Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Do konkursów warto stanąć (II) …

24 marca 2022 r.


Dział Obsługi Projektów UZ informuje o aktualnie ogłoszonych konkursach na granty:

FNPlogoKOLORpl.jpg

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej:

Celem programu jest zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizacja wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów. 

Zasady konkursu:

  • wnioski w konkursie mogą składać dwie osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, przy czym:

- w dniu składania wniosku jedna osoba jest pracownikiem naukowym zatrudnionym w instytucji naukowej prowadzącej badania naukowe w Polsce;

- druga osoba, niezależnie od narodowości, w dniu agresji na Ukrainę tj. 24.02.2022 r. była pracownikiem naukowym prowadzącym badania naukowe w Ukrainie;

  • w imieniu obojga naukowców wniosek składa osoba pracująca w Polsce, wraz z instytucją prowadzącą badania naukowe w Polsce, w której realizowany będzie projekt (jednostka goszcząca).
     
  • zgłoszony projekt badawczy przewiduje realizację badań przez wskazany we wniosku okres 12 miesięcy, przy czym projekty składane w I konkursie powinny rozpocząć się nie wcześniej niż w terminie składania wniosków i nie później niż w drugiej połowie 2022 r., natomiast projekty składane w II konkursie powinny rozpocząć się w pierwszej połowie 2023 r.
     

Zasady finansowania:

- całkowity budżet pojedynczego projektu na okres 12 miesięcy może wynosić maksymalnie 268 800 zł – obejmuje on zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.

- budżet przewidziany dla każdego z dwóch wnioskodawców wynosi 134 400 zł na okres 12 miesięcy i obejmuje: stawkę jednostkową na pokrycie wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 8 000 zł oraz ryczałt w wysokości 38 400 zł (stanowiący 40 proc. całkowitych kosztów wynagrodzenia) przeznaczany na pozostałe koszty związane z prowadzeniem badań (np. sprzęt, podróże, dostęp do baz danych, archiwów, tłumaczenia, promocja, wynagrodzenia dla studentów etc.).

- finansowanie projektów pochodzi z funduszy własnych FNP oraz z darowizn przekazanych FNP.

- Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zachęca jednostkę goszczącą do współfinansowania projektu, np. w zakresie wynagrodzeń wnioskodawców, kosztów pośrednich, stypendiów dla studentów, zaangażowania innych naukowców etc.


Sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej w języku angielskim za pośrednictwem internetowej bazy danych: https://wnioski.fnp.org.pl/ W związku z powyższym, wniosek w formie elektronicznej należy wysłać́ dopiero po uzyskaniu akceptacji władz uczelni na ostatecznej wersji wniosku. Laureatów programu wyłoni międzynarodowy panel ekspertów powołany przez FNP.

Nabór wniosków odbywa się w ramach dwóch konkursów, w terminach:

do 29 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (I konkurs),  lub

do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs).

Link do konkursu: https://www.fnp.org.pl/oferta/program-wspolpracy-polsko-ukrainskiej/   .

 

 

 

 

MEiN-logo.jpg

Ministerstwo Edukacji i Nauki

1. Nauka dla Społeczeństwa: 
                         
Przedmiot konkursu:

Celem programu ministra edukacji i nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Program obejmuje finansowanie projektów w trzech obszarach:

• Doskonałość naukowa;

• Nauka dla innowacyjności;

• Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość.

Sposób i termin składania wniosków:

Nabór wniosków w MEiN prowadzony jest w trybie ciągłym, przy czym jednostka (uczelnia) może złożyć maksymalnie 4 wnioski w danym roku kalendarzowym. Wnioski będzie można składać przez Zintegrowany System Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie http://osf.opi.org.pl.

Link do konkursu: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa--nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki  


2. Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej.

Celem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących budowę, modernizację i użytkowanie międzynarodowych infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach i zastosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych uznanych za kluczowe z punktu widzenia rozwoju i konsolidacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej przez Europejskie Forum Strategii do spraw Infrastruktur Badawczych (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI) oraz wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, o której mowa w art. 374 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Do kogo jest skierowany:

W ramach programu dofinansowanie na realizację projektów mogą uzyskać uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w ramach programu rozpoczął się dnia 2 lipca 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski należy składać w formie dokumentu elektronicznego.

Główne zasady programu:

• w ramach programu dofinansowanie na realizację projektów mogą uzyskać uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

• na potrzeby udziału w programie może zostać utworzone konsorcjum, działające na podstawie umowy o współpracy, w skład którego wchodzą dwa lub więcej podmiotów.

• warunkiem udziału w programie jest:

1. udział wnioskodawcy w projekcie międzynarodowym o charakterze wielostronnym realizowanym na podstawie umowy międzynarodowej, statutu konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej albo porozumienia międzyinstytucjonalnego o charakterze międzynarodowym oraz na podstawie dokumentów przyjmowanych przez uprawnione organy powołane do życia w ramach tego projektu;

2. wynikający z udziału, o którym mowa w pkt 1, obowiązek wniesienia przez wnioskodawcę wkładu w budowę, modernizację lub użytkowanie międzynarodowej infrastruktury badawczej będącej przedmiotem projektu międzynarodowego;

3. przedłożenie przez wnioskodawcę potwierdzenia uprawnionych organów powołanych do życia w ramach projektu międzynarodowego, że zaplanowane przez wnioskodawcę w ramach projektu do realizacji zadania stanowią wkład, o którym mowa w pkt 2;

• środki finansowe w ramach programu mogą zostać przyznane na okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 5 lat (60 miesięcy). Okres ten może zostać przedłużony o nie więcej niż 2 lata (24 miesiące);

• w ramach programu mogą być finansowane koszty poniesione na realizację projektu od dnia złożenia wniosku.;

• w ramach programu mogą być finansowane koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie realizacji projektu, przy czym koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 15 proc. kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów opłacenia składki członkowskiej.


Link do konkursu: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcie-udzialu-polskich-zespolow-naukowych-w-miedzynarodowych-projektach-infrastruktury-badawczej
 

 

 

 

 

logo- nawa poziom.jpg

NAWA

1. NAWA PRELUDIUM BIS 1

Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych.

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne
wobec projektów PRELUDIUM BIS 1 Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Finansowanie w ramach programu obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. W przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły do 10 grudnia 2024 r. do godz. 15:00.

Link do konkursu: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-nawa-preludium-bis-1
 

2. PRELUDIUM BIS 2 

Przedmiot konkursu:

Celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych.

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły do 10 grudnia 2025 r. do godz. 15:00.

Link do konkursu: https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis/nawa-preludium-bis-2/ogloszenie
 

 

 

 

ncbr_logo_z_czerwonym_napisem.jpg

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

BRIK II

Przedmiot konkursu:

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – PKP PLK S.A polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK, konkurs II.

Realizacja Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK przyczyni się do poprawy stanu technicznego sieci linii kolejowych, ograniczenia negatywnego wpływu transportu kolejowego na środowisko, sprawniejszego utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej oraz poprawy bezpieczeństwa. Ponadto realizacja Wspólnego Przedsięwzięcia umożliwi opracowanie innowacyjnych systemów informatycznych, co wpłynie na wzrost konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do innych środków transportu. Jednocześnie zakłada się, że wdrożenie rezultatów projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe PLK S.A., zapewniając nowoczesne rozwiązania optymalizujące koszty zarządzania infrastrukturą kolejową.
Celem głównym przedsięwzięcia jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do 2033 roku. 

Termin składania wniosków:

Wniosek musi być wysłany w systemie LSI najpóźniej dnia 31 marca 2022 r. do godziny 16:00.

Link do konkursu: https://www.gov.pl/web/ncbr/brik-ii 
 

 

 

 

NCN_poziom dobre.jpg

Narodowe Centrum Nauki

1. OPUS 23

W konkursie OPUS 23 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

• z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;

• bez udziału partnerów zagranicznych;

• we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,

Termin składania wniosków: do 15 czerwca 2022 r.  do godziny 16:00. 

Link do konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus23 


2. MINIATURA 6

Konkurs MINIATURA 6, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. Warto jednak przygotować je jak najwcześniej, ponieważ środki są rozdzielane proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których trwa nabór.

Link do konkursu: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6

3. Weave-UNISONO

Międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO przeznaczony jest na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, opartego na Procedurze Agencji Wiodącej (LAP: Lead Agency Procedure), w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

Sposób składania wniosków:

Wnioski wspólne składane są przez zagraniczne zespoły partnerskie do właściwej agencji wiodącej, zgodnie z wytycznymi tej agencji. Agencja wiodąca może zażądać załączenia wniosku krajowego do wniosku wspólnego.

Wnioski krajowe należy złożyć do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system ZSUN/OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Do wniosku krajowego należy załączyć wniosek wspólny – w formie identycznej do tej złożonej w agencji wiodącej.

Link do konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

4. POLONEZ BIS 2

Konkurs POLONEZ BIS 2 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

Do wnioskowania szczególnie zachęcamy naukowców, których życie, wolność lub kariera naukowa są; zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń.

Na co?

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2022 r. 

Link do konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis2


5. PRELUDIUM 21

Przedmiot konkursu:

Konkurs na projekty obejmujące badania podstawowe w ramach programu PRELUDIUM na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba, która w dniu kiedy upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz.

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2022 r. 

Planowany termin uruchomienia formularzy to 28 marca 2022 r.

Link do konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium21


6. M.ERA-NET 3 CALL 2022

Konkurs M-ERA.NET Call 2022 to międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie M-ERA.NET 3 Call 2022 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Harmonogram konkursu:

• poziom międzynarodowy (dwuetapowy),
Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wspólny wniosek. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu M-ERA.NET Submission System.

1 etap: 15 czerwca 2022 r. (12:00 CET) – termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals.

UWAGA: Na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

2 etap: 17 listopada 2022 r. (12:00 CET) – termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals.


• poziom krajowy (jednoetapowy)
Przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym. Wnioski krajowe składane są dopiero na etapie full proposal.

Link do konkursu: https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-mera/ogloszenie2022 

Link do harmonogramu naboru wniosków w 2022 r.: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

 

7. Program specjalny NCN dla Ukrainy
 

Narodowe Centrum Nauki rozpoczyna nabór wniosków w specjalnym programie dla badaczek i badaczy z Ukrainy. Naukowcy uciekający przed wojną będą mogli kontynuować pracę w polskich ośrodkach. 
 

Na co mogą zostać przeznaczone otrzymane środki finansowe:

Narodowe Centrum Nauki sfinansuje ich roczny pobyt w polskich jednostkach akademickich i naukowych – zapewni środki na wynagrodzenia oraz na badania.
 

Dla kogo:

Program specjalny NCN skierowany jest do Ukrainek i Ukraińców oraz wszystkich innych naukowczyń i naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. W programie mogą wziąć udział osoby, które mają co najmniej stopień doktora (w systemie ukraińskim kandydat nauk/Candidate of Science) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach naukowych. Program obejmuje badania podstawowe i stosowane.
 

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków rozpoczął się 28 marca br.. Będą one rozpatrywane w tygodniowych odstępach. Podania przyjmowane są przez ePUAP.

Informacje o różnych formach wsparcia dla naukowców uciekających przed wojną, w tym o możliwości zatrudnienia naukowców w grantach NCN oraz link do konkursu, znajdują się na stronie NCN dla Ukrainy: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-28-program-specjalny-NCN-dla-Ukrainy

 

Анонс програми: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/program-dla-naukowcow-z-ukrainy

 

 

To druga informacja o konkursach, do których mogą przystąpić naukowcy z UZ. Pierwszą publikowaliśmy 16 lutego br., vide: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?do-konkursow-warto-stanac

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT