Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

„Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” ponownie nagrodzony przez MEN

20 stycznia 2015 r.

 

Polskie Towarzystwo Matematyczne zostało wyróżnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za projekt konkursowy „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” realizowany przez Zielonogórski Oddział Towarzystwa z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.  


Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniach 18 i 19 grudnia 2014 roku w Krakowie odbyła się konferencja „Moc w regionach 2: Nowa perspektywa finansowa 2014-2020”, zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na konferencji zaprezentowano najlepsze praktyki związane z opracowywaniem i wdrażaniem projektów unijnych w obszarze oświaty. Podczas wieczornej gali dobrych praktyk, 18 grudnia 2014 roku, zaprezentowano opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej raport dobrych praktyk edukacyjnych "Szkoła się opłaca”- edycja 2014. Opisano w nim najciekawsze projekty zrealizowane w ramach Priorytetu III PO KL w latach 2007 – 2012. Spośród ponad 250 projektów zgłoszonych przez Beneficjentów, realizujących projekty konkursowe, do konkursu w 4 czterech kategoriach: edukacja matematyczno-przyrodnicza, kształcenie zawodowe, kształcenie ogólne, kształcenie specjalne, wyłoniono 12 laureatów a wśród nich wyróżniono Polskie Towarzystwo Matematyczne za projekt „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” realizowany w latach 2009-2012 (kategoria edukacja matematyczno-przyrodnicza), uzyskało III miejsce. To już drugie wyróżnienie dla PTM przyznane przez MEN za projekt „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic, Towarzystwo zostało wyróżnione w 2012 roku (kategoria rozwój kompetencji). Projektem zostało objętych 8345 uczniów z 338 klas oraz 332 nauczycieli z 195 szkół (w tympodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, z obszarów miejskich i wiejskich) z 3 województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Celem Projektu „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” realizowanego przez Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie kształtowania umiejętności opisywania w języku matematyki otaczającego świata, stawiania hipotez i ich weryfikowania, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole oraz interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość z uwzględnieniem znajomości języków obcych. Dzięki jedynie 84 h zajęć pozalekcyjnych z matematyki w ciągu 3 lat, tj. 28 h rocznie, realizowanych w formie pracy zespołowej w słabszych zespołach klasowych, wytypowanych przez Kuratorów Oświaty i Dyrektorów Szkół, średnio ponad 59% zespołów klasowych osiągnęło wyniki z egzaminu końcowego z matematyki powyżej średniej wojewódzkiej. Wśród laureatów (pierwsze dziesięć miejsc w 3 województwach) Edycji Polskiej Międzynarodowego Konkursu "Matematyka bez Granic" Junior(kl. VI sz. podstawowej) i Senior (kl. III gimnazjum i I LO) znalazły się 93 klasy, w tym zespoły z obszarów wiejskich, co zaskoczyło nawet ich nauczycieli.

 

W bieżącym raporcie Dobrych praktyk edukacyjnych "Szkoła się opłaca – edycja 2014", podobnie jak w poprzednim z 2012 roku, opisano ciekawe projekty i produkty tych projektów sfinansowane ze środków unijnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W raporcie Dobrych praktyk edukacyjnych wyłonionych w ramach konkursu "Szkoła się opłaca – edycja 2014" zamieszczono ciekawe inicjatywy zrealizowane w ramach projektów konkursowych przeprowadzonych w latach 2007-2013. Projekty wyróżnione przez MEN w raporcie Dobrych praktyk edukacyjnych mogą być inspiracją do dalszych działań na rzecz podnoszenia jakości polskiej edukacji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Więcej na stronie::

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT