Doktorant z UZ laureatem konkursu na najlepszą pracę dyplomową

10 grudnia 2020 r.

 

K. Kleszczyński - foto.png

Kamil Kleszczyński, fot. arch. prywatne

Kamil Kleszczyński, doktorant z Uniwersytetu Zielonogórskiego zajął III miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Parlament Studentów RP. Jego rozprawę doktorską Filozoficzne aspekty grywalizacji uznano za jedną z najlepszych w dziedzinie edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.

Dr Kamil Kleszczyński jest absolwentem studiów magisterskich - filozofia, specjalność komunikacja i współdziałanie społeczne oraz studiów doktoranckich – historia.  Rozprawa doktorska została napisana pod opieką promotora dr. hab. Romana Sapeńki, prof. UZ oraz promotora pomocniczego dr. Marcina Sieńki. Pozytywnie ocenili ja też recenzenci: dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW i dr hab. Konrad Dominas, prof. UAM.


Na podstawie obrony pracy 15 stycznia 2020 r. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego nadał Kamilowi Kleszczyńskiemu stopień doktora z wyróżnieniem w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej filozofia. We wrześniu 2020 r. praca została opublikowana pt. Rozgrywanie świata. Filozoficzne aspekty grywalizacji przez wydawnictwo FNCE. Obecnie autor pracuje jako wykładowca nieetatowy w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, prowadząc na kierunku literatura popularna i kreacje światów gier kursy z takich przedmiotów, jak groznawstwo, teoria gier, analiza struktur gier oraz literatura i gry.

 

W czasie studiów doktoranckich uczestniczył w działalności badawczej prowadzonej w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, koncentrując się zwłaszcza na trzech podejmowanych tam obszarach: 1) perspektywie przekształceń kultury współczesnej i możliwości projektowania jej rozwoju, 2) filozofii mediów, 3) nowych mediach ujmowanych w kontekście filozofii kultury i antropologii filozoficznej. Zajmuje się przede wszystkim filozoficznymi aspektami społecznych i kulturowych przemian wywołanych rewolucją cyfrową a także problematyką groznawczą. Poszczególne wątki tej działalności badawczej znalazły odzwierciedlenie w publikacjach oraz prelekcjach na konferencjach naukowych. Natomiast całość zainteresowań zaowocowała autorskim ujęciem zagadnienia grywalizacji w dysertacji doktorskiej zatytułowanej Filozoficzne aspekty grywalizacji.

 

Organizatorzy konkursu wyłonili zwycięzców w trzech dziedzinach: Innowacji wdrażanych do gospodarki, Nauki na rzecz lokalnej społeczności oraz Edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego. W każdej kategorii zostali nagrodzeni doktoranci, ale również studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia. Laureatom przyznano nagrody pieniężne w wysokości od 2000 do 10 000 zł.
Konkurs finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Więcej o konkursie na stronie::  https://konkurs.psrp.org.pl/

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT