Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Warsz¬taty COM¬SOL Mul¬ti¬physics 5.1 na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ

5 października 2015 r.

 

 

logo_wiea.jpg

 

 

 

Przekonaj się, jak łatwo można przeprowadzać symu­lacje złożonych zadań fizy­cznych i poz­naj nowe tech­nolo­gie COM­SOL Mul­ti­physics Appli­ca­tion Builder i COM­SOL Server! Warsz­taty kierują się do wszys­t­kich osób prag­ną­cych zapoz­nać się z opro­gramowaniem COM­SOL Mul­ti­physics i uzyskać przegląd możli­wych zas­tosowań lub do doświad­c­zonych użytkown­ików, zain­tere­sowanymi nowymi funkc­jami COM­SOL Mul­ti­physics 5.1. Prezen­towany Appli­ca­tion Builder umożli­wia budowę aplikacji na pod­stawie stwor­zonych wcześniej mod­eli. Dzięki zmyśl­nie zapro­jek­towanemu i intu­icyjnemu środowisku, użytkownik ma możli­wość szy­bkiego udostęp­nienia wyspec­jal­i­zowanej aplikacji oso­bie zain­tere­sowanej, nie ma­jącej dostępu do pro­gramu lub nie posi­ada­jącej spec­jal­isty­cznej wiedzy w zakre­sie mod­e­lowa­nia. Wypróbuj i pogłęb nabyte umiejęt­ności za pomocą bezpłat­nej czter­nas­tod­niowej wer­sji prób­nej, którą otrzy­masz poprzez rejes­trację na warsztaty!

 

Miejsce warsz­tatów:

Uni­w­er­sytet Zielonogórski
Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Teleko­mu­nikacji
ul. Prof. Z. Szafrana 2
65 – 516 Zielona Góra
Sala 6A, bud. A-​2

Rejes­tracja: http://​www​.com​sol​.com/​e​v​e​n​t​s​/​i​d​/​5​4​8​9​1

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT