Dwie studentki UZ stypendystkami ministra nauki i szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2018/2019

30 stycznia 2019 r.

 

 

Dzisiaj, podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego, studentki Monika Benedyk i Hanna Prosół z rąk rektora UZ prof. Tadeusza Kuczyńskiego oraz prorektora ds. studenckich prof. Wojciecha Strzyżewskiego odebrały stypendia przyznane w drugiej dekadzie grudnia ubr. przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego studentom i doktorantom za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019.

 


O stypendia wnioskowali rektorzy poszczególnych uczelni. Łącznie zgłosili 1 338 wniosków dotyczących studentów i 556 wniosków dotyczących doktorantów. Te dokumenty zostały ocenione przez zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w skład którego weszło 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny zostały sporządzone listy rankingowe wniosków uszeregowane według liczby punktów. Na ich podstawie minister nauki i szkolnictwa wyższego podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom. W  roku  akademickim  2018/2019  wysokość  stypendium  ministra wyniosła  15 000 zł – w przypadku studentów oraz 25 000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia są wypłacane studentom i doktorantom przez uczelnię. Wypłata następuje jednorazowo.

 

stypendia ministra.JPG

Stoją od lewej: prof. Wojciech Strzyżewski, Hanna Prosół, Monika Benedyk, prof. Tadeusz Kuczyński. Fot. Mamert Janion

Monika Benedyk jest studentką V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii). Osiągnięcia, którymi może się pochwalić to m. in.: współautorstwo rozdziału pod tytułem „Lubuskie samorządowe programy przeciwprzemocowe z perspektywy gender – analiza wstępna” w książce pod tytułem „Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie”. (Ta publikacja jest pracą zbiorową o zasięgu międzynarodowym i jest ujęta w wykazie ogłoszonym przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego). Brała udział w kilku projektach badawczych takich jak: „Taksonomia psycholeksykalna i struktura cech oparta na wyczerpującej liście deskryptorów osobowych”; „Rola marek w budowaniu koncepcji siebie adolescentów”; „Struktura postrzegania elektoratów partii politycznych”; „Postrzeganie obiektów marketingowych”  (uczelnią współrealizującą projekt był Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Ogólnej).

 

Pełniła funkcji wykonawcy w projekcie badawczym „Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego” („Multilevel analysis of entrepreneurial success”),  (projekt realizowany we współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z Laboratorium Społecznej Psychologii Osobowości należącym do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II).

 


Obecnie pod okiem dr. hab. Iwony Grzegorzewskiej, prof. UZ przygotowuje pracę magisterską zatytułowaną „Orientacja temporalna jednostki jako predyktor wybranych objawów  psychopatologicznych”.

 


Na co dzień jest pasjonatką gier planszowych, łamigłówek, krzyżówek i sudoku. Bardzo lubi czytać książki - najchętniej z polecenia. W ostatnim czasie skupia się bardziej na tych naukowych, potrzebnych do przygotowania pracy magisterskiej, ale w wolnych chwilach z przyjemnością sięga również po literaturę lżejszego kalibru.

 


Monika lubi zdobywać nowe doświadczenia, dzięki którym poszerza swoją wiedzę i kompetencje. Dlatego miała praktykę w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Poradni Pedagogiczno-Wychowawczej i w Liceum Ogólnokształcącym. Od 4. lat jest wolontariuszką w Lubuskim Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet „BABA”, w którym zbiera doświadczenia, jak pomagać osobom dotkniętym  przestępstwem. Obecnie uczestniczy w kursie psychologiczno-pedagogicznym, dzięki któremu zdobędzie więcej kompetencji.

 


Hanna Prosół jest studentką II roku studiów II stopnia na kierunku ekonomia (Wydział Ekonomii i Zarządzania). Jest autorką lub współautorką publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) lub w formie książki, o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych: „Financing pro-ecological investments by public funds in the lubuskie Provence in the years 2009-2013”, Management Systems in Production Engineering 3(19) 2015, artykuł w języku angielskim; „Lean Management jako instrument zrównoważonego rozwoju”, Management Systems in Production Engineering 1(21) 2016, artykuł w języku polskim, „Eco-modernization of the polish sector of energy production in the context of implementation of the golas of the EU 2021-2030 climate and energy package”, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji – Review of Problems and Solutions, Zeszyt 3(15) 2016, artykuł w języku angielskim;  „Innowacje ekologiczne w energetyce jako czynnik konkurencyjności gospodarki”, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji – Problemy w Zarządzaniu Środowiskiem, Volume 6, issue 1 2017, artykuł w języku polskim,; „Nowoczesne systemy wspomagania procesów transportu i spedycji w międzynarodowych łańcuchach dostaw”, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji – Jakość, Bezpieczeństwo, Środowisko, Volume 6, issue 7 2017, artykuł w języku polskim; „Rola CSR w kształtowaniu wizerunku firmy produkcyjnej’, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Multidisciplinary Aspects od Production Engineering, Volume 7, Issue 2 2018, artykuł w języku polskim.

 


Obecnie pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Tadeusza Borysa pisze pracę magisterską zatytułowaną: „Finansowanie ochrony środowiska w województwie lubuskim w latach 2012-2017”.

 


Jej pasją jest muzyka i wszystko, co się z nią wiąże. Najpierw tańczyła przez 9 lat, potem przez kolejne 5 lat uczyła się śpiewu. Od pewnego czasu uczy się grać na gitarze. W wolnym czasie uwielbia grać na konsoli w gry przygodowe RPG. W ramach odskoczni chętnie siada też do planszówek. W sierpniu br. zmienia stan cywilny.

 

 

Obu studentkom serdecznie gratulujemy zdobytych stypendiów.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT