Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dotacja dla kół naukowych działających na UZ od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 

9 sierpnia 2021 r.

 

_DSC9180.jpg

fot. M. Janion, od lewej: prof. Marcin Mrugalski - Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak

211 500 zł dotacji na wsparcie kół naukowych otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Uniwersytet Zielonogórski. Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego przyjętą 29 czerwca 2021 r. podjęto decyzję o dofinansowaniu czterech uczelni publicznych funkcjonujących w Lubuskiem. Poza Uniwersytetem Zielonogórskim dotacje otrzymały także:

  • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – 28 000 zł,
  • Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim (Filia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu) – 7 000 zł,
  • Collegium Polonicum – 3 500 zł.


W konferencji prasowej na ten temat wzięli udział: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, prof. Marcin Mrugalski - Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Maria Mrówczyńska - Prorektor ds. współpracy z gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Sebastian Ciemnoczołowski – Radny Województwa Lubuskiego. Wszyscy obecni zgodnie podkreślali, że nie jest to pierwsza forma wsparcia studentów i młodych naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Taka współpraca między uczelnią a samorządem funkcjonuje już od wielu lat. Tym razem środki zostaną przeznaczone na drugą edycję konkursu na najlepsze projekty o potencjale komercyjnym realizowane przez koła naukowe działające w Uniwersytecie Zielonogórskim "Klakson - Impuls do innowacji".
 

Zarząd Województwa rozdzielił kwotę 250 tys. zł między lubuskie uczelnie publiczne, kierując się algorytmem uwzględniającym ilość studentów i kół naukowych w danej szkole wyższej. Na UZ funkcjonuje ponad dwieście kół naukowych, na AJP działa siedemnaście kół naukowych, dwa na ZWKF AWF i jedno koło w CP, tj. Studencka Poradnia Prawa, zrzeszająca ok. 30 studentów. Spodziewanym efektem dotacji ma być wzmocnienie procesu komercjalizacji wyników badań i transferu wiedzy m.in. poprzez wsparcie kół naukowych, których wyniki badań będą komercjalizowane np. poprzez tworzenie start-upów oraz realizujących praktyczne projekty na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.
 

Samorząd Województwa Lubuskiego konsekwentnie wspiera rozwój szkolnictwa wyższego w regionie, m. in. poprzez stypendia dla studentów i dotacje dla uczelni na wsparcie funkcjonowania kierunków czy granty dla naukowców. W przyjętym w roku 2018 dokumencie „Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030”, wypracowanym razem z uczelniami, przeprowadzono pogłębioną diagnozę potrzeb i deficytów lubuskich uczelni oraz wyznaczono 3 strategiczne kierunki działań:


•      1. Kierunek: Atrakcyjne kształcenie, czyli koncentracja na tworzeniu atrakcyjnej oferty dydaktycznej i wsparcie dla studiujących.
•      2. Kierunek: Wysokiej jakości nauka, czyli wzmacnianie potencjału naukowego lubuskich naukowców i pozycji uczelni.
•      3. Kierunek: Komercjalizacja badań i wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli tworzenie warunków do rozwoju innowacji i zwiększenia transferu technologii oraz zacieśnianie współpracy na linii uczelnie-biznes.


Dokumentami wdrażającymi wyznaczone kierunki rozwoju szkolnictwa są roczne „Plany działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim”, które zawierają zbiorczą informację o zaplanowanych do realizacji działań wspierających uczelnie, uzyskaną od podmiotów współpracujących w ramach Lubuskiego Zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego. Jak dotąd powstały 3 edycje planu (2019, 2020, 2021).


Wnioski z diagnozy wskazują na daleko idącą zmianę sytuacji uczelni w województwie lubuskim w obszarze kształcenia. Zmniejszyła się liczba uczelni oraz nastąpił duży spadek liczby studentów. W latach 2006-2010 w województwie lubuskim funkcjonowało ponad 20 uczelni (w tym placówki zamiejscowe szkół wyższych z innych województw i uczelnie niepubliczne). W roku akademickim 2020/2021 funkcjonują 4 uczelnie publiczne, w tym Uniwersytet Zielonogórski (UZ) i Akademia im. Jakuba z Paradyża (AJP)  jako uczelnie macierzyste oraz filie uczelni poznańskich: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlpl. AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu (ZWKF AWF) oraz Collegium Polonicum (CP) i 3 niepubliczne szkoły wyższe (w Żarach i Gorzowie Wielkopolskim).
W roku akademickim 2020/2021 kształciło się w Lubuskiem ok. 13 tys. studentów, tj. blisko połowę mniej w porównaniu z rokiem 2010/2011.


Jak wynika z dokumentu strategicznego „Kierunki...” odpowiedzią na zdiagnozowane wyzwania może być m.in. wzrost jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkoły wyższe oraz wzmocnienie atrakcyjności zarówno kształcenia, jak i życia studenckiego oraz studenckiej aktywności, ale także wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz tworzenie warunków do rozwoju innowacji i zwiększenia transferu technologii oraz zacieśnianie współpracy na linii uczelnie-biznes.


Dotacje dla uczelni na wsparcie kół naukowych są nowym instrumentem wsparcia w tym zakresie, zainicjowanym w 2021 r.

 

 

_DSC9183.jpg _DSC9196.jpg
1. fot. M. Janion, od lewej: prof. Marcin Mrugalski - Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak; 2. fot. M. Janion, od lewej: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, prof. Marcin Mrugalski - Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Maria Mrówczyńska - Prorektor ds. współpracy z gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Sebastian Ciemnoczołowski – Radny Województwa Lubuskiego;
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT