Będzie szpital uniwersytecki

19 czerwca 2017 r.

KK170614_1140.jpg

fot. lubuskie.pl

Podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa lubuskiego, radni wyrazili zgodę na połączenie spółek Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. oraz Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.Szpital uniwersytecki przejmuje zarówno prawa jak i obowiązki dotychczasowego podmiotu. Szpital będzie oczywiście realizował dotychczasowe zadania i to w większym stopniu niż dotychczas - podkreśliła marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

W sesji uczestniczyło 26 radnych, a także zaproszeni goście, m.in. senator RP Waldemar Sługocki, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jolanta Fedak, starosta krośnieński Mirosław Glaz, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski i inni.
Połączenie spółek następuje w celu utworzenia tzw. bazy własnej dla potrzeb kształcenia w zawodach medycznych – kierunku lekarskim UZ.

 

Przed sesją odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Województwa z udziałem senatora Sługockiego, na którym skierowano stosowne uchwały na sesję sejmiku.
- Szpital uniwersytecki przejmuje zarówno prawa jak i obowiązki dotychczasowego podmiotu, nowy podmiot jest jego następcą prawnym - podkreśliła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Ponadto samorząd województwa zachowuje prawo własności wszystkich nieruchomości i ruchomości. Nowy podmiot będzie beneficjentem środków unijnych z programów krajowych. Jest oczywiście pewne ryzyko, ale my już zdaliśmy egzamin z ponoszenia ryzyka. Wiele zależy od tego jak jest spółka prowadzona. Szpital będzie oczywiście realizował dotychczasowe zadania i to w większym stopniu niż dotychczas. W kontrakcie na świadczenia medyczne w ramach NFZ szpital zyska ok. 40 mln zł.

Podobnie wypowiadał się na sesji senator Sługocki, który w poprzednim rządzie pełnił funkcję wiceministra infrastruktury i rozwoju: - Szpital będzie świadczył usługi na jeszcze wyższym poziomie, bo jego poziom referencyjności ulegnie zmianie na korzyść mieszkańców województwa. Cel projektu niewątpliwie zostanie osiągnięty. Ten szpital jest warunkiem sine qua non, aby lekarze mogli dalej kształcić się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ponadto, uzyskanie statusu szpitala klinicznego otworzy możliwości pozyskania funduszy z nowego portfela środków europejskich.


25 radnych było za, jeden wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciw.
Przypomnijmy, że 27 kwietnia 2015 r. Sejmik Województwa Lubuskiego wyraził zgodę na uzyskanie przez Szpital w Zielonej Górze statusu szpitala klinicznego. Następnie 10 listopada 2015 r. wyraził zgodę na przekształcenie Szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W uzasadnienie podjętej uchwały wskazano, że przekształcenie ma być docelowo związane z objęciem przez Uniwersytet Zielonogórski 51% udziałów. Jest to konieczne z uwagi na pogłębiające się trudności w pozyskiwaniu kadry lekarskiej i pielęgniarskiej dla naszego województwa co może przekładać się  na utrudnienia w dostępie pacjentów do leczenia.


Połączenie Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. s o.o. oraz Poradni Akademickiej UZ Sp. z o.o. otworzy przed podmiotem powstałym z połączenia możliwości ubiegania się o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wśród typów beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o środki z Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX: Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia znajdują się m.in. podmioty lecznicze utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych. Dodatkowo Uczelnia, prowadząc szpital kliniczny będzie uprawniona  otrzymać wyższe środki finansowe z budżetu państwa na realizację zadań medycznych, w tym działalność dydaktyczną, w formie dotacji podmiotowej. Wg szacunków UZ, różnica między planowanym, a obecnym finansowaniem wynosi ok 4 mln zł. Ponadto połączenie spółek spowoduje, że powstały w jego wyniku szpital uniwersytecki będzie mógł być zakwalifikowany do poziomu szpitali ogólnopolskich. Spółka powstała z połączenia będzie działała pod firmą Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

 

 

Źródło: Newsletter (nr 112) Urzędu Marszałkowskiego

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT