 r. do godz. 12:00.

 


Do CV należy dołączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922)


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT