Wydział Humanistyczny UZ ogłasza konkurs na stanowisko: stypendysta przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

 

15 lutego 2018 r.

074456-ncn.png

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłasza konkurs na stanowiska: stypendysta przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki:  Stanisław Lisiecki (1872-1960) – zapomniany znawca Platona i historyk filozofii starożytnej, realizowanego na podstawie umowy nr UMO-2017/25/B/HS1/01934 zawartej między Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Zielonogórskim. Kierownikiem projektu jest dr hab. Tomasz Mróz.

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom:
 

  • uzyskany tytuł zawodowy magistra w dziedzinie filozofii i status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub status studenta studiów magisterskich w dziedzinie filozofii,
  • znajomość zagadnień związanych z problematyką historii filozofii polskiej, historiografii filozofii, czy recepcji filozofii Platona w Polsce,
  • gotowość do wykonywania powierzonych zadań odpowiedzialnie, rzetelnie i terminowo,
  • wstępna znajomość stanu badań problemu stanowiącego przedmiot projektu.

 

Opis zadań w projekcie: stypendysta będzie prowadził badania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu pt. Stanisław Lisiecki (1872-1960) – zapomniany znawca Platona i historyk filozofii starożytnej. Zakres obowiązków będzie obejmował:
1) przeprowadzenie kwerend bibliotecznych i przegląd literatury dotyczącej przedmiotu projektu;
2) analiza oraz problematyzacja wyników kwerendy;
3) przygotowanie i wysłanie do druku przynajmniej jednego artykułu naukowego do recenzowanego czasopisma historycznofilozoficznego.

 

Warunki zatrudnienia: stypendysta zostanie wyłoniony na podstawie konkursu przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (regulamin II dla konkursu OPUS 13). Stypendium jest wypłacane przez 6 miesięcy (marzec 2018 – sierpień 2018), całkowita kwota stypendium wynosi 9.000 zł, a kwota miesięczna – 1.500 zł.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie na stanowisku stypendysty, z klauzulą następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.)”,
  • list motywacyjny,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich i zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów magisterskich (II stopnia),
  • kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie UZ),
  • curriculum vitae,
  • wykaz udokumentowanych osiągnięć naukowych (stypendia, publikacje, wystąpienia).

 

Aplikacje należy składać pocztą elektroniczną (w formie plików pdf) na adres T.Mroz@ifil.uz.zgora.pl lub osobiście w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69A, 65-762 Zielona Góra.

 

Termin składania aplikacji upływa 23 lutego 2018 r., o godz. 12.00.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 lutego 2018 r.

 

Pytania należy kierować do kierownika projektu, dr hab. Tomasza Mroza, na adres T.Mroz@ifil.uz.zgora.pl

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT