Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

XIII edycja konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na najlepszy debiut historyczny roku

31 sierpnia 2020 r.

plakat DHR.jpg

Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ogłaszają trzynastą edycję konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na najlepszy debiut historyczny roku w zakresie historii najnowszej. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2020 r.


Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach: prac magisterskich oraz prac doktorskich.I nagrodą w obu kategoriach jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy przez IPN oraz IH PAN w formie książkowej wraz z honorarium wypłacanym po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN: 10 000 PLN w przypadku najlepszych prac magisterskich, 25 000 PLN w przypadku najlepszych prac doktorskich.

II nagrodę stanowi okolicznościowy dyplom, wydanie przez IPN oraz IH PAN pracy w całości lub części wraz z honorarium autorskim. Obok dwóch głównych nagród komisja konkursowa może przyznać w każdej kategorii od 1 do 3 wyróżnień. Komisja może też zrezygnować w każdej z kategorii konkursowych z przyznania I nagrody i zamiast tego przyznać jedną lub dwie II nagrody.


Podpisanie umowy wydawniczej i wypłata nagrody-honorarium będą możliwe pod warunkiem przejścia całości procedur wydawniczych obowiązujących w IPN, łącznie z uzyskaniem dwóch pozytywnych recenzji specjalistów zajmujących się daną problematyką, wskazanych przez wydawcę. Pracę do konkursu zgłasza jej autor.

Prace konkursowe należy nadsyłać:

1) w formie wydruku obronionej pracy (bez żadnych zmian dokonanych później) oraz w formie elektronicznej w formacie pdf,

2) z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym,

3) z załączoną klauzulą RODO,

4) z pisemną opinią promotora (w przypadku prac magisterskich) lub kopiami recenzji powstałymi w trakcie przewodu (w przypadku prac doktorskich), w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:


Instytut Pamięci Narodowej
ul. Postępu 18
02-676 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na najlepszy debiut historyczny roku”.


Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Instytucie Pamięci Narodowej oraz Instytucie Historii PAN. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezesa IPN oraz Dyrektora Instytutu Historii PAN.


Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do końca grudnia 2020 r.


Informacje o konkursie dostępne są na stronie: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/najlepszy-debiut-histor/94272,XIII-edycja-Konkursu-im-Wladyslawa-Pobog-Malinowskiego-na-Najlepszy-Debiut-Histo.html .


Informacji na temat konkursu udziela: Monika Dobrzeniecka tel. 22 581 85 90, e-mail: debiut@ipn.gov.pl .
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT