Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Członkowie Rady Uczelni odebrali dziś akty powołania na kadencję 2021/2024

17 lutego 2021 r.

 

DSC_9192r.jpg

Powołanie członków do Rady Uczelni, fot. K. Adamczewski

Sześcioro członków Rady Uczelni odebrało dziś z rąk rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Wojciecha Strzyżewskiego, akty powołania na kadencję 2021/2024.W nowej Radzie Uczelni znalazło się troje przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego:
 

·          prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak - Zakład Literaturoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej

·          dr hab. Sebastian Saniuk, prof. UZ - Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości

·          prof. dr hab. Leszek Jerzak - dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych

i troje przedstawicieli tzw. otoczenia zewnętrznego:

·          Małgorzata Ragiel - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze (reprezentuje szeroko rozumiane środowisko edukacyjne)

·          Jerzy Ostrouch - prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim (reprezentuje instytucje związane z jednostkami budżetowymi)

·          Janusz Jasiński – przedsiębiorca, przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, przewodniczący Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, główny akcjonariusz zielonogórskiego ekstra ligowego koszykarskiego klubu sportowego Stelmet BC, (przedstawiciel otoczenia biznesowego)

 

Przewodniczącym Rady Uczelni na kadencję 2021/2014 został Jerzy Ostrouch, który funkcję przewodniczącego RU pełnił w pierwszej kadencji.

 

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w skład Rady Uczelni obligatoryjnie wchodzi przewodniczący Parlamentu Studenckiego. Na najbliższym posiedzeniu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego powoła w skład RU studentkę II roku matematyki i II roku inżynierii danych – Weronikę Steciąg – nową przewodniczącą PS UZ.

 

Do zadań Rady Uczelni należy m.in.:

·         opiniowanie projektu strategii Uniwersytetu;

·         opiniowanie projektu statutu;

·         monitorowanie gospodarki finansowej Uniwersytetu;

·         monitorowanie zarządzania Uniwersytetem;

·         wskazywanie i zgłaszanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;

·         opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uniwersytetu;

·         w przypadku konieczności wprowadzenia programu naprawczego na Uniwersytecie, uchwalanie tego programu wraz ze szczegółowym harmonogramem wdrażania i przedkładanie właściwemu ministrowi sprawozdania z jego wykonania oraz uchwalanie aktualizacji programu naprawczego;

·         wyrażanie zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora na okres kadencji;

·         wnioskowanie o ustalenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora do ministra właściwego dla spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

·         składanie Senatowi rocznego sprawozdania z działalności;

W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:

·         opiniuje plan rzeczowo-finansowy;

·         zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;

·         zatwierdza sprawozdanie finansowe;

·         wybiera firmę audytorską dokonującą badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu.

 

Kadencja Rady Uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja Senatu.

 

 

 

DSC_9729rs_pp.jpg DSC_9186r_pp.jpg DSC_9181r_pp.jpg
Jerzy Ostrouch, fot. K. Adamczewski prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, fot. K. Adamczewski Małgorzata Ragiel, fot. K. Adamczewski
DSC_9188s_pp.jpg DSC_9180s_pp.jpg DSC_9184r_pp.jpg
Janusz Jasiński, fot. K. Adamczewski prof. dr hab. Leszek Jerzak, fot. K. Adamczewski dr hab. Sebastian Saniuk, prof. UZ, fot. K. Adamczewski
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT