Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego na UZ

Zjazd loga współne.jpg

 

10 września 2015 r.

 

W najbliższy piątek, to jest 11 września br. na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpocznie się XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, którego hasło przewodnie brzmi: "Zwierzęta w zmieniąjacym się świecie". Współorganizatorem Zjazdu jest Wydział Nauk Biologicznych UZ oraz Liga Ochrony Przyrody. Zjazd potrwa do niedzieli, 13 bm. W uroczystym jego otwarciu wezmą udział: Przewodniczący POlskiego Towarzystwa Zoologicznego – dr hab. Jacek Nowakowski; Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński; Główny Konserwator Przyrody - Piotr Otawski; Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos; Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak; Prezydent Miasta Zielona Góra - Janusz Kubicki.

 

Poniżej zamieszczamy szczegółowy program Zjazdu.

 

11 września 2015 r. (piątek): 

7.30 – 19.00 – budynek A-8, Wydział Nauk Biologicznych UZ, ul. prof. Z. Szafrana 1, rejestracja uczestników;

10.00 – 11.00 - uroczyste otwarcie XXI Zjazdu PTZool, aula UZ,  ul. Podgórna 50:


wystąpienia zaproszonych gości;

wykład plenarny I: prof. dr hab. Maciej LuniakBioróżnorodność śródmiejskiego parku - przykład Parku Skaryszewskiego w Warszawie 

11.00 – 11. 15 – przerwa kawowa; 


11.15 – 11.45 – wykład plenarny II, prof. dr hab. Tadeusz StawarczykWspółczesna rewolucja w systematyce ptaków;


11.45 – 12.15 – wykład plenarny III, prof. dr hab. Jacek Siciński – Filogeneza Arthropoda – podstawowe dylematy i hipotezy;


12.30 – 14.00 – obiad; 


14.15 – 14.45 – wykład plenarny IV, (sala 115, A-8 Wydział Nauk Biologicznych UZ, ul. prof. Z. Szafrana 1), prof. dr hab. Piotr Tryjanowski Antropogeniczne źródła pokarmu: wpływ na populacje, gatunki i ekosystemy;

 

 

 

ZAFF130523_281.jpg

Fot. Tomasz Gawałkiewicz, ZAFF

 

15.00 – 18.00 – obrady w sesjach:


SESJA ORNITOLOGICZNA – sala 115, budynek A-8 Wydział Nauk Biologicznych UZ, ul. prof. Z. Szafrana 1;


15.00 – 15.20 – Jerzy BańburaŹródła zmienności kondycji fizjologicznej piskląt sikor;
15.20 – 15.40 – Grzegorz BednarczykStrategie antydrapieżnicze muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis w Białowieskim Parku Narodowym;
15.40 – 16.00 – Katarzyna BulWybiórczość siedliskowa pliszki górskiej Motacilla cinerea i pluszcza Cinclus cinclus w warunkach Beskidu Żywieckiego;
16.00 – 16.20 – Beata CzyżCzy samce remiza są lepszymi rodzicami niż samice? Badania nad kondycją piskląt;
16.20 – 16.40 – Tomasz FigarskiPrzeciwstawny wpływ powodzi i regulacji cieków na warunki występowania ptaków lęgowych podgórskich koryt rzecznych;
16.40 – 17.00 – przerwa kawowa;
17.00 – 17.20 – Adam FlisMiędzypłciowe różnice w opiece nad lęgiem u bączka Ixobrychus minutus;
17.20 – 17.40 – Arkadiusz Fröhlich Wpływ cech środowisk zurbanizowanych na zgrupowanie ptaków zimujących w Krakowie;
17.40 – 18.00 – Łukasz KajtochPuszczyk uralski Strix uralensis jako gatunek warunkujący przestrzenne rozmieszczenie sów w lasach;
18.00 – 18.15 – przerwa

 

SESJA ICHTIOLOGICZNA – sala 219, budynek A-8 Wydział Nauk Biologicznych UZ, ul. prof. Z. Szafrana 1

15.00 – 15.20 – Mateusz CieplińskiNieuchwytny zabójca - wrzodziejąca martwica skóry (UDN);
15.20 – 15.40 – Maciej JażdżewskiPorównanie sprawności żerowania kozy Cobitis taenia complex i kozy bałtyckiej Sabanejewia baltica (Pisces, Cobitidae);
15.40 – 16.00 – Jan KotuszRola czynników patogennych i wyboru nisz w utrzymywaniu koegzystencji ryb o płciowym i klonalnym systemie rozrodu w kompleksie hybrydowym Cobitis (Teleostei: Cypriniformes);
16.00 – 16.20 – Dariusz Pietraszewski Wykorzystanie mikrohabitatów przez kozę bałtycką Sabanejewia baltica Witkowski, 1994;
16.20 – 16.40 – Mirosław PrzybylskiZróżnicowanie preferencji mikrosiedliskowych minoga ukraińskiego Eudontomyzon mariae w zależności od wielkości osobników;
16.40 – 17.00 – przerwa kawowa;
17.00 – 17.20 – Kacper PyrzanowskiZnaczenie sztucznych urządzeń wodnych dla populacji piskorza Misgurnus fossilis z obszaru Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru;
17.20 – 17.40 – Michał SkrzypczakRola tobiasza Ammodytes tobianus (Pisces: Ammodytidae) w krążeniu nicieni z rodzaju Contracaecum (Anisakidae);
17.40 – 18.15 – przerwa;
18.15 – 19.30 – walne zebranie członków PTZool, sala 115.

 

 

ZAFF130523_179.jpg

Fot. Tomasz Gawałkiewicz, ZAFF

12 września 2015 r. (sobota):


8.45 – 9.15 – wykład plenarny III,  dr Robert Rutkowski Genetyka w ochronie zagrożonych gatunków ptaków - przykład kuraków leśnych, sala 115, A-8 Wydział Nauk Biologicznych UZ, (ul. prof. Z. Szafrana 1);
9.15 – 9.20 – przerwa;


9:20 – 15:20 – obrady w sesjach:


SESJA ORNITOLOGICZNA - sala 115, budynek A-8 Wydział Nauk Biologicznych UZ, ul. prof. Z. Szafrana 1;


9.20 – 9.40 – Maciej KamińskiPokarm piskląt bociana czarnego Ciconia nigra w Polsce środkowej;
9.40 – 10.00 – Anna KapustaCzy przemiany w składzie drzewostanu grądowego Puszczy Białowieskiej wpłyną na zasoby miejsc lęgowych dziuplaków wtórnych?
10.00 – 10.20 – Beata KojtekZmiany w zespole lęgowym ptaków Parku Skaryszewskiego w Warszawie w latach 1957 - 2014. Wpływ kształtowania struktury przestrzennej parku miejskiego oraz zmian w sposobie jego zagospodarowania na awifaunę lęgową;
10.20 – 10.40 – Brygida Manikowska-ŚlepowrońskaDeterminanty re-kolonizacji i wielkości kolonii lęgowych czapli siwej Ardea cinerea w północnej Polsce;
10.40 – 11.00 – przerwa kawowa;
11.00 – 11.20 – Piotr MiniasProcesy synurbizacji ptaków wodnych na przykładzie łyski Fulica atra;
11.20 – 11.40 – Łukasz Jankowiak, Dariusz WysockiCzynniki wpływające na rozpoczęcie i czas trwania sezonu lęgowego miejskiej populacji kosa Turdus merula;
11.40 – 12.00 – Marcin PolakEkologia asocjacji lęgowej pomiędzy jarzębatką Sylvia nisoria a gąsiorkiem Lanius collurio;
12.00 – 12.20 – Adrian SurmackiJak zrobić dobre wrażenia małym kosztem? Strategie rozmieszczenia barwników karotenoidowych w piórach ptaków na przykładzie jemiołuszki Bombycilla garrulus;
12.20 – 12.40 Marcin TobółkaWpływ ekstremalnych warunków pogodowych na biologię lęgową bociana białego Ciconia ciconia;
12.40 – 14.00 – obiad;
14.00 – 14.20 – Dymitry VincheuskiZachowania łowieckie błotniaka zbożowego Circus cyaneus obserwowane na obszarze powiatu grodzieńskiego (Zachodnia Białoruś) w okresie jesienno-zimowym w latach 2008-2012;
14.20 – 14.40 – Radosław WłodarczykWybrane elementy strategii życiowej łabędzia niemego Cygnus olor;
14.40 – 15.00 – Joanna T. WoźnaCharakterystyka śpiewu w duetach u chwastówki ubogiej Cisticola chubbi;
15.00 – 15.20 – Dorota ZawadzkaMonitoring ptaków jeziora Wigry;
15.40 – 16.00 – przerwa kawowa;


SESJA TERIOLOGICZNA – sala 219, budynek A-8 Wydział Nauk Biologicznych UZ, ul. prof. Z. Szafrana 1;


9.20 – 9.40 – Tomasz FigarskiWymagania siedliskowe popielicy Glis glis w nizinnych lasach gospodarczych: implikacje konserwatorskie;
9.40 – 10.00 – Renata GrochowalskaZróżnicowanie genetyczne kolonii nietoperzy Myotis myotis;
10.00 – 10.20 – Łukasz Pęksa Wpływ człowieka na populację kozicy tatrzańskiej Rupicapra rupicapra tatrica;
10.20 – 10.40 – Agnieszka Pieniążek Dynamika liczebności i oddziaływania konkurencyjne między dwoma gatunkami gryzoni w środowisku miejskim;
10.40 – 11.00 – przerwa kawowa;
11.00 – 11.20 – Małgorzata PołatyńskaSpores of hypogeous fungi in fecal samples from chosen rodent species;
11.20 – 11.40 – Katarzyna SzyjkaZwierzęta łowne na terenie Krakowa na przełomie XX i XXI wieku;
11.40 – 12.00 – Le Thanh AnRed list of primates in the central coast provinces of Vietnam: distribution, population status, and risk of extinction;
12.00 – 12.20 – Robert Meronka Zastosowanie testów behawioralnych i fizjologicznych do oceny stresu u myszy z miejskich i dzikich populacji;
12:20 – 12:40 – przerwa;

 

 

tygrysy.jpg

FOT. https://www.google.pl/search?q=tygrys ...

SESJA ANATOMII I FIZJOLOGII ZWIERZĄT  – sala 219, budynek A-8 Wydział Nauk Biologicznych UZ, ul. prof. Z. Szafrana 1;


12.40 – 14.00 – obiad; 
14.00 – 14.20 Piotr Berantowicz –  Zegar biologiczny u Daphnia; 
14.20 – 14.40 – Edwin SieredzińskiO metodologii badań rozwoju nietypowych plemników u owadów;
14.40 – 15.00 – Aleksandra Skawina Dobowe i sezonowe zmiany stężeń serotoniny w hemolimfie a aktywność neuronów serotoninergicznych w czułkach Unio tumidus;
15.00 – 15.20 – Krystyna ŻuwałaPorównanie gęstości występowania i rozmiaru narządów smaku u różnowiekowych osobników w obrębie wybranych gatunków płazów;
15.20 – 15.40 – przerwa kawowa;

15.40 – 17.00 – SESJA POSTEROWA – I piętro, budynek A-8 Wydział Nauk Biologicznych UZ, ul. prof. Z. Szafrana 1;


ANATOMIA I FIZJOLOGIA WIERZĄT:
1. Piotr BębasProgramowana śmierć komórek i jej udział w uwalnianiu plemników u owadów;
2. Blanka Bukowska Różnice w budowie anatomicznej kości ramiennej na przykładzie wybranych gatunków zwierząt domowych;
3. Dawid Kozacki i inniWpływ noclegowisk ptasich na nicienie glebowe;
4. Dawid Kozacki i inni Wpływ noclegowisk ptasich na mezofaunę glebową;
5. Monika Grandtke i inni – Comparison of white blood cells of White Storks Ciconia ciconia developing in pure and heavy metal polluted environments;
6. Witold Morek i inniMorfometria rodzaju Milnesium Doyère, 1840 (Tardigrada: Milnesiidae) – podejście eksperymentalne;
7. Marta Polańska i inniSerotonina w ośrodkowym układzie nerwowym Spodoptera littoralis (Lepidoptera);
8. Teresa Napiórkowska i inni Zmiany w strukturze centralnego układu nerwowego u osobników dwugłowych Tegenaria atrica;
9. Marta Sawadro-Wieczorek i inniPorównanie jakości utrwalenia centralnego układu nerwowego pająków po zastosowaniu standardowych utrwalaczy;
10. Agnieszka Suszczyńska i inniWpływ analogu hormonu juwenilnego (fenoksykarbu) na metabolizm larw Spodoptera littoralis (Lepidopera, Noctuidae);
11. Agnieszka Suszczyńska i inniOkołodobowa regulacja fizjologii larw Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae) przez hormon adipokinetyczny;
12. Katarzyna Wołczuk i inniStruktura grzbietowej powierzchni języka wybranych gatunków nietoperzy;
13. Katarzyna Wołczuk i inniBudowa przewodu pokarmowego wybranych gatunków ryb z rodziny Gobiidae;

BEZKRĘGOWCE
14. Maria Cichocka i inni – Zmiany struktury wymiarów muszli w zanikających populacjach szczeżui wielkiej Anodonta cygnea L. na terenie Olsztyna;
15. Piotr GąsiorekPozycja taksonomiczna rodzaju Mesocrista Pilato, 1987 (Tardigrada: Hypsibiidae) w świetle badań molekularnych i morfologicznych;
16. Paulina Kozina i inniHoplopleura affinis (Phthiraptera, Hoplopleuridae) z myszy polnych Apodemus agrarius pochodzących z różnych środowisk województw lubelskiego i podkarpackiego;
17. Grzegorz KrawczykKrótki zarys Salticidae Tajlandii;
18. Andżelina Łopińska i inniKleszcze z wybranych gatunków zwierzyny łownej w dwóch obwodach łowieckich w województwie lubuskim;
19. Elżbieta Roland i inniRoztocze Parasitengona terrestria (= Trombidia) (Acari: Actinotrichida) Rezerwatu „Dąbrowa Brzeźnicka”;
20. Edwin SieredzińskiChromosomy politeniczne w mikrotaksonomii muchówek (Diptera);
21. Katarzyna Szczepko i inniCechy siedliskowe kształtujące zgrupowania złotolitek (Hymenoptera: Chrysididae) na terenach porolnych w Kampinoskim Parku Narodowym;

HERPETOLOGIA
22. Olaf Ciebiera i inniPłazy bezogonowe Anura w krajobrazie rolniczym zachodniej Polski;
23. Józef Różański i inniWystępowanie salamandry plamistej Salamandra salamandra (LINNAEUS, 1758) w masywie Cietnia (Beskid Wyspowy);
24. Bartłomiej Zając i inni Wyspy w morzu betonu i stali - populacje gadów i ich siedliska w zurbanizowanej część Krakowa;
25. Bartłomiej Zając i inniŚmiertelność herpetofauny na drogach - pilotażowe badania w Dolinie Sanu pod Otrytem;

ICHTIOLOGIA
26. Wojciech Górecki i inniZastosowanie jeżówki purpurowej, tiaminy i kwasu askorbinowego w profilaktyce zdrowotnej ryb;
27. Lidia Marszał i inniBiologia rozrodu piekielnicy Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) w rzekach Skrwa Prawa i Drzewiczka;
28. Marcin Popiołek i inniStruktura i rozmieszczenie zespołów pasożytów ryb z rodzaju Cobitis (Teleostei: Cypriniformes) w strefie hybrydowej dorzecza Odry – badania wstępne;
29. Kacper Pyrzanowski i inniPłodność piskorza Misgurnus fossilis na obszarze Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru;

ORNITOLOGIA
30. Ewa Burda i inniSukces lęgowy bociana białego Ciconia ciconia na Środkowym Nadodrzu w latach 2012-2015;
31. Iwona CyżewskaUwarunkowania środowiskowe występowania zimorodka Alcedo atthis w Tucholskim Parku Krajobrazowym;
32. Paweł Czechowski i inniEkologia rozrodu dymówki Hirundo rustica gniazdującej w bunkrach – 15 lat badań;
33. Beata DuliszWpływ warunków pogodowych na formowanie się noclegowiska srok Pica pica w Olsztynie;
34. Andrzej Górski i inniWzrost i rozwój piskląt kraski Coracias garrulus;
35. Andrzej Górski i inniZmienność rozmiarów jaj kraski Coracias garrulus;
36. Tomasz Grabowski i inniSukces lęgowy pustułki Falco tinunnculus w skrzynkach lęgowych w gminach Krzywda i Stanin w województwie lubelskim;
37. Piotr Indykiewicz Niska temperatura przyczyną strat jaj w lęgach śmieszki Chroicocephalus ridibundus;
38. Piotr Indykiewicz i inniŚmieszka Chroicocephalus ridibundus jako wektor transmisji mikrogrzybów chorobotwórczych dla człowieka i innych zwierząt;
39. Natalia Janczycka – Zagęszczenie i rozmieszczenie populacji lęgowej sierpówki Streptopelia decaocto i grzywacza Columba palumbus w Słubicach;
40. Paweł Knozowski i inniŚmiertelność ptaków w wyniku kolizji z ekranami akustycznymi w cyklu rocznym;
41. Michał LeszczyńskiAwifauna Parku Narodowego “Ujście Warty”;
42. Marcin Matysek i inni Czy zagęszczenie gryzoni wpływa na wielkość presji drapieżniczej na lęgi jarząbka (Tetrastes bonasia)?
43. Damian Markulak i inniPopulacja wróbla domowego i mazurka w Zielonej Górze;
44. Jacek J. NowakowskiZróżnicowanie wewnątrzpopulacyjne cech fenotypowych rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus;
45. Jacek J NowakowskiWpływ płci i pogody na wybiórczość miejsc żerowania rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus w strefie zalewowej doliny Biebrzy;
46. Aleksandra Szurlej-Kielanska i inniWybrane zagadnienia biologii lęgowej terekii Xenus cinereus na lęgowiskach stanowiących zachodnią granicę zasięgu występowania gatunku;
47. Aleksandra Szurlej-Kielanska i inni – Zmienność wokalizacji terekii Xenus cinereus na lęgowiskach stanowiących zachodnią granicę zasięgu występowania;
48. Jakub Szymkowiak i inniWpływ strategii żerowania drapieżników na koszty i zyski wykorzystywania informacji socjalnej w wybiórczości środowiskowej;
49. Katarzyna Turzańska i inniCzy ślimaki nagie mogą być drapieżnikami ptasich lęgów? Ślimak nagi Arion sp. przyczyną straty lęgu u cierniówki Sylvia communis;
 50. Łukasz UlbrychPrzeciwdziałanie inwazyjnym gatunkom ssaków w Parku Narodowym “Ujście Warty”:
 51. Łukasz Ulbrych Lęgi gegawy na żeremiach w Parku Narodowym “Ujście Warty”;
 52. Aleksandra Wasińska i inniOsobowość samców i samic remiza Remiz pendulinus – wyniki wstępne;
53. Agnieszka Wojciechowska i inniParemetry rozkładu odległości między gniazdem a budynkiem, jako miary synurbizacji sroki Pica pica L.;
54. Piotr Zduniak i inni Dystans ucieczki wrony siwej Corvus cornix z gniazda na terenie zalewowym;

TERIOLOGIA
55. Dominik Bubel i inni Chiropterofauna jaskiń o charakterze dynamicznym i statycznym;
56. Jan Cichocki i inniPrzeloty nocków dużych Myotis myotis zimujących w rezerwacie Nietoperek;
57. Jan Demesko i inniDental and cranial anomalies in roe deer population from Central Poland and Wilno area, Lithuania;
58. Adrianna Kościelska i inniZróżnicowanie morfometryczne zębiełka karliczka Crocidura suaveolens w zachodniej Polsce;
59. Dariusz Pietraszewski i inni Zachowania problemowe u psa domowego Canis familiaris;
60. Katarzyna Szyjka i inni Występowanie, rozmieszczenie i liczebność bobra europejskiego Castor fiber na terenie miasta Krakowa;
61. Le Thanh An i inni The distribution, population status, and conservation of Crested Gibbons Nomascus hylobatidae in southeast Asia;

VARIA
62. Bartosz Janic i inniZastosowanie laserowego skanowania 3D w oologii. Numeryczny obraz jaja;
63. Natalia MachałekPies towarzyszący-pies porzucony. Ewolucja zachowania człowieka względem psa;
64. Paulina Pałasz-KrawczyszynTypes of aquatic environments and biodiversity;
19.00 -22.45 – uroczysta kolacja. 

 

 

ZAFF130523_198.jpg

Fot. Tomasz Gawałkiewicz, ZAFF

13 września 2015 r. (niedziela):


8:55 – 11:40 - obrady w sesjach:

SESJA HERPETOLOGICZNA – sala 115, budynek A-8 Wydział Nauk Biologicznych UZ, ul. prof. Z. Szafrana 1;
8.30 – 8.50 – Józef RóżańskiInwentaryzacja płazów w masywie Cietnia (Beskid Wyspowy) w latach 2014-2015;
8.50 – 9.10 – Bartłomiej NajbarWierność żółwi błotnych (Emys orbicularis) miejscom hibernacji; 

SESJA BEZKRĘGOWCE – sala 115, budynek A-8 Wydział Nauk Biologicznych UZ, ul. prof. Z. Szafrana 1;
9.20 – 9.40 – Piotr BębasZegar biologiczny i pamięć gnojki wytrwałej Eristalis tenax (Diptera: Syrphidae);
9.40 – 10.00 – Eugeniusz BiesiadkaRola wód bieżących w zimowaniu pluskwiaków wodnych z grupy Nepomorpha;
10.00 – 10.20 – Jakub GoczałCzynniki kluczowe dla przetrwania zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Cucujidae) w lasach gospodarczych;
10.20 – 10.40 – Grzegorz KaniaZnaczenie gospodarcze krocionogów (Diplopoda);
10.40 – 11.00 – Edwin Sieredziński –  O problemach z bar codami w taksonomii owadów;
11.00 – 11.20 – Łukasz TrębickiWstępne wyniki badań nad systematyką i rozmieszczeniem rodzaju Cytaea Keyserling 1882 (Araneae: Salticidae);

11.20 – 11.40 – przerwa kawowa; 

 

WARSZTATY ZAGROŻENIA I OCHRONA ZWIERZĄT NA DROGACH – sala 115, budynek A-8 Wydział Nauk Biologicznych UZ, ul. prof. Z. Szafrana 1;
11.40 – 12.00 – Jarosław WiącekWpływ hałasu drogowego na ptaki leśne w okresie lęgowym, migracji i zimowania;
12.00 – 12.20 – Jan Cichocki Śmiertelność nietoperzy Chiroptera wskutek kolizji z pojazdami na drogach szybkiego ruchu;
12.20 – 12.40 – Katarzyna Skierska Ochrona herpetofauny na przykładzie autostrady A2, odcinek Trzciel - Nowy Tomyśl;
12.40 – 13.00 – Jan PryzowiczDynamika adaptacji ssaków do korzystania z przejść dla zwierząt na przykładzie wybranych wiaduktów ekologicznych w ciągu autostrady A2, odcinek Trzciel - Nowy Tomyśl;
13.00 – 13.20 – Małgorzata BujoczekKondycja osobnicza ofiar kolizji drogowych;
13.20 – 13.40 – Michał CiachŚmiertelność ptaków na drogach w okresie migracji jesiennej;
14:05 – 14:30 – zakończenie zjazdu i dyskusja. 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT