Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Weronika Steciąg nową przewodniczącą Parlamentu Studenckiego UZ

 

4 lutego 2021 r.

 

Weronika Steciąg.jpg

Weronika Steciąg, fot. archiwum prywatne

Nową przewodniczącą Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego na kolejną kadencję została Weronika Steciąg. Jest ona studentką drugiego roku matematyki i drugiego roku inżynierii danych. W wolnym czasie udziela korepetycji z przedmiotów ścisłych. Interesuje się astronomią. Lubi grać w gry planszowe, spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, ale najbardziej ceni sobie długi sen. Na pytanie - jakie zadania do realizacji sobie wyznaczyła – odpowiedziała, że przede wszystkim będzie to organizacja tegorocznych Bachanaliów, jeżeli oczywiście pozwoli na to pandemia.Po tegorocznych wyborach zmienił się również skład Parlamentu Studenckiego. Oto nowe władze tego gremium:

 

 • Iga Górniak - sekretarz
 • Agnieszka Dąbrowska - przewodnicząca Komisji Regulaminowo-Dydaktycznej
 • Gabriela Bednorz - przewodnicząca Komisji ds. Kultury i Sportu
 • Marcin Łukaszewicz - przewodniczący Komisji ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
 • Paulina Muszyńska - przewodnicząca Komisji ds. Kontaktów pozauczelnianych
 • Klaudia Podłuska - przewodnicząca Komisji Socjalno-Bytowej
 • Maxim Maliński
 • Marcin Sikora
 • Kinga Żmuda
 • Weronika Dylewicz
 • Weronika Bejman
   

 

Parlament Studencki UZ to organ uchwałodawczy Samorządu Studenckiego, wybierany przez wszystkich studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego na roczną kadencję. Jego działalność opiera się na przepisach Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 202) oraz Regulaminie Parlamentu Studenckiego UZ.


Parlament Studencki współdecyduje o rozdysponowaniu funduszu pomocy materialnej dla studentów oraz podziale dotacji na działalność kół i organizacji studenckich funkcjonujących w ramach uczelni. Kreuje życie kulturalne środowiska studenckiego, uczestniczy w elekcji władz uczelni, wydziałów i instytutów. Ma wpływ na pracę ciał decydujących o programie i toku studiów.

 

Jego misją jest reprezentowanie ogółu studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, poprzez prowadzenie na terenie Uczelni działalności z zakresu spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych, kulturalnych i sportowych. Reprezentuje interesy studentów wobec organów uczelni i na zewnątrz, inicjuje i wspiera działalność kulturalną i naukową kół naukowych i organizacji studenckich.

 

Celami i zadaniami Parlamentu Studenckiego są:

 

 • przedstawianie opinii we wszystkich sprawach związanych z procesem kształcenia,
 • reprezentowanie i ochrona interesów studentów na forum Uczelni,
 • wnioskowanie o rozszerzenie i sposób podziału funduszu na działalność studencką,
 • przedstawianie opinii na temat działalności jednostek organizacyjnych i organów Uczelni zajmujących się sprawami studenckimi, przedstawianie swoich wniosków organom Uczelni,
 • współdecydowanie w określaniu zasad przydziału miejsc w Domach Studenta,
 • dokonywanie zmian Regulaminu Samorządu Studenckiego,
 • ogłaszanie i organizowanie po powiadomieniu Rektora, ogólnouczelnianego referendum w sprawach dotyczących studentów Uczelni,
 • współdziałanie z Rektorem przy ustalaniu organizacji roku akademickiego,
 • obrona praw studentów poprzez podejmowanie interwencji, gdy prawa te są naruszane,
 • opiniowanie zasad podziału i współdecydowanie w określeniu wielkości funduszu przeznaczonego na stypendia i zapomogi,
 • ustalanie z Rektorem odpłatności za miejsce w Domu Studenta i zasad kształtowania cen obiadów w stołówce studenckiej,
 • uzgadnianie Regulaminu Studiów.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT