Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dwoje naukowców z UZ otrzymało granty NCN.

16 lutego 2018 r.

 

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło  właśnie konkursy SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9, które zostały ogłoszone 15 czerwca 2017 r.

 

 

Aż 326 470 202 zł przyznano badaczom rozpoczynającym samodzielną karierę naukową, tworzącym zespoły badawcze, realizującym projekty we współpracy międzynarodowej oraz prowadzącym pionierskie badania naukowe. Miło nam poinformować, że wśród nich znalazło się dwoje naukowców z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

Dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ z Instytutu Filologii Polskiej otrzymała 283 834 zł na realizację projektu „Lingua receptiva czy lingua franca? Praktyki językowe na pograniczu polsko-czeskim w obliczu dominacji angielszczyzny (ujęcie ekolingwistyczne)”. Grant przyznany w konkursie SONATA BIS 7. Dotyczy on projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 

 

Dr Adam Trybus z Instytutu Filozofii UZ otrzymał 202 996 zł na realizację projektu „Filozoficzna i formalna analiza jakościowych logik przestrzeni”. Finansowanie zostało przyznane w konkursie SONATA 13, który jest przeznaczony na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora.

 

 

 

 

prof. M. Steciąg WŁAŚCIWE.jpg A.Trybus.jpg
1. Dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ (pierwsza z lewej). Fot. Artur Steciąg. 2. Dr Adam Trybus. Fot. Archiwum prywatne.

*                               *                                  *

 

W rozstrzygniętych konkursach SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9 złożono łącznie 1 234 wnioski, z czego do finansowania zakwalifikowano 301 projektów. W konkursach SONATA, SONATA BIS i HARMONIA współczynnik sukcesu wyniósł ok. 25 proc. Trudniej było uzyskać pozytywny wynik w konkursie MAESTRO, w którym finansowanie otrzymało 13 proc. zgłoszonych projektów.

 

 

MAESTRO 9, SONATA 13, SONATA BIS 7 i HARMONIA 9 będą pierwszymi konkursami, w których zostanie wprowadzona zmiana dotycząca kwalifikowalności kosztów na realizację badań.

 

 

Chcemy wychodzić naprzeciw potrzebom środowiska naukowego i stopniowo wprowadzać usprawnienia w procesie realizacji projektów badawczych. Dlatego, począwszy od rozstrzygniętych właśnie konkursów, koszty poniesione w projekcie będą kwalifikowalne po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania, a nie jak dotychczas dopiero po podpisaniu umowy – tłumaczy prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Ponieważ nieustannie dążymy do stworzenia nowoczesnego systemu grantowego, wprowadzamy też wiele innych ułatwień w procedurze składania wniosków oraz na etapie ich realizacji.

 

 

SONATA 13 to konkurs skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest wsparcie naukowców rozpoczynających samodzielną karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji złożono 607 wniosków, z czego do finansowania wybrano 151. Na realizację projektów zostaną przekazane prawie 93 mln zł.

 


SONATA BIS 7 to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Kierownikiem nowo utworzonej grupy badawczej może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Finansowanie o łącznej wartości niemal 155 mln zł otrzyma 86 z 338 zgłoszonych projektów.

 


MAESTRO 9 to konkurs skierowany do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która publikowała swoje wcześniejsze prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowała innymi badaniami sfinansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczy w życiu środowiska, np. zasiadając w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji czy przynależąc do międzynarodowych stowarzyszeń. W dziewiątej edycji konkursu finansowanie otrzyma 11 z 87 nadesłanych wniosków. Łącznie na realizację projektów zostanie przekazanych 39 mln zł. Wśród wybitnych naukowców, którzy zostali nagrodzeni w konkursie MAESTRO, znalazł się dr hab. Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Na badania strukturalne mechanizmu działania bakteryjnej naprawy DNA otrzyma on niemal 4,3 mln zł.

 

 

Do konkursu HARMONIA 9 można było zgłaszać projekty badawcze planowane w ramach współpracy międzynarodowej, która może polegać zarówno na bezpośredniej kooperacji z zagraniczną instytucją naukową, udziale w dwu- lub wielostronnych programach międzynarodowych, jak i na wykorzystaniu przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Do dziewiątej edycji konkursu zgłoszono 202 projekty, z których 53 otrzymają finansowanie o łącznej wartości ponad 40 mln zł. Wśród zwycięskich propozycji znalazł się między innymi projekt kierowanych przez dr. Mikołaja Winiewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Polacy podejmą współpracę z niemieckim Universität Bielefeld w celu zbadania źródeł negatywnych stereotypów grup spostrzeganych jako nieprzyjazne. Porównane zostaną uprzedzenia anty-romskie i antysemickie w Polsce oraz w Niemczech. Na realizację badań przeznaczono ponad 1 milion zł.

 

 

Z listami rankingowymi wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9 można zapoznać się na stronie Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2018-02-15-maestro9-harmonia9-sonatabis8-sonata13

*                               *                                  *

 

 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą MNiSW powołaną w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. NCN wspiera badania podstawowe, czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Misją NCN jest działanie na rzecz wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań naukowych dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie. Budżet NCN w 2018 r. to niemal 1,3 mld zł na finansowanie badań podstawowych. NCN jest koordynatorem programu QuantERA – pierwszego ERA-NETu zarządzanego przez agencję z kraju znajdującego się wśród tzw. nowych krajów członkowskich UE oraz prestiżowego programu Dioscuri, we współpracy z niemieckim Max Planck Gesellschaft. Centrum jest również operatorem obszaru „Badania” w ramach III. edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy Norweskich) i EOG.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT