Zarządzanie w opiece zdrowotnej – studia podyplomowe na UZ

14 kwietnia 2021 r.

 

logo_WLiNoZ kwadrat.jpg

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na studia podyplomowe Zarządzanie w opiece zdrowotnej.


Potrzebne zmiany na rynku zdrowotnym szczególnie w okresie pandemii zmuszają decydentów do wprowadzania radykalnych strategii działania na wszystkich szczeblach systemu, gdzie potrzebna jest fundamentalna zmiana systemu organizacji, finansowania i zarządzania służbą zdrowia. Nasze studia podyplomowe wyposażą absolwentów w wiedzę dotyczącą zasad tworzenia i realizowania strategii polityki zdrowotnej Państwa. To wyjątkowe studia ze względu na jakość, program i kadrę oraz wielospecjalistyczny charakter zajęć. Celem studiów jest przekazanie praktycznej i innowacyjnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, promocji zdrowia, epidemiologii, ekonomiki zdrowia, zapoznanie z modelami zarządzania opieką zdrowotną oraz sposobem zarządzania zasobami ludzkimi, zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych w reformowanym obecnie systemie służby zdrowia.


 

Studia trwają 2 semestry. Program studiów przewiduje 162 godziny zajęć w formie wykładów realizowanych podczas 15 zjazdów (sobota, niedziela) odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu. Pierwszy zjazd planowany jest na 23-24 października 2021 r. Opłata za semestr wynosi 2500 zł, a opłata rekrutacyjna 85 zł.

 

Kandydaci na studia zobowiązani są do elektronicznej rejestracji https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php oraz złożenia wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, ul. Zyty 28, 65-046 Zielona Góra, tel. 68 328 73 77 lub elektronicznie e-mail: kierownik@cm.uz.zgora.pl


Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Przewidywana liczba miejsc na studiach wynosi maksymalnie 30 osób.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. podanie o przyjęcie na studia,

2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: I stopnia lub II stopnia lub jednolitych
magisterskich,

3. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

4. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe.


Kierownikiem studiów jest  prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska

(kontakt: e.nowakowska@cm.uz.zgora.pl lub elapharm@poczta.onet.pl)Absolwent studiów będzie wyposażony w kompetencje do profesjonalnego zarządzania jednostkami służby zdrowia, będzie posiadał kompetencje do realizacji programu restrukturyzacji służby zdrowia, oraz efektywnego zarządzania finansami, wiedzę z zakresu prawa medycznego, oraz norm prawnych dotyczących działalności leczniczej, wiedzę z zakresu farmakoekonomiki, promocji zdrowia, praw pacjentów oraz będzie posiadał umiejętności menadżerskie z zakresu zarządzania jednostkami służby zdrowia i zarządzania personelem.

 

Studia mają charakter dokształcający i adresowane są do absolwentów wyższych studiów, w szczególności do osób pełniących funkcje menadżerskie w służbie zdrowia, jak również dla osób planujących pełnić funkcje kierownicze w jednostkach służby zdrowia.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie w opiece zdrowotnej.

 


PROGRAM STUDIÓW

 • Wpływ czynników, fizycznych, chemicznych biologicznych na zdrowie
 • Pojęcie zdrowia i choroby
 • Systemy finansowania opieki zdrowotnej ze środków publicznych
 • Prawo w ochronie zdrowia
 • Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce
 • Rola farmakoekonomiki w zarządzaniu służbą zdrowia
 • Telemedycyna
 • Edukacja pacjenta - system komunikowania na linii lekarz- pacjent
 • System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i w krajach UE
 • Efektywne zarządzanie wynikami pracy
 • Bezpieczeństwo danych
 • Finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce i krajach UE
 • Podstawy zarządzania strategicznego
 • Etyczne zasady zdrowia publicznego
 • Seminarium dyplomowe

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT