Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski zyskał ponad 14 mln zł na realizację 2. projektów.

cała czwórka.JPG

Siedzą od lewej: Katarzyna Łasińska, prof. Grzegorz Benysek, prof. Tadeusz Kuczyński, Artur Zasada. Fot. Mamert Janion.

27 marca 2018 r.

 

 

Dziś, to jest we wtorek 27 marca br. w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: Artur Zasada – poseł na Sejm RP, prof. Tadeusz Kuczyński – rektor UZ, Katarzyna Łasińska – kanclerz UZ oraz prof. Grzegorz Benysek  – dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ.

 

 

Jak poinformował prof. Tadeusz Kuczyński – rektor UZ uczelnia otrzymała środki finansowe na realizację dwóch ważnych projektów. UZ od dawna o to zabiegał. Jeden z nich to Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim, natomiast drugi Przebudowa stołówki na potrzeby Instytutu Inżynierii Elektrycznej na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Łączna wartość obu projektów to ponad 14 mln zł!

 

 

Katarzyna Łasińska – kanclerz UZ stwierdziła, że już w połowie ubiegłego roku uczelnia rozpoczęła starania o sfinansowanie Zintegrowanego programu kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim. Przygotowanie tego projektu pilotował prorektor d/s rozwoju dr hab. Andrzej Pieczyński, prof. UZ wraz ze współpracownikami.

 


Prof. Grzegorz Benysek – dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ podziękował obecnemu na sali posłowi na Sejm RP, rektorowi UZ i kanclerz UZ za pomoc w uzyskaniu środków finansowych na modernizację stołówki i przekształcenie jej w budynek dydaktyczno-naukowy. Obecnie laboratoria mieszczą się w parterowym budynku, który jest w bardzo złym stanie technicznym.

 


Artur Zasada – poseł na Sejm RP przypomniał słowa wicepremiera Jarosława Gowina, który odwiedzając w listopadzie ubr. UZ stwierdził, że „Uniwersytet Zielonogórski to bijące serce województwa lubuskiego”. „Jestem przekonany, że od dzisiaj to serce będzie biło mocniej” – stwierdził A. Zasada. „Przywiozłem 3 dobre wiadomości – kontynuował. Konstytucja dla nauki czyli projekt Ustawy 2.0 został zatwierdzony przez Komitet Stały Rady Ministrów i trafi pod obrady Sejmu. Po drugie – wicepremier Jarosław Gowin niezwykle sobie ceni osiągnięcia prof. G. Benyska i jego wkład wniesiony do nauki polskiej, stąd wsparcie finansowe MNSW na modernizację stołówki.  Po trzecie – dzięki projektowi Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim kilkuset studentów na UZ będzie mogło uczestniczyć w stażach, a naukowcy dzięki szkoleniom podniosą swoje kompetencje.”

 


Prof. T. Kuczyński wyraził radość, że projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. ustawy 2.0 trafi pod obrady Sejmu. Przypomniał, że to z jego inicjatywy mniejsze i średnie uczelnie zawiązały „sieć”, by wspólnie forsować rozwiązania korzystniejsze dla szkół wyższych tego typu. Wcześniej bowiem w porównaniu z największymi uczelniami w kraju zawsze stały na straconej pozycji. Do projektu ustawy udało się wprowadzić wiele naszych wniosków – podkreślił.

 

 

rektor z czekiem.jpg

Symboliczne przekazanie czeku na realizację projektu Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od lewej stoją prof. T. Kuczyński i Artur Zasada. Fot. Mamert Janion

Oto szczegółowe informacje dotyczące obu projektów.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zarządzające programem operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, przyznało w ramach III osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych projektowi Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim finansowanie w wysokości 8,4 mln zł. Projekt jest realizowany od marca 2018 r. Jego zakończenie przewidziano na 31 marca 2022 r.

 


W realizację tego projektu są zaangażowane następujące wydziały UZ: Matematyki, Informatyki i Ekonometrii; Mechaniczny; Ekonomii i Zarządzania; Pedagogiki, Psychologii i Socjologii; Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki; Zamiejscowy w Sulechowie; Lekarski i Nauk o Zdrowiu i Artystyczny (pośrednio zaangażowany w realizację działań dotyczących powstania nowego kierunku – arteterapia) oraz pion prorektora d/s rozwoju.

 

 

Celem projektu Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na wyższym poziomie, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynkowi pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Zostanie on osiągnięty poprzez kompleksowe i zintegrowane wdrożenie pakietu działań na 7 wydziałach uczelni. Zintegrowany pakiet składa się z realizacji zadań w ramach modułu 1 – programy kształcenia, modułu 2 – podnoszenie kompetencji, modułu 3 – programy stażowe, modułu 6 – zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

 


W realizacji projektu łącznie będą uczestniczyć 964 osoby (510 kobiet i 454 mężczyzn), w tym 843 studentów (444 studentek i 399 studentów) oraz 121 osób należących do kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej (66 kobiet i 55 mężczyzn). W ramach działań zostanie również wdrożony na uczelni nowy system informatyczny, integrujący już działające systemy. Ma to na celu podniesienie jakości zarządzania infrastrukturą informatyczną uczelni dotyczącą obsługi studentów, a także kadry administracyjnej i naukowo- dydaktycznej.

 


W rezultacie podjętych działań na poszczególnych wydziałach zostaną podniesione kompetencje, w tym w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. 358. studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie weźmie udział w wysokiej jakości stażach zawodowych, co pozwoli na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy. W ramach realizacji projektu zaplanowano również wprowadzenie nowego kierunku kształcenia arteterapia oraz modyfikację 2 programów kształcenia: na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

 

 

Zadania jakie będą realizowane w ramach projektu na poszczególnych wydziałach:


1.    Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – warsztaty i wizyty studyjne analityka danych; modyfikacja programu kształcenia nauczycieli matematyki; program stażowy.


2.    Wydział Mechaniczny – szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej.


3.    Wydział Ekonomii i Zarządzania – szkolenia z kompetencji zawodowych; zajęcia warsztatowe; wizyty studyjne.


4.    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii – szkolenia podnoszące kompetencje studentów; kursy i studia podyplomowe dla kadry kierowniczej i administracyjnej.


5.    Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki – staże dla studentów; szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej.


6.    Wydział Zamiejscowy w Sulechowie – podnoszenie kompetencji studentów; program stażowy; podnoszenie kompetencji pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej oraz naukowo-dydaktycznej.


7.    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu – szkolenia/kursy/warsztaty dla kadry naukowo-dydaktycznej; opracowanie programu i katalogu modułów wg koncepcji SPICES dla studentów kierunku lekarskiego rekrutowanych od 2018 r.


8.    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (we współpracy z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziałem Artystycznym) – interdyscyplinarny program studiów licencjackich arteterapia.

 

 

Drugi projekt dotyczy finansowania z budżetu państwa kosztów przebudowy na potrzeby Instytutu Inżynierii Elektrycznej, nieczynnej od wielu lat, stołówki na Kampusie A. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało na ten cel 5 928 062 zł, z czego jeszcze w 2018 r. zostanie przekazana kwota 1 983 170 zł.

 

 

Stołówka akademicka na kampusie A (ul. prof. Z. Szafrana 9 w Zielonej Górze)  została zamknięta w 2011 r. Przygotowany projekt zakłada dostosowanie budynku do potrzeb nowego użytkownika. Będzie to obiekt dydaktyczno-badawczy Instytutu Inżynierii Elektrycznej Wydziału Informatyki, Elektroniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 


Prace modernizacyjne obejmą przebudowę ścian zewnętrznych. Z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych zostanie wykonana nowa fasada. Przy zachowaniu istniejących konstrukcji zostanie przebudowane całe wnętrze budynku. Zostaną w nim wymienione wszystkie instalacje. Teren wokół budynku zostanie  ponownie zagospodarowany, a jego uzbrojenie wymienione. Na swoim miejscu, od strony południowej, pozostanie główne wejście do budynku.

 

 

Na parterze znajdzie się zespół pomieszczeń laboratoryjnych i pomocniczych oraz pomieszczenia wspólne: hol z szatnią i recepcją, zaplecze techniczne, sanitariaty, ciągi komunikacyjne.

 

 

Na  I piętrze znajdą się laboratoria, pomieszczenia pracownicze, sanitariaty, ciągi komunikacyjne.

 

Zlokalizowane na I piętrze pomieszczenia laboratoriów: środowiskowej kompatybilności elektromagnetycznej, naukowo-badawczego i nadprzewodnictwa od góry zostaną doświetlone świetlikami dachowymi.

 


Docelowo z budynku będzie korzystać blisko 130. studentów i 30. pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych uczelni.

 

Ponieważ budynek zostanie zmodernizowany zgodnie z najnowocześniejszymi, obowiązującymi przepisami i normami, nie będzie generował znaczących kosztów bieżącej eksploatacji, a przez wiele najbliższych lat nie będzie wymagał ponoszenia żadnych nakładów remontowych. Ponadto wyłączenie z eksploatacji obecnie użytkowanej hali laboratoryjnej A-9 wyeliminuje zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników, a Uniwersytet nie będzie ponosił znacznych kosztów utrzymania tego obiektu, w tym również systematycznie ponoszonych kosztów prac naprawczych i zabezpieczających.


Przebudowa nie zakłada zmiany formy obiektu.


Powierzchnia użytkowa obiektu to 1 995,20 m2,  powierzchnia całkowita –  2 319,60 m2, a kubatura – 11 820,15 m3.

 

Podczas przebudowy budynku będą wykonywane wszystkich rodzajów robót. Prowadzone więc będą  roboty: rozbiórkowe, budowlane konstrukcyjne, instalacyjne elektryczne, instalacyjne sanitarne, wykończeniowe, związane z zagospodarowaniem terenu.

 

Po przebudowie budynku na obu kondygnacjach znajdzie się 15 laboratoriów. Na parterze będą to: laboratorium przemysłowych systemów automatyki i napędu elektrycznego,  laboratorium technik wysokich napięć oraz laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Natomiast na I piętrze znajdą się: laboratorium przesyłu i rozdziału energii elektrycznej; laboratorium energoelektroniki; laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów;;laboratorium alternatywnych źródeł energii; laboratorium elektroakustyki; laboratorium elektroakustyki komora; laboratorium inżynierii materiałowej; laboratorium komputerowe; laboratorium inżynierii elektrycznej, inżynierii biomedycznej i podstaw elektroenergetyki; laboratorium środowiskowe kompatybilności elektromagnetycznej; laboratorium naukowo-badawcze oraz laboratorium nadprzewodnictwa.

 

 

Pozostałe pomieszczenia to: sala seminaryjna z zespołem kuchennym, pomieszczenia pracownicze, portiernia z szatnią, zespoły sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, magazyny, pomieszczenie techniczne, rozdzielnia z serwerownią, trafostacja, węzły c.o., przyłącza wody, ciągi komunikacyjne (hol, przedsionek, korytarze, klatki schodowe), warsztat elektromechaniczny.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT