Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydział Humanistyczny UZ ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty przy projekcie finansowanym przez NCN

 

 

8 października 2018 r.

160916157cd0a5311a03.jpg

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownikiem projektu badawczego: Stanisław Lisiecki (1872-1960) – zapomniany znawca Platona i historyk filozofii starożytnej, realizowanego na podstawie umowy nr UMO-2017/25/B/HS1/01934 zawartej między Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Zielonogórskim jest dr hab. Tomasz Mróz.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom:

  • uzyskany tytuł zawodowy magistra w dziedzinie filozofii i status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub status studenta studiów magisterskich (II stopnia) w dziedzinie filozofii,
  • znajomość zagadnień związanych z problematyką historii filozofii polskiej, historiografii filozofii, czy recepcji filozofii Platona w Polsce,
  • gotowość do wykonywania powierzonych zadań odpowiedzialnie, rzetelnie i terminowo,
  • wstępna znajomość stanu badań problemu stanowiącego przedmiot projektu.

 

Opis zadań w projekcie: stypendysta będzie prowadził badania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu pt. Stanisław Lisiecki (1872-1960) – zapomniany znawca Platona i historyk filozofii starożytnej. Zakres obowiązków będzie obejmował: 1) prace związane z wstępnym przygotowaniem tekstów do planowanej antologii tekstów; 2) przeprowadzenie uzupełniających kwerend wskazanych przez kierownika projektu; 3) przygotowanie oraz wygłoszenie referatu i/lub artykułu popularnonaukowego, 4) referowanie kierownikowi projektu na bieżąco postępów prac i przygotowanie sprawozdania po ukończeniu każdego etapu prac.

 

Warunki zatrudnienia: stypendysta zostanie wyłoniony na podstawie konkursu przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (regulamin II dla konkursu OPUS 13). Stypendium jest wypłacane przez 11 miesięcy (listopad 2018 – wrzesień 2019), całkowita kwota stypendium wynosi 16.500 zł, a kwota miesięczna – 1.500 zł.

 

Wymagane dokumenty: podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie na stanowisku stypendysty, z klauzulą następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.)”,
list motywacyjny, kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich i zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów magisterskich (II stopnia), kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie UZ),
curriculum vitae, wykaz udokumentowanych osiągnięć naukowych (dotychczasowe stypendia, publikacje, wystąpienia konferencyjne, działania popularyzujące naukę),
udokumentowana znajomość języka starogreckiego w stopniu co najmniej podstawowym.

 

 

Aplikacje należy składać pocztą elektroniczną (w formie plików pdf) na adres T.Mroz@ifil.uz.zgora.pl lub osobiście w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69A, 65-762 Zielona Góra.

 

 

Termin składania aplikacji upływa 15 października 2018 r., o godz. 12.00.

 

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 października 2018 r.

 

 

Pytania należy kierować do kierownika projektu, dr hab. Tomasza Mroza, na adres T.Mroz@ifil.uz.zgora.pl

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT