Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zapraszamy do studiowania architektury krajobrazu na UZ

11 maja 2015 r.

 

Program studiów na kierunku architektura krajobrazu o profilu praktycznym został skonstruowany w oparciu o najnowsze wskazania organizacji międzynarodowych: IFLA (International Federation of Landscape Architects) i ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools) oraz doświadczenia uniwersyteckiego ośrodka zielonogórskiego, a także założenia polityki rozwoju i zagospodarowania kraju oraz regionu.


Program umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania środowiska przyrodniczego, podstaw konstrukcji budowlanych, materiałoznawstwa, sztuk pięknych oraz historii architektury i sztuki, budowy i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu związanych zarówno z krajobrazem miejskim jak otwartym, podległymi zróżnicowanej presji człowieka, w tym: współczesnych i historycznych założeń parkowo-ogrodowych, zieleńców, zieleni towarzyszącej obiektom inżynieryjno-technicznym, obszarów przyrody chronionej, układów urbanistycznych i ruralistycznych, rewitalizowanych obszarów poprzemysłowych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę o zarządzaniu w zakresie gospodarki przestrzennej oraz umiejętności rozwiązywania problemów planistycznych, projektowych i konstrukcyjnych w zakresie architektury krajobrazu, w tym z wykorzystaniem zaawanasowanych technik komputerowych. Są oni również przygotowani do organizacji i realizacji inwestycji z zakresu architektury krajobrazu oraz do prowadzenia nadzoru inwestorskiego i budowlanego. Studenci kształcą umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.


Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach wykonawczych kształtowania terenów zieleni o różnej funkcjonalności, biurach projektowych, firmach projektowo-wykonawczych, wydziałach planistyczno-architektonicznych urzędów, wydziałach urzędów i instytucjach opracowujących programy i projektujących oraz nadzorujących działania wobec obszarów prawnie chronionych, działach przedsiębiorstw zajmujących się problematyką ochrony i rekultywacji terenów zdegradowanych. Ponadto absolwenci kierunku posiadają elementarną wiedzę oraz kompetencje menadżerskie i inżynierskie umożliwiające podejmowanie własnej działalności gospodarczej.


Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w obszarze nauk technicznych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w kierunkach kompatybilnych z pierwszym stopniem kształcenia.


Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do prowadzenia badań naukowych i analizy zjawisk oraz procesów z obszarów nauk technicznych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w tym do kontynuacji studiów na III stopniu kształcenia.

 

 

AK-1.jpg AK-2.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT