Dziekani Wydziałów UZ w kadencji 2020-2024

1 października 2020 r.


Podczas dzisiejszej inauguracji rektor UZ, prof. W. Strzyżewski przedstawił dziekanów poszczególnych Wydziałów, którzy dnia 1 października br. rozpoczęli swoją pracę. Oto oni:

 

Alicja Lewicka-Szczegóła_2020.jpg

Fot. Marek Lalko.

Dziekan Wydziału Artystycznego – dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ


Studia w zakresie grafiki warsztatowej ukończyła w 1992 roku na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Stopień doktora w dziedzinie sztuki plastyczne w zakresie rzeźby otrzymała w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2000), a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki użytkowe w zakresie fotografii – na Wydziale Multimediów i Komunikacji Wizualnej w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (2008). 

 

W 1992 r. rozpoczęła pracę w zielonogórskim Instytucie Wychowania Plastycznego WSP w Pracowni Rysunku prof. Jana Berdyszaka. Na tej uczelni przeszła drogę od asystenta następnie adiunkta, do profesora UZ w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego (2010). Od 2002 r. prowadzi własną Pracownię Rysunku i Intermediów. Od wielu lat działalność artystyczną łączy z pełnieniem funkcji organizacyjnych: kierownika Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej, dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych (2010-2014), prodziekana Wydziału Artystycznego (2016-2020). 


Praca dydaktyczna i naukowa pozostaje w silnym związku z jej aktywnością twórczą. Realizuje instalacje multimedialne i obiekty. Zainteresowania artystyczne  skupia w obszarze analizy pamięci, tożsamości indywidualnej i zbiorowej, relacji międzyludzkich skojarzonych ze światem roślin i technologii. Prezentowała swoje prace na ponad 20 wystawach indywidualnych, około 70 wystawach zbiorowych w galeriach sztuki i muzeach w Polsce, USA, Niemczech, Rumunii, i Ukrainie. Była kierownikiem tematu naukowo-badawczego w ramach badań własnych (2005-2007). Kuratorka wystaw. Recenzentka i promotor (2020) w przewodach doktorskich. Od 2014 roku jest ekspertem  Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Laureatka Nagród Rektora WSP i UZ za osiągnięcia naukowe oraz organizacyjne. 

prof. Anna Bazan-Krzywoszanska wł..JPG

Fot. Archiwum prywatne.

Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska – dr hab. inż. Anna Bazan- Krzywoszańska, prof. UZ


Urodziła się w 1976 roku w Legnicy. W 2000 r. ukończyła Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, kierunek gospodarka przestrzenna, specjalność planowanie przestrzenne, pracując jednocześnie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, w katedrze Planowania Przestrzennego (1999-2002) pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Tadeusza Zipsera i prof. dr hab. inż. arch. Eugeniusza Bagińskiego. W latach 2000 – 2008 zatrudniona w Urzędzie Miasta Zielona Góra zajmowała się głównie zagadnieniami dotyczącymi polityki rozwoju przestrzennego, kreowanej w dokumentach planistycznych, na poziomie jednostek samorządu terytorialnego (inspektor, kierownik Biura Rozwoju Miasta). W 2002 r. uzyskała uprawnienia urbanistyczne, nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. W 2011 r. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej obroniła rozprawę doktorską (pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Eugeniusza Bagińskiego), w dyscyplinie architektura i urbanistyka. W 2019 r. na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, na podstawie oceny publikacji książkowej oraz dorobku naukowego, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.


Zasadnicze tematy prowadzonych przez nią badań naukowych dotyczą: 

1) polityki rozwoju miast w kontekście wymogów UE dotyczących efektywności energetycznej, jak również zarządzanie przestrzenią;

2) analizy zapisów dokumentów planistycznych gmin w aspekcie ochrony krajobrazu kulturowego i oszczędności energetycznej, jak również skutków ich realizacji w przestrzeni;

3) modeli matematycznych jako narzędzi wspomagania podejmowania decyzji 
w procesie planowania przestrzennego.


Od 2008 r. jest związana z zielonogórską uczelnią. Jest autorką monografii, a także ponad 90 publikacji tematycznie związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi oraz badaniami prowadzonymi w interdyscyplinarnych zespołach, które dotyczą polityki rozwoju miast. Za działalność naukową w interdyscyplinarnym zespole, uzyskała w latach 2016, 2017, 2018 nagrody JM Rektora Politechniki Zielonogórskiej. Ta działalność umożliwiła rozwój indywidualnych prac badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu: architektury, budownictwa, geodezji, GIS, urbanistyki, planowania przestrzennego, polityki przestrzennej i regionalnej, prawa lokalnego. 


Jest edytorem specjalnych wydań czasopism Geosciences, Land i Urban and Regional Planning. Jest również recenzentem kilkudziesięciu artykułów naukowych dla Symmetry (ISSN 2073-8994), International Journal of Geo-Information (ISSN 2220-9964), Infrastructures (ISSN 2412-3811), Sustainability (ISSN 2071-1051), International Journal of Environmental Research and Public Healh (ISSN 1660-4601). Brała udział w licznych konferencjach naukowych międzynarodowych i krajowych oraz jest członkiem komitetów naukowych tych konferencji. 


Od początku pracy zawodowej współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wspólnie z podmiotami gospodarczymi oraz administracją publiczną prace, których wynikiem są ekspertyzy, w tym sądowe, około 100 dokumentów planistycznych, projekty badawcze.  Kierowała oraz brała udział w projektach realizowanych wspólnie z przemysłem. 


Hobby: w wolnych chwilach podróże z rodziną i coroczne wyjazdy w Tatry z grupą przyjaciół jeszcze z liceum.
 

Piotr Kułyk wł..jpg

Fot. Archiwum prywatne.

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania – dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ

 

Urodził się w 1974 roku w Zielonej Górze. Jest absolwentem kierunku zarządzanie i marketing realizowanego na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki na Politechnice Zielonogórskiej. Od początku kariery zawodowej jest związany z zielonogórskim ośrodkiem akademickim. W 1999 r. po ukończeniu studiów podjął pracę na stanowisku asystenta na Politechnice Zielonogórskiej. Pracę doktorską obronił w 2004 r. na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Następnie został zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ, gdzie pracuje do dziś. W listopadzie 2014 r.,  decyzją Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nadano mu stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: ekonomia międzynarodowa, polityka gospodarcza, gospodarka żywnościowa.
 

Pełnił liczne funkcje organizacyjne m.in. prodziekana ds. studenckich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (w kadencji 2012-2016), a następnie dziekana (2016-2020), członka Senatu UZ (2016-2020), założyciela i kierownika Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych, koordynatora z ramienia Uniwersytetu Zielonogórskiego programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki”, członka Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (2013-2016), członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2005-2006), przedstawiciela ze strony Wydziału Ekonomii i Zarządzania w projekcie branżowego partnerstwa lokalnego na rzecz badań rynku pracy, członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich (2012-2016). Był także członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Team Building”. Tę funkcję pełni społecznie, a jej głównym celem jest działanie na rzecz rozwoju i edukacji zielonogórskiego środowiska akademickiego. Ponadto, jest członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Zachodniego Instytut Ekonomicznego. Uczestniczył w organizacji kilku kolejnych naukowych konferencji z cyklu Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz jest członkiem komitetów naukowych konferencji o międzynarodowym zasięgu.


 W dotychczasowej pracy naukowej koncentrował się wokół zagadnień związanych z problematyką oddziaływania instytucji na procesy alokacji zasobów, w szczególności w obszarze gospodarki żywnościowej, rolą państwa w gospodarce oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Jest autorem lub współautorem ponad 150. prac naukowych, recenzentem w sześciu przewodach doktorskich, postępowaniu o nadanie stopnia dra habilitowanego, a także recenzentem trzech monografii przedłożonych jako prace habilitacyjne, w przypadku których te postępowania zakończyły się nadaniem stopnia dra. habilitowanego, a także autorem lub współautorem licznych ekspertyz wykonywanych na zlecenie instytucji krajowych. Był promotorem ponad stu prac licencjackich i magisterskich. Uczestniczył w siedmiu projektach unijnych oraz w realizacji grantów ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jest recenzentem m.in. w czasopismach: Ekonomista, Przegląd Organizacyjny, Management, Economic Science for Rural Development, Journal of Agribusiness and Rural Development, Journal of Cleaner Production i Sustainability.

 
Za swoją działalność naukową był wielokrotnie nagradzany - otrzymał m.in. sześć nagród rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego (5 indywidualnych i jedną zespołową) oraz dwie nagrody zespołowe I stopnia rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
 

Ma żonę i dwie córki. Uwielbia podróże i jazdę na rowerze oraz gry logiczne.

prof. A. Drzewiński wł..jpg

Fot. Archiwum prywatne

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii – prof. dr hab. Andrzej Drzewiński
 

Urodził się 16 października 1959 r. we Wrocławiu, gdzie odbył studia wyższe w latach 1978-1983 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku fizyka nienauczycielska. W 1983 r., po obronie pracy magisterskiej pt. Rozwiązania solitonowe równania Painleve IV, otrzymał tytuł zawodowy magistra fizyki. W 1991 r., po obronie pracy pt. Zachowanie krytyczne w kwantowych spinowych modelach sieciowych przed Radą Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu otrzymał stopień doktora nauk fizycznych. W 2001 r. przedłożył Radzie Naukowej INTiBS PAN dysertację habilitacyjną pt. Wpływ zewnętrznego pola na własności krytyczne układów typu Isinga w ograniczonej geometrii, otrzymując po kolokwium habilitacyjnym stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych. Tytuł naukowy profesora nauk fizycznych otrzymał w 2010 roku.


W latach 1987 – 2003 był pracownikiem Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, następnie został zatrudniony w Instytucie Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, a od 2007 r. pracuje w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Jego dotychczasowa tematyka badań naukowych koncentrowała się wokół różnych zagadnień wchodzących w zakres zainteresowań fizyki statystycznej oraz fizyki ciała stałego: zjawiska krytyczne, transport makrocząstek poprzez błony biologiczne, statyczne i dynamiczne własności magnetyków molekularnych, przewodnictwo protonowe w kryształach czy własności magnetyczne i strukturalne warstw o grubości atomowej halogenków metali. Ostatnio jego aktywność naukowa ogniskuje się wokół badań, zarówno teoretycznych, jak i doświadczalnych, poświęconych nanomateriałom.


Dorobek naukowy (index Hirscha = 13) to ponad 80 artykułów opublikowanych w pismach o zasięgu międzynarodowym przy współpracy z ośrodkami w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Chinach, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Słowacji, Włoszech oraz Polsce. Prof. A. Drzewiński był kierownikiem trzech grantów własnych oraz dwóch promotorskich, wypromował czworo doktorów oraz dwunastu magistrów i licencjatów, był recenzentem rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, sporządził liczne recenzje artykułów (m.in. dla Physical Review Letters, Physical Review E, Physica A) oraz wniosków projektów badawczych MNiSW. Kilkukrotnie był zapraszany na konferencje i szkoły naukowe jako wykładowca (m.in. na Letnią Szkołę Fizyki organizowaną przez Sun Yat-sen University w Guangzhou (Chiny) w 2015 roku).


Andrzej Drzewiński udziela się również aktywnie na niwie popularyzacji nauki (m. in. Marek Oramus przeprowadził z nim wywiad zatytułowany „Wielki plac budowy”, który ukazał się w „Wiedzy i Życiu” nr 04/2014, a następnie w książce pt. „Na niebie i ziemi”, wyd. Zona Zero, 2018). Za cykl publikacji popularnonaukowych w „Młodym Techniku” otrzymał w 1987 r. nagrodę „Magnum Trophaeum”. Z kolei nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego za popularyzację fizyki otrzymał wspólnie z Jackiem Wojtkiewiczem w 1995 r. za książkę Opowieści z historii fizyki (Wydawnictwo Naukowe PWN 1995, 2001). W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Festiwalu Nauki w Zielonej Górze oraz z tytułu różnych innych zaproszeń wygłaszał liczne prelekcje, a także przygotował i prowadził dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli świata nauki, filozofii i literatury (m.in. „DyLEMaty nauki przyszłości” z udziałem Stanisława Lema).


Jako pisarz Andrzej Drzewiński debiutował w 1983 roku zbiorem opowiadań Zabawa w strzelanego. Później ukazały się jego dwie powieści napisane wspólnie z Andrzejem Ziemiańskim (Zabójcy szatana i Nostalgia za Sluag Side) oraz dwa zbiory opowiadań Posłaniec (wspólnie z Mirosławem Jabłońskim) oraz Bohaterowie do wynajęcia (wspólnie z Jackiem Inglotem). Wraz z Adamem Cebulą, Eugeniuszem Dębskim i Piotrem Surmiakiem należy do grupy autorskiej publikującej jako Kareta Wrocławski, a ich zbiór opowiadań Upalna zima pojawił się w 2012 roku. Opowiadanie Karety Wrocławskiego Pandemolium było nominowane do Nagrody im. Janusza A. Zajdla w 1998 roku.


Jego żona Ewa jest nauczycielką języka polskiego, a trzech synów to: Piotr (absolwent Wydziału Nauk Społecznych UWr, gdzie obronił pracę doktorską zatytułowaną „Metropolizacja jako element polityki rozwoju współczesnych miast. Analiza teoretyczna i studium przypadku miasta Wrocławia”), Grzegorz (absolwent Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr) oraz Maciej (student kierunku teleinformatyka na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr). No i „last but not least”, w domu czekają także na niego dwie kotki o niebanalnych imionach Delta i Tylda.
 

prof. M. Luczyk wł..jpg

Fot. Archiwum prywatne.

Dziekan Wydziału Humanistycznego – dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ


Od 1986 r. jest związana z zielonogórskim środowiskiem akademickim, kiedy rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Filologii Rosyjskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W 1994 r. uzyskała stopień Doctor of Philosophy w zakresie filologii, a w 2006 – doktora habilitowanego, po kolokwium habilitacyjnym w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie. 


Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych jest językoznawstwo porównawcze, przede wszystkim rosyjsko-polskie. Opublikowała kilkadziesiąt prac w wydawnictwach polskich i zagranicznych.


Wiele lat pełniła funkcję kierownika Katedry Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz dyrektora Instytutu Neofilologii. Od 2016 roku jest członkinią Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego.


 

prof. A.Obuchowicz wędrówka.JPG

Fot. Archiwum prywatne

Dziekan Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki – prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz urodził się w 1963 r. w Zielonej Górze. W 1987 r. ukończył kierunek fizyki stosowanej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. W 1992 r. uzyskał  w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej stopień doktora fizyki, a w 2004 r. na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki — optymalizacja globalna i diagnostyka techniczna. W  2015 r. Prezydent RP nadał dr hab. inż. Andrzejowi Obuchowiczowi tytuł profesora nauk technicznych.
 

Badania naukowe Profesora koncentrują się wokół metaheurystycznych metod przeszukiwań przestrzeni rozwiązań, zagadnień optymalizacji globalnej i adaptacji, obliczeń ewolucyjnych, sztucznych sieci neuronowych, technik rozpoznawania obrazów oraz ich zastosowań w diagnostyce medycznej i technicznej. Jest autorem lub współautorem blisko 130 prac naukowych, w tym 4 monografii, ponad 30 artykułów w czasopismach, 25 rozdziałów w wydawnictwach zwartych. Był wykonawcą lub kierował licznymi pracami w ramach grantów finansowanych przez Unię Europejską, NCN i KBN. Jest członkiem kilkudziesięciu komitetów naukowych konferencji międzynarodowych i krajowych. 
 

Od 1994 r. prof. A. Obuchowicz jest sekretarzem naukowym Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Od 1999 r. należy do Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych. W 2007 r. został członkiem  Komitetu Informatyki i Automatyki PAN oddział w Poznaniu. Od 2008 r. przynależy do IEEE Society (Computer Science, Computational Intelligence, Engineering in Medicine and Biology Societies). Podczas ewaluacji w 2017 r. był ekspertem Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych. W 2020 r. został wybrany do Rady Kuratorów Wydziału IV PAN. 
 

Od 1992 r. prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz jest związany z obecnym Wydziałem Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pełnił w nim funkcje: kierownika Zakładu Analizy Systemowej i Obliczeń Inteligentnych (1999-2008), prodziekana ds. rozwoju (2005-2008), kierownika studiów doktoranckich w dyscyplinach informatyka, elektrotechnika oraz automatyka i robotyka (2005-2012), dziekana Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ (2012-2016), kierownika zakładu Informatyki technicznej (2018-), przewodniczącego komisji ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie informatyka (2008-2019) i informatyka techniczna (2020-). 


Od 2005 r. prof. A. Obuchowicz w szczególny sposób jest dydaktycznie zaangażowany w kierunek informatyka, którego był najpierw opiekunem merytorycznym, a później przewodniczącym zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia. W 2011 r. decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej ten kierunek uzyskał akredytację z wyróżnieniem. W latach 2005 – 2008 i od 2017 do chwili obecnej prof. Andrzej Obuchowicz jest członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 

prof. B. Szal wł..JPG

Fot. Archiwum prywatne

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ   

 

 W 1993 roku ukończył studia magisterskie na kierunku matematyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze broniąc pracę magisterską pod tytułem „Własności zbioru rozwiązań inkluzji różniczkowych”, a następnie został zatrudniony na stanowisku asystenta w tej samej uczelni. W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem jego rozprawy doktorskiej pod tytułem „Aproksymacja w mocnym sensie według norm przestrzeni Höldera” był dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ. Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UAM uznała dysertację Bogdana Szala za wyróżniającą, a autor otrzymał za tę pracę nagrodę rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Zielonogórskim. W 2013 r. decyzją Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ został mu nadany stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych w dziedzinie matematyka. Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego było kolokwium habilitacyjne, obrona rozprawy habilitacyjnej pod tytułem: „Klasy ciągów generujących operatory przybliżające funkcje”, wygłoszony wykład habilitacyjny zatytułowany: „Historia rozwoju teorii szeregów Fouriera w XX wieku” oraz dorobek naukowy habilitanta. W 2015 r.  został zatrudniony na stanowisku prof. UZ i pracuje na tym stanowisku do chwili obecnej.


W latach 2014-2019 w czasie swojej kariery zawodowej był członkiem zespołu ds. ewaluacji kształcenia UZ, od 2014 r. jest wydziałowym koordynatorem programu MOST, a od 1 października 2019 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. kształcenia Instytutu Matematyki UZ.


Zainteresowania naukowe dr. hab. Bogdana Szala związane są z teorią szeregów Fouriera i ich sumowalnością, a jego badania w szczególności dotyczą różnych własności szeregów trygonometrycznych, które można wywnioskować z postaci ich współczynników. Jest on autorem lub współautorem ponad 70. prac naukowych, a za swoją działalność naukową był wielokrotnie wyróżniony nagrodami rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.


W 2018 roku jego doktorant Krzysztof Duzinkiewicz uzyskał stopień doktora nauk matematycznych, a obecnie prof. B. Szal jest opiekunem naukowych dwóch studentów studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ.


Był promotorem ponad 30 prac dyplomowych studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ. W 2017 r. praca magisterska jego magistranta Mateusza Kubiaka została nagrodzona nagrodą dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ za najlepszą pracę magisterską za rok akademicki 2016/2017 oraz wyróżniona spośród prac dyplomowych napisanych przez studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego nagrodą Santander Universidades.

Papacz wł..jpg

Fot. wędrówka na Rysy w 2019 roku. Archiwum prywatne.

Dziekan Wydziału Mechanicznego – dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ


Urodził się w 1961 r. W 1986 r. ukończył kierunek budowa maszyn  na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, specjalność – samochody i ciągniki. Stopień doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn uzyskał w 1998 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie eksploatacji i budowy maszyn otrzymał na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej w 2015 r.


W pracy naukowej zajmuje się obecnie zastosowaniem kompozytów polimerowych do budowy maszyn i pojazdów samochodowych. Dorobek naukowy mieści się w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinach inżynieria mechaniczna oraz inżynieria materiałowa.


 Jest autorem lub współautorem 43 prac naukowych, w tym jednej  monografii.


Był głównym wykonawcą, bądź członkiem zespołów badawczych w ramach 4 grantów finansowanych przez Unię Europejską, KBN i MNiSW. Obecnie uczestniczy w grancie pt. „Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca wgłębnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego” POIR.04.01.02-00-006417.


Odbył liczne staże i szkolenia w instytucjach międzynarodowych. Między innymi, w 2015 r.  był uczestnikiem programu W Top 500 Innovators Programme – University of Cambridge.


Jego działalność dydaktyczna koncentruje się wokół tematyki poświęconej budowie maszyn i pojazdów samochodowych. Jest współtwórcą specjalności mechanika lotnicza na kierunku studiów mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym UZ.  


Dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ jest zatrudniony w Instytucie Inżynierii Mechanicznej UZ. W latach 2009 – 2011 pełnił funkcję kierownika Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów  UZ. W kadencji 2016 – 2020 pełnił funkcję kierownika studiów doktoranckich.


Jego zainteresowania pozazawodowe koncentrują się wokół  górskich wędrówek pieszych i szeroko rozumianej  motoryzacji. 
 

prof. B. Gabrys wł..jpg

Fot. Archiwum prywatne.

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych – prof. dr hab. Beata Gabryś

 

W 1984 roku prof. dr hab. Beata Gabryś ukończyła studia wyższe na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Bezpośrednio po studiach podjęła pracę jako nauczyciel biologii w I Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, a następnie, w 1986 r. – w Katedrze Entomologii Rolniczej (obecnie: Katedra Ochrony Roślin) Akademii Rolniczej (obecnie: Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu. Z Zieloną Górą związała się w 2001 r. rozpoczynając aktywność naukowo-dydaktyczną w ówczesnym Instytucie Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Obecnie kieruje Katedrą Botaniki i Ekologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Droga naukowa rozpoczęta w 1986 r. zaowocowała uzyskaniem w 1991 r.  stopnia doktora nauk przyrodniczych w zakresie biologii na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Konsekwencją dalszej pracy było otrzymanie stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii – zoologii w 2000 r. na podstawie decyzji Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz, w 2009 r., tytułu naukowego profesora nauk biologicznych w wyniku procedury przeprowadzonej na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 


Jej badania naukowe wpisują się w jeden z nurtów studiów ekologicznych, określany jako ekologia biochemiczna, opisująca biochemiczne aspekty interakcji między organizmami oraz między organizmami a środowiskiem. Prace naukowe dotyczą reakcji behawioralnych mszyc w odpowiedzi na działanie allelozwiązków roślinnych. Szczególnym wątkiem tych badań jest poznawanie mechanizmu żerowania mszyc w zależności od ich przynależności systematycznej oraz kręgu roślin żywicielskich, co przyczynia się do wzbogacenia wiedzy o koewolucji roślin i owadów o kłująco-ssącym aparacie gębowym. Oprócz walorów poznawczych, właściwych badaniom podstawowym, prace mają również wartość aplikacyjną. Poznanie mechanizmów leżących u podstawy wyboru i akceptacji roślin żywicielskich przez mszyce otwiera drogę do opracowania przyjaznych środowisku metod ograniczania liczebności tych owadów w uprawach rolniczych. Badania nad wpływem naturalnych i strukturalnie modyfikowanych allelozwiązków na zachowanie mszyc umożliwiają wykrycie potencjalnych deterentów pokarmowych o wysokiej specyfice działania. Wyniki badań zostały opublikowane w ponad 90. artykułach naukowych, 9. rozdziałach prac monograficznych, 1. monografii oraz posłużyły do uzyskania 15 patentów. Działalność naukowa indywidualna oraz zespołowa została kilkukrotnie nagrodzona przez JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Prof. Beata Gabryś pełniła i pełni różne funkcje administracyjne i społeczne, m. in. prodziekana ds. nauki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ (2002-2007) i Wydziału Nauk Biologicznych UZ (2007-2016). Od roku akademickiego 2016/2017 pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Biologicznych. Jest wieloletnim kierownikiem Katedry Botaniki i Ekologii Instytutu Nauk Biologicznych (poprzednio Wydziału Nauk Biologicznych) UZ. Ponadto, jest członkiem Rady Naukowo–Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" (od 2003 r.) oraz członkiem Rady Programowej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (od 2009 r.).
 

Bąbka J. foto2 wł..jpg

Fot. Archiwum prywatne.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZJest absolwentem pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (1990 r.). Stopień naukowy doktora uzyskał w 1999 r. w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Funkcje założone i rzeczywiste placówek realizujących założenia edukacji integracyjnej, wydanej drukiem pt. Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych – założenia i rzeczywistość, Poznań 2001, Wydawnictwo Fundacji Humaniora. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych otrzymał  na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2015 r., na podstawie publikacji pt. Zachowania kooperacyjne w sytuacjach zadaniowych u młodzieży w okresie wczesnej adolescencji. Analiza porównawcza młodzieży pełnosprawnej i z różnymi ograniczeniami sprawności, Zielona Góra 2012, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Zainteresowania naukowo-badawcze dra hab. J. Bąbki koncentrują się wokół problematyki edukacji osób z niepełnosprawnością w różnych fazach życia, a także ich funkcjonowania w przestrzeni społecznej. Jest autorem dwóch monografii, pięciu prac pod redakcją oraz ponad stu opracowań naukowych (artykułów oraz rozdziałów w pracach zbiorowych). Współuczestniczył w realizacji pięciu projektów badawczych i dydaktycznych. W latach 2009-2011 realizował grant habilitacyjny MNiSW (NN 106 175 937) na temat: Zachowania kooperacyjne niepełnosprawnych i pełnosprawnych adolescentów w sytuacjach zadaniowych. Aktywność dydaktyczna dra hab. J. Bąbki obejmuje przedmioty z zakresu pedagogiki specjalnej. 


Od 1990 r. jest związany z zielonogórską uczelnią. Od 2016 r. pełni funkcję kierownika Katedry Pedagogiki Specjalnej, obecnie - Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej. Od 2016 r. jest członkiem Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego (kadencja 2016-2020 oraz 2020-2024). Za działalność naukową otrzymał nagrodę rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego II stopnia (2001 r.), nagrodę rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (2015 r.). Wyróżniony został również nagrodą zespołową I stopnia rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za osiągnięcia organizacyjne (2016 r.). Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013 r.) oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2016 r.).


Dr hab. J. Bąbka lubi podróże turystyczne i kulinarne.   


Motto życiowe dra hab. J. Bąbki to słowa Karla Jaspersa: Nie wolno tracić nadziei, dopóki człowiek żyje z człowiekiem. 
 

prof. H.Paluszkiewicz wł..JPG

Fot. Archiwum prywatne.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz

 

Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskała kolejno stopnie doktora (1997) i doktora habilitowanego nauk prawnych (2008), a także przeprowadziła postępowanie w sprawie o nadanie tytułu profesora (2018).


Z Uniwersytetem Zielonogórskim jest związana od 1 października 2014 roku tj. od dnia powołania do życia Wydziału Prawa i Administracji na którym współtworzyła i objęła kierownictwo Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego. Od 2016 r. jest członkiem Senatu. W 2018 r. została wybrana na stanowisko dziekana Wydziału Prawa i Administracji UZ. 


Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz jest uznanym specjalistą w dziedzinie prawa karnego procesowego, autorką lub współautorką ponad 150 prac naukowych – monografii, artykułów, komentarzy, a także licznych opracowań dydaktycznych, w tym kilku wydań podręcznika dla studentów studiów prawniczych. Prowadzi badania w zakresie praktycznych i teoretycznych aspektów procesu karnego, a w szczególności orzekania poza rozprawą, posiedzeń sądowych, sytuacji procesowej pokrzywdzonych, problematyki zasad procesowych, a także intertemporalistyki na gruncie tej dziedziny prawa i postępowań dyscyplinarnych. 


Wypromowała blisko 300 magistrów prawa i administracji, a także 3 doktorów nauk prawnych. Występowała jako recenzent w kilkudziesięciu przewodach doktorskich, habilitacyjnych, w procedurze o nadanie tytułu profesora oraz w konkursach stanowiskowych. Jest opiekunem naukowym i promotorem kilku rozpraw doktorskich z zakresu prawa karnego procesowego. 


Przez 30 lat pracy akademickiej pełniła szereg funkcji uniwersyteckich. W okresie zatrudnienia na UAM była m.in. rzecznikiem dyscyplinarnym oraz członkiem komisji dyscyplinarnej dla studentów. W latach 2013-17 była członkiem dyscyplinarnej Komisji Odwoławczej dla Nauczycieli Akademickich działającej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie jest wiceprzewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kilkukrotnie reprezentowała środowisko akademickie w powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości Komisjach Egzaminacyjnych na aplikację adwokacką  w Poznaniu i w Zielonej Górze. Jako przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych uczestniczy w pracach ministerialnego zespołu ds. egzaminu radcowskiego. 


Jest członkiem Rady Programowej kilku uznanych czasopism i stałych komitetów naukowych konferencji prawniczych. Wykonuje także zawód radcy prawnego. 


Wielokrotnie nagradzana za działalność organizacyjną i osiągnięcia naukowe przez rektora UAM (w latach 1997-2014) oraz rektora UZ (2015-2018). W 2018 r. otrzymała nagrodę Prezydenta miasta Zielonej Góry za osiągnięcia naukowe, a w 2019 nagrodę rektora UZ za osiągnięcia dydaktyczne. W 2014 r. została odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, a w 2018 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 


Rodzinnie związana ze środowiskiem medycznym - mąż jest doktorem habilitowanym nauk medycznych, specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii, specjalizuje się w dziedzinie mechanicznego wspomagania serca i transplantologii w jednym z największych ośrodków kardiochirurgii w Europie. Syn jest także lekarzem – obecnie w trakcie specjalizacji z kardiologii, przygotowuje rozprawę doktorską z tej dziedziny medycyny. 


Ceni dobrą literaturę, muzykę klasyczną i wypoczynek wśród zieleni. 

 

prof. A. Ziółkowska wł..jpg

Fot. Archiwum prywatne.

Dziekan Collegium Medicum – dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ

 

Dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ, jest absolwentką kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2004 r. uzyskała stopnień doktora nauk medycznych, a w 2014 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.


Jest beneficjentką programu stypendialnego START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz kilkakrotnie nagród naukowych JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.


Jej zainteresowania badawcze obejmują: mechanizmy regulacji czynności narządów dokrewnych, w tym głównie osi stresowej podwzgórze-przysadka-nadnercze; mechanizmy regulacji homeostazy energetycznej organizmu; potencjał dokrewny komórek tkanki łącznej, w tym głównie kości; a ostatnio także mechanizmy oddziaływania czynników fizycznych na czynność komórek w warunkach in vitro i symulację warunków przestrzeni kosmicznej w hodowli komórkowej. Jest współautorem ponad 70 oryginalnych prac badawczych oraz ponad 40 wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych.


Od 2005 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu nauk morfologicznych dla studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Specjalizuje się w histologii i anatomii prawidłowej człowieka, jak również rozwoju prenatalnym i etiologii wad rozwojowych.


Od 2015 r. jest kierownikiem Zakładu (obecnie Katedry) Anatomii i Histologii Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2016-2019 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki tego Wydziału.


Prywatnie: szczęśliwa mężatka. Interesuje się filozofią Dalekiego Wschodu, fizyką kwantową i sportami lotniczymi.

 

doc. J.Jakubowski wł 1.JPG

Fot. Archiwum prywatne.

Dziekan Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie – doc. dr inż. Julian Jakubowski


Od 1979 roku jest związany z zielonogórskim środowiskiem naukowym. Tytuł magistra inżyniera, a następnie stopnień doktora nauk technicznych w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn (1999 r.) uzyskał na Politechnice Poznańskiej. Jest autorem lub współautorem 112 pozycji bibliograficznych, w tym około 90 po uzyskaniu stopnia doktora oraz 6 pozycji o charakterze materiałów pomocniczych lub skryptów do realizacji procesu dydaktycznego. 


Publikacje związane są głównie z problematyką planowania procesów produkcyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych i zaawansowanych systemów CAx, a szczególnie rzeczywistości wirtualnej, w tym technikami DfM oraz zarządzania jakością. Możliwości apriorycznej oceny realizowalności procesu technologicznego w oparciu o analizę geometrii wyrobu na etapie modelu wirtualnego stanowią podstawę jego zainteresowań naukowo-badawczych. 


Najważniejsze funkcje pełnione przez doc. dr. inż. J. Jakubowskiego w dotychczasowej karierze zawodowej to:

1999-2005 – kierownik Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania (PZ);

1999-2007 – kierownik Zakładu Technik Multimedialnych PWSZ w Sulechowie;

2001-2007 – zastępca dyrektora Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją na Uniwersytecie Zielonogórskim;

2003-2018 – członek Senatu PWSZ w Sulechowie;

1997-1999, 2004-2007 członek Rady Wydziału Mechanicznego (Politechnika Zielonogórska, UZ);

2011-2015 – kierownik Zakładu Technologii Informacyjnych (PWSZ w Sulechowie);
 

1.09. 2012-31.08.2015 – członek Konwentu PWSZ w Sulechowie; 


1.09.2007-31.07.2016 – prorektor ds. studenckich w PWSZ w Sulechowie;

2015-2018 – dyrektor Instytutu Politechnicznego (od 1.09.2017 Instytut Energetyki);

1.09.2015-   – członek Rady Nadzorczej sp. z o.o. CEO;


Od 1.09.2018 dziekan Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie (obecnie Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego).


Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. 


Udział w projektach badawczych:

1. Projekt celowy KBN pt. Uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny DERO do operacyjnego leczenia kręgosłupa, (1994-1996);

2. Biblioteka przedsiębiorcy – projekt współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2006-2013 (2006-2007);

3. Sieć współpracy i wymiany wiedzy w zakresie działań edukacyjnych, Europejski Fundusz Społeczny, ZPORR Działanie 2.6, Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy. No:Z/2.08/II/2.6/05/04/U/04/05.

4. Rozwój innowacji w województwie lubuskim – Platforma Działań Edukacyjnych Europejski Fundusz Społeczny, ZPORR Działanie 2.6, Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer). No: Z/2.08/II/2.6/09/05/U/10/06.


Posiada certyfikaty:

-  trener ECDL z zakresu Technologii informacyjnej, poziom zaawansowany;

 - Certyfikat Informatyczne wspomaganie zarządzania Uczelnią;

 - TenStep Project Management.


Od kilkunastu lat zajmuje się również problematyką zarządzania jakością, pełniąc m.in. funkcje pełnomocnika ds. Jakości na Wydziale Mechanicznym oraz w PWSZ w Sulechowie.


Za działalność organizacyjną, dydaktyczną i naukową otrzymał 9 nagród rektora (Politechniki Zielonogórskiej i UZ) oraz 14 nagród rektora PWSZ w Sulechowie. 


Od 2006 roku jest współredaktorem czasopisma Inżynieria Produkcji wydawanego na Wydziale Mechanicznym w Instytucie Informatyki i Zarządzania Produkcją – dotychczas ukazało się 17 numerów. 


Od 2012 roku jest członkiem Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki organizowanej przez Politechnikę Koszalińską, a w latach 2016-2020  członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji IBIMA.


Hobby: tenis, narty, podróże, dobra książka, muzyka. 


Rodzina: syn Ryszard, wnuk Ollie.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT