Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr Wioletta Husar-Poliszuk z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UZ powołana do RNCBR

1 lutego 2023 r.

 

dr Wioletta Husar-Poliszuk01.jpg

Dr Wioletta Husar-Poliszuk; fot. archiwum prywatne

Dr Wioletta Husar-Poliszuk z Katedry Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego została powołana przez Grzegorza Pudę, ministra funduszy i polityki regionalnej, w skład Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Rada NCBR jest ciałem doradczym i opiniotwórczym. Wypowiada się w sprawach określania proponowanych zadań badawczych służących realizacji strategicznych programów badań naukowych i rozwojowych, warunków konkursów na wykonanie prac badawczych oraz innych zadań wynikających z przepisów ustawy. Posiada decydujący głos w zakresie ustanawiania składu zespołów ekspertów i rozporządzania majątkiem Centrum. Na etapie projektu opiniuje również roczny plan finansowy, plan działalności Centrum oraz sprawozdania dyrektora nt. działalności Centrum. W skład Rady wchodzą 32 osoby, w tym: dziesięciu członków wskazanych przez środowiska naukowe (w tej grupie jest dr W. Husar-Poliszuk), dziesięciu wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe oraz dwunastu przedstawicieli administracji państwowej. Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana połowy jej składu. Pełny skład Rady NCBR: https://www.gov.pl/web/ncbr/sklad-rady

 

Dr W. Husar-Poliszuk będzie pracować w dwóch Komisjach: ds. strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz odwoławczej.


Komisja ds. strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych nadzoruje programy strategiczne, które Rada przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej, a także przygotowuje projekty opinii Rady w sprawach związanych z realizacją programów strategicznych oraz innych ważnych kwestii m.in. planu i sprawozdania z działalności Centrum.

Zadaniem Komisji Odwoławczej jest rozpatrywanie odwołań od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na wykonanie projektu lub promesy finansowania.

 

Dr Wioletta Husar-Poliszuk na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzi badania naukowe w obszarze współczesnych nacjonalizmów, separatyzmów oraz marki narodowej, a także mniejszości narodowych i etnicznych (zwłaszcza w warunkach decentralizacji niesymetrycznej w Hiszpanii) oraz na kwestiach związanych z marką narodową. Jej zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim na independentyzmie katalońskim oraz sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej w Hiszpanii. W tym zakresie realizowała indywidualne projekty badawcze oraz badania terenowe w Katalonii i Madrycie. Powyższa problematyka jest również wiodącą podczas zajęć dydaktycznych realizowanych dla studentów. Z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego związana jest od 2013 roku.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT