Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs na dotacje dla uczelni publicznych z regionu

24 marca 2021 r.

DSC_9171r.jpg

Fot. Kazimierz Adamczewski

Celem konkursu „Małe dotacje dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego” jest udzielenie wsparcia na zadania podejmowane przez uczelnie publiczne z Lubuskiego.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane zadania dotyczące:

•    upowszechniania i promocji prowadzenia/wyników działalności naukowej, świadczenia usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki;

•    działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

 

W szczególności mogą być zgłaszane zadania dotyczące badań rozwoju regionu w wymiarze społeczno-gospodarczym oraz definiowania czynników konkurencyjności rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów inteligentnych specjalizacji.
 

Do konkursu mogą być zgłaszane zadania dotyczące organizacji konferencji, seminariów, warsztatów czy dofinansowania przedsięwzięcia naukowo-badawczego lub innych, jednak końcowym efektem realizacji zadania musi być przygotowanie minimum jednego artykułu naukowego i jego publikacja w czasopismach z listy Web of Science, przy współautorstwie partnera prywatnego (sektor biznesu) z województwa lubuskiego.

 

Na powyższe cele w bieżącym roku budżetowym Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczył 40 000 zł. Ustalono maksymalną kwotę dotacji w kwocie 10 000 zł, minimalną – w kwocie 2 000 zł, przy czym wartość dofinansowania nie może być wyższa niż 75 proc. wartości całego zadania. Zarząd Województwa Lubuskiego zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie zadań w ramach przedmiotowego konkursu.
 

Zadanie winno być wykonane w 2021 roku, a zakończenie realizacji zadania powinno nastąpić do dnia 15 listopada 2021 r.

 

Kompletne wnioski o dotacje w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Małe Dotacje dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2021 r. osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Rozwoju Regionalnego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze, parter (Kancelaria Ogólna). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej.


W przypadku pytań należy dzwonić pod nr tel. 68 456 52 89/ lub 68 456 52 23.
 

Regulamin konkursu, wzór wniosku o przyznanie dotacji oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania znajdują się na stronie https://lubuskie.pl/wiadomosci/16380/male-dotacje-dla-lubuskich-uczelni-czekamy-na-wnioski .

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT