Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Biurze Realizacji Projektów

5 listopada 2018 r.

 

 

Uniwersytet Zielonogórski

ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego

w Biurze Realizacji Projektów

 

 

Miejsce pracy: 

Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, Zielna Góra 

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
 

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami unijnymi,
 • Umiejętność pracy w systemach SL2014, SOWA,
 • Znajomość Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Regionalnego Program Operacyjny Województwa Lubuskiego i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w zakresie środków dedykowanych szkołom wyższym,
 • Znajomość wytycznych UE w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Znajomość zasad udzielania zamówień publicznych w projektach UE,
 • Gotowość do udziału w szkoleniach, konferencjach, itp.


Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

 

 • Nadzór nad realizacją projektów dofinasowanych ze środków zewnętrznych
 • Koordynacja realizacji projektów przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego zaangażowane w realizację projektów;
 • Nadzór na koordynatorami wydziałowymi realizującymi projekty;
 • Bieżący kontakt z Instytucją Zarządzającą;
 • Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Senatu, Kolegium Rektorskiego i spotkań kierownictwa Uniwersytetu w zakresie realizacji projektów;
 • Udział w pracach Biura Zamówień Publicznych w zakresie wyłaniania wykonawców zadań realizowanych w ramach projektów;
 • Prowadzenie informacji i Promocji Projektów;
 • Przygotowywanie zbiorczych sprawdzań z realizacji projektów;
 • Aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych;
 • Przygotowanie dokumentów administracyjno – finansowych;
 • Przygotowanie wniosków o płatność i sprawozdań monitoringowych;
 • Inne, wynikające z koordynacji projektów. 


Pisemne oferty zawierające:

 • List motywacyjny,
 • CV,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia  08 listopada 2018 do godz. 12:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.


Ponadto informujemy, że:

 

 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którymi możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie 603474724.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika administracyjnego. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy ochronie danych osobowych).
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT