Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dwaj profesorowie z Uniwersytetu Zielonogórskiego członkami rzeczywistymi Polskiej Akademii Nauk

 

9 grudnia 2019 r.

 

Podczas 140. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dwaj profesorowie z Uniwersytetu Zielonogórskiego zostali wybrani członkami rzeczywistymi PAN w dziedzinie nauk technicznych (dotychczas byli członkami korespondentami):

- prof. dr hab. inż. Romuald Będziński z Katedry Inżynierii Biomedycznej, Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej,

- prof. dr hab. inż. Józef Korbicz z Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Zgromadzenie Ogólne PAN, to najważniejszy organ Akademii i zarazem prestiżowa korporacja uczonych. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie krajowi PAN – wybitni naukowcy, którzy określają kierunki rozwoju i działalności Akademii.


Na grudniowej sesji Zgromadzenie Ogólne wybrało 38 członków rzeczywistych i 51 członków korespondentów.


Kandydatów zgłaszano prezesowi PAN do 31 lipca. Następnie swoje rekomendacje sformułowały wydziały PAN, reprezentujące różne dziedziny nauki. Ostateczną listę nominowanych przedstawiło Prezydium PAN, a decydujący głos należał do Zgromadzenia Ogólnego.


Wybory przeprowadzono po raz pierwszy wg nowej ordynacji wyborczej.

 

 

Prof. Romuald Będziński.jpg

Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński w 1973 r. uzyskał stopień naukowy doktora, w 1990 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, specjalność: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Od 1997 r. jest profesorem nauk technicznych. Od ponad 30 lat działalność naukowa prof. Romualda Będzińskiego jest związana z biomechaniką struktur tkankowych oraz układami zastępczymi człowieka. Wypromował 23 doktorów. Jest autorem ponad 400 prac naukowych, wśród których są monografie, podręczniki, raporty, artykuły i zgłoszenia patentowe.


Swoje zainteresowania naukowe prof. Romuald Będziński związał z mechaniką eksperymentalną oraz biomechaniką. Działalność naukowo-badawcza Profesora jest skoncentrowana na zastosowaniu i rozwoju metod mechaniki eksperymentalnej w badaniach podstawowych oraz stosowanych. Odrębną grupę zainteresowań badawczych stanowi współpraca w dziedzinie medycyny klinicznej.


W 2001 r. prof. dr hab. inż. Romuald Będziński rozpoczął działalność w strukturach Polskiej Akademii Nauk. Od 2007 r. jest członkiem korespondentem PAN, gdzie pełni rolę członka: prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu; prezydium Komitetu Mechaniki, Wydziału IV Nauk Technicznych; Rady Naukowej Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Wydziału IV Nauk Technicznych oraz Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, Wydziału IV Nauk Technicznych. Od 2016 r. prof. dr hab. inż. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności.
 

Jest twórcą czasopisma Acta of Bioengineering and Biomechanics (notowanego na tzw. Liście filadelfijskiej, ze współczynnikiem wpływu IF: 1.194 (2018) oraz redaktorem naczelnym międzynarodowych czasopism: Journal of Rehabilitation, Series on Biomechanics Quarterly Peer-Reviewed Journal.


Prof. Romuald Będziński jest również wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, a także członkiem zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności wspomagającej badania w zakresie informacji i upowszechniania nauki oraz zespołu interdyscyplinarnego do spraw programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ostatnich latach prof. Romuald Będziński uzyskał tytuły honorowe: Corresponding member Academy of Sciences of Bologna in the Class of Physical Sciences oraz Honorary Members Danubia Adria Society on Experimental Methods, a w roku 2016 Honorary Member European Society of Biomechanics.


Do osiągnięć Profesora można zaliczyć prace dotyczące projektowania i wytwarzania urządzeń pomiarowych, stanowisk do badania maszyn, implantów i konstrukcji metodami optycznymi. Prof. Romuald Będziński jest laureatem wielu prestiżowych nagród m. in.: nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w badaniach na rzecz rozwoju gospodarki, tzw. Polski Nobel (2009); wyróżnienie pierwszą nagrodą prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne (zespołowa); „Nieinwazyjny system wspomagania zabiegów operacyjnych w szczególności ortopedycznych i laryngologicznych” (2011); nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę „Biomechanika” pod red. R. Będzińskiego (2012). Wcześniej otrzymał nagrody ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz nagrody ministra Edukacji Narodowej. Obecnie Profesor Romuald Będziński jest kierownikiem projektu OPUS „Interakcja bioresorbowalnego materiału z tkanką w warunkach zmiennych odkształceń na przykładzie cewki moczowej”.


Prof. R. Będziński jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1978), odznaką „Przyjaciel Dziecka” (1993) oraz Medalem Edukacji Narodowej (2003).

 

 

 

 

DSC01964.jpg

Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz (ur. 1951) (http://staff.uz.zgora.pl/jkorbicz/) studia w zakresie automatyki i telemechaniki ukończył w 1975 r. na Politechnice Kijowskiej. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego otrzymał na tej samej uczelni odpowiednio w latach 1980 i 1986 r. z automatyki i robotyki. Z kolei  tytuł profesora uzyskał w 1993 r. na wniosek Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie,  a w 2007 r. został wybrany na członka korespondenta PAN. Od 1975 r. pracuje na Uniwersytecie Zielonogórskim (wcześniej na Politechnice Zielonogórskiej).


Reprezentuje nauki techniczne w dyscyplinie automatyka i robotyka oraz informatyka . Prowadzi badania w obszarze diagnostyki technicznej i medycznej, metod sztucznej inteligencji oraz modelowania i sterowania procesami fizycznymi. Jest m.in. współautorem monografii Estymacja i sterowanie stochastyczne układami o parametrach rozłożonych (1991), wydanej przez PWN, jak również powszechnie uznanej w środowisku książki Sztuczne sieci neuronowe. Podstawy i zastosowania (1994, Akademicka Oficyna Wydawnicza). Duże zainteresowanie w środowisku wywołała wydana w 2002 r. przez WNT monografia zbiorowa pt. Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania, której jest współredaktorem i współautorem. Rozszerzona wersja angielska tej monografii pt. Fault Diagnosis. Models, Artificial Intelligence, Applications została opublikowana w 2004 r. przez prestiżowe wydawnictwo światowe Springer-Verlag.


Jest twórcą szkoły naukowej diagnostyki procesów i systemów z elementami diagnostyki medycznej. Szkołę tę tworzą liczni doktorzy habilitowani i profesorowie pracujący dzisiaj na Uniwersytecie Zielonogórskim jak i na wielu politechnikach w kraju.


Był kierownikiem wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską, m.in. w ramach programu COPERNICUS oraz 5. Programu Ramowego. W 2019 roku jako kierownik zakończył kolejny projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Naukowe w Krakowie w ramach konkursu OPUS, dotyczący diagnostyki medycznej wybranych zachorowań na raka. 


Od 1993 r. jest członkiem Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, przy czym w latach 2003-2015 był zastępcą przewodniczącego Komitetu, a od 2016 r. jest jego przewodniczącym. Ponadto, w Oddziale PAN w Poznaniu w latach 2003-2015 był przewodniczącym Komisji Cybernetyki Technicznej, a od 2016 r. jest przewodniczącym Komisji Informatyki i Automatyki.


Od 2012 r. jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, przy czym w kadencji 2012-2016 pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Sekcji VI Nauk Technicznych.


Od 2015 roku jest przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie.


Jest twórcą (1991) oraz redaktorem naczelnym międzynarodowego kwartalnika naukowego International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) , który od 2007 r. znajduje się na prestiżowej „liście filadelfijskiej”  ze współczynnikiem wpływu (IF: 1.504 (2018)).


Od 2003 r. jest też prezesem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w Zielonej Górze.


W ramach aktywności międzynarodowej jest m.in. członkiem wyższej rangi ( Senior Member) amerykańskiego stowarzyszenia elektryków i elektroników (IEEE) oraz członkiem Komitetu Technicznego pt. Detection, Supervision and Safety for Technical Processes, SAFEPROCESS międzynarodowej federacji automatyki (IFAC). W latach 2013-2018 reprezentował Polskę w Zgromadzeniu Ogólnym  European Control Association. W 2018 r. był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i członkiem Komitetu Programowego 10. edycji Sympozjum IFAC pn. Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes, SAFEPROCESS w Warszawie. Jest też przewodniczącym Komitetu Sterującego Europejskich Warsztatów pt. Advanced Control and Diagnosis, ACD. Był tzw. profesorem wizytującym na uczelniach w USA, Kanadzie, Australii, Chinach i Francji, a ostatnio w Rosji.


Był dziekanem i prorektorem ds. nauki na Politechnice Zielonogórskiej, a później na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest dyrektorem Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych (ISSI) na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki. Obecnie jest również przewodniczącym Rady Dyscypliny Naukowej Informatyki Technicznej i Telekomunikacji na Uniwersytecie Zielonogórskim.


Posiada trzy ministerialne nagrody naukowe, a także odznaczenia państwowe, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.


Pełny wykaz publikacji pod adresem:

http://publikacje.uz.zgora.pl:7777/skep/show.publications_author

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT