Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

VII edycja bezpłatnych studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” na UZ

10 września 2015 r.

 

baner_2_0.jpg

 

 

Narodowy Bank Polski oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na VII edycję bezpłatnych studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro dofinansowanych przez Narodowy Bank Polski.

 

Tematyka studiów podyplomowych  wychodzi naprzeciw potrzebom upowszechnienia wszechstronnych i kompletnych informacji o integracji monetarnej w Europie. Polska ma obowiązek wejść do Unii Gospodarczej i Walutowej, nie jest jedynie sprecyzowana data tego wydarzenia. Istnieje potrzeba doprowadzenia do rzetelnego dialogu ze społeczeństwem
i właściwe uwzględnienie jego obaw w działaniach podczas wdrażania waluty euro. Zastąpienie waluty narodowej wspólnym pieniądzem europejskim jest niezwykle ważną, strategiczną decyzją, powodującą daleko idące konsekwencje zarówno dla gospodarki jako całości, jak i dla wszystkich uczestników rynku.

 

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro adresowane są do różnych środowisk opiniotwórczych, tj. dziennikarzy, pracowników administracji, pracowników sektora finansowo-bankowego (przede wszystkim ekonomistów), nauczycieli oraz studentów. Preferowani będą kandydaci posiadający dyplom studiów ekonomicznych, minimum pierwszego stopnia. Minimalnym warunkiem, który musi spełniać potencjalny przedstawiciel grupy docelowej jest posiadanie dyplomu licencjackiego.


REKRUTACJA TRWA DO 7 PAŹDZIERNIKA 2015!


Czas trwania studiów: 2 semestry (październik 2015 – czerwiec 2016)

Liczba miejsc: 60

Opłata rekrutacyjna: 300 zł (w przypadku braku miejsc opłata jest zwracana kandydatowi)
Opłatę należy przesłać na konto: 76 1160 2202 0000 0002 2613 4954

z dopiskiem: VII EDYCJA MECHANIZMY EURO


Wymagane dokumenty:

dyplom ukończenia studiów wyższych,
podanie na studia,
1 zdjęcie,
dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał),
kserokopia dowodu osobistego,
zgoda na przetwarzanie danych osobowych i deklaracja współpracy,
CV,
List motywacyjny.
List motywacyjny powinien zawierać ewentualne pomysły na upowszechnianie zdobytej wiedzy na studiach podyplomowych, i określać potencjalne zainteresowanie współpracą w przyszłych działaniach edukacyjnych w zakresie waluty euro.


Dokumenty przyjmowane są w:

Sekretariacie Prorektora ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Licealna 9, Rektorat UZ, 65-417 Zielona Góra, pokój 115, godz. 9:00-14:00,
tel. (68) 328 31 70.

Biurze Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50, Budynek A-0,
65-246 Zielona Góra, pokój 11, godz. 9:00 – 14:00. tel. (68) 328 25 55.Kontakt:

tel. (68) 328 31 70, 668 415 484, 788 345 505, e-mail: SekretariatDJ@uz.zgora.pl, Z.Binek@wez.uz.zgora.pl, P.Szudra@wez.uz.zgora.pl;

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT