Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Nominacja prof.M. Kowalski.jpg

18 grudnia 2015 r. 

 

Dnia 10 grudnia br. dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego został powołany na członka Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk na lata 2015-2018.

 

Dr hab. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. UZ – kierownik Katedry Teorii i Filozofii Wychowania UZ. Członek KNP PAN (w latach 2011-2014), przewodniczący Zespołu Teorii Wychowania przy KNP PAN. W kadencji 2015-2018 członek prezydium KNP PAN.

 

Jest autorem, współautorem, redaktorem lub współredaktorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i książek, w tym m.in.: Zdrowie – Wartość – Edukacja (2006); Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim (2006); Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych. Edukacja przez codzienność telewizyjną  (Violence and health in television. Education by TV “commonplace”) (2008); Kultura – Edukacja – Wychowanie (zmiany dostrzegane i odczuwane) (2009); Przestrzeń edukacyjna–oczekiwania, doświadczenia i dylematy społeczne (2010); Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości (2010); Studia z Teorii Wychowania (2010); Wspomaganie pedagogiczne niedostosowanych społecznie (2010), Ku odpowiedzialności za edukację (między wolnością a zniewoleniem) (2010), Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna (2010), Myśleć o zdrowiu. Między wolnością a zniewoleniem (2011). Santé – maladie et jeunesse – vieillesse (Dans le contexte des préoccupations, attentes et espoirs de l'homme moderne) /Health – Illness and Youth – Old Age (in the context of concerns, expectations and hopes of modern man)/ Fribourg 2011 (Szwajcaria), Fenomenologie: socjologia versus pedagogika. Przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej (2011); Konteksty społeczno – kulturowe w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym (2012), Ideologie nauk społecznych – warianty interpretacyjne (2012), Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki (2012), Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym (Educational and sociological dimensions of happiness) (2014), Education and social rehabilitation – two Road one goal (european contexts) (2014), Uzależnienia behawioralne. Konteksty medyczno-socjologiczno-pedagogiczne (2014), Resocjalizacja – edukacja – polityka społeczna. Współczesne konteksty teorii i praktyki resocjalizacyjnej (2015), Reintegracja – Edukacja – Adaptacja. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem (2015). 

 


Członek rad naukowych i redakcyjnych wielu zagranicznych i krajowych czasopism naukowych m. in.: Problems of Education in the 21st Century; Studia z Teorii Wychowania; Społeczeństwo i Rodzina, Review of European Studies, Higher Education Studies.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT