Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Bezpłatne studia podyplomowe na UZ

1.09.2014 r.


Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Narodowy Bank Polski zapraszają na VI już edycję studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro dofinansowanych przez NBP. Studia są bezpłatne – pobierana jest tylko jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł.


REKRUTACJA TRWA DO 6 PAŹDZIERNIKA 2014!


Tematyka studiów podyplomowych wychodzi naprzeciw potrzebom upowszechnienia wszechstronnych i kompletnych informacji o integracji monetarnej w Europie. Polska ma obowiązek wejść do Unii Gospodarczej i Walutowej, nie jest jedynie sprecyzowana data tego wydarzenia. Istnieje potrzeba doprowadzenia do rzetelnego dialogu ze społeczeństwem i właściwe uwzględnienie jego obaw w działaniach podczas wdrażania waluty euro. Zastąpienie waluty narodowej wspólnym pieniądzem europejskim jest niezwykle ważną, strategiczną decyzją, powodującą daleko idące konsekwencje zarówno dla gospodarki jako całości, jak i dla wszystkich uczestników rynku.

 

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro adresowane są do różnych środowisk opiniotwórczych, tj. dziennikarzy, pracowników administracji, pracowników sektora finansowo-bankowego (przede wszystkim ekonomistów), nauczycieli oraz studentów. Preferowani będą kandydaci posiadający dyplom studiów ekonomicznych, minimum pierwszego stopnia. Minimalnym warunkiem, który musi spełniać potencjalny kandydat jest posiadanie dyplomu licencjackiego.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry (październik 2014 – czerwiec 2015)

Liczba miejsc: 60

Opłata rekrutacyjna: 300 zł (w przypadku braku miejsc opłata jest zwracana kandydatowi)

Opłatę należy przesłać na konto: 76 1160 2202 0000 0002 2613 4954 z dopiskiem: VI EDYCJA MECHANIZMY EURO

 

Wymagane dokumenty:

•   dyplom ukończenia studiów wyższych,

•   podanie na studia,

•   1 zdjęcie,

•   dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał),

•   kserokopia dowodu osobistego,

•   zgoda na przetwarzanie danych osobowych i deklaracja współpracy,

•   CV,

•   List motywacyjny (powinien zawierać ewentualne pomysły na upowszechnianie zdobytej wiedzy na studiach podyplomowych i określać potencjalne zainteresowanie współpracą w przyszłych działaniach edukacyjnych w zakresie euro).

 

Dokumenty przyjmowane są w:

•  Sekretariacie Prorektora ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Licealna 9, Rektorat UZ, 65-417 Zielona Góra, pokój 115, godz. 9:00-14:00, tel.  0-68 328 31 70.

•  Biurze Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50, Budynek
   A-0, 65-246 Zielona Góra, pokój 11, godz. 9:00 – 14:00. tel. 0-68 328 25 55.

Kontakt:

tel. 0-68 328 31 70, 0 668 415 484, 0 788 345 505

e-mail:
SekretariatDJ@uz.zgora.pl; Z.Binek@wez.uz.zgora.pl; P.Szudra@wez.uz.zgora.pl;

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT