Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Edukacja i rehabilitacja osób z niepelnosprawnościami – konferencja na UZ

29 listopada 2022 r.

 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg Wydział Nauk Społecznych_pl_(kolor)_logo.jpg Instytut Psychologii-01.jpg

 

 

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii oraz Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowaczej Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na konferencję naukową z cyklu Edukacja i rehabilitacja osób z niepelnosprawnościami w rozważaniach teoretycznych i rozwiązaniach praktycznych – kontynuacje, która odbędzie się 3 grudnia br. w trybie on-line.
 

Konferencję objęły swym patronatem: Przewodnicząca Sekcji i Zespołu Pedagogiki Specjalnej KNP PANm oraz  dyrektora Instytutu Psychologii UZ.

 

Formularz zgłoszeniowy na konferecncję::

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

9.00-9.10 – OTWARCIE OBRAD

dr hab. Iwona Grzegorzewska prof. UZ

Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk prof. UZ

Kierownik Zakładu Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej Instytutu Psychologii UZ

 

 

9.10-9.25 - Wystąpienie Przewodniczącej Sekcji i Zespołu Wspierającego Sekcję Pedagogiki Specjalnej KNP PAN

prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Przewodnicząca Sekcji

i Zespołu Pedagogiki Specjalnej KNP PAN, członek KNP PAN

Sekcji Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk na rzecz rozwoju polskiej pedagogiki specjalnej (teorii oraz praktyki)

 

9.25-10.30 – SESJA PLENARNA – I

Przewodniczenie: dr Anna Mróz, Uniwersytet Zielonogórski

 

prof. zw. dr hab. Andrzej Twardowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyzwania związane z realizacją idei edukacji włączającej


dr hab. Piotr Majewicz prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Badania i praktyka psychologiczno-pedagogiczna w kontekście klasyfikacji ICD-11


dr hab. Irena Ramik-Mażewska prof. US, Uniwersytet Szczeciński, mgr Dagmara Kupczak, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo “Tęcza”

Media społecznościowe jako przestrzeń emancypacyjnych działań osób z niepełnosprawnością


prof. zw. dr hab. Teresa Żółkowska, Uniwersytet Szczeciński

Prawo w świadomości osób z niepełnosprawnością intelektualną


dr hab. Adrianna Grabizna prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

Poczucie winy rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie filozofii psychologii


dr Anna Mróz, Uniwersytet Zielonogórski, mgr Amelia Szołtun, absolwentka kierunku psychologia, UZ

Doświadczenie macierzyństwa w strukturze potrzeb i wartości kobiet - ujęcie rozwojowo-narracyjne

 

10.30-10.40 – PRZERWA

 

10.40-11.50 – SESJA PLENARNA – II

Przewodniczenie: dr Łukasz Nikel, Uniwersytet Zielonogórski

 

dr hab. Danuta Borecka-Biernat prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski, dr Beata Krzaczkowska, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Głubczycach

Strategie radzenia sobie adolescentów w sytuacji konfliktu społecznego w kontekście parentyfikacji


dr hab. Ludwika Wojciechowska prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, UWM w Olsztynie

mgr Anna Olszewska, doktorantka, Instytut Psychologii PAN w Warszawie

Percepcja motywów tatuowania się przez adolescentów i ich stosunek emocjonalny wobec tatuujących się osób


dr hab. Beata Pituła prof. PŚ, Politechnika Śląska w Gliwicach

Nauczyciele wobec wyzwań nowej edukacji


dr Jarosław Wagner, Uniwersytet Zielonogórski

Dostępność cyfrowa jako element edukacji włączającej


dr Alina Stosor, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40 w Zabrzu

Rola outdoor education w rozwoju społecznym uczniów z niepełnosprawnością w opinii nauczycieli szkół specjalnych


mgr Agnieszka Głowacka, absolwentka kierunku psychologia, UZ

Nauczyciele szkół specjalnych wobec możliwości edukacji inkluzyjnej uczniów

z niepełnosprawnościami 


dr Urszula Gembara, Uniwersytet Zielonogórski

Twórczość artystyczna uczniów o zróżnicowanych  potrzebach edukacyjnych w kontekście relacji społecznych

 

11.50-12.00 – PRZERWA

 

12.00-13.00 – SESJA PLENARNA – III

Przewodniczenie: dr Urszula Gembara, Uniwersytet Zielonogórski  

 

dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania prof. UZ, dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

Rola muzykoterapii i biblioterapii w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach


dr Jolanta Gebreselassie, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Profilaktyka zaburzeń mowy a diagnoza logopedyczna w szkole

dr Joanna Skibska, Uniwersytet Śląski

Problem terapii pedagogicznej uczniów z niepełnosprawnościami i o zróżnicowanych potrzebach


mgr Julia Nieścioruk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,

dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

Kształtowanie samooceny uczniów wybitnie zdolnych przez działania arteterapeutyczne

Developing adequate self-esteem of gifted pupils through art therapy activities


mgr Joanna Porada, doktorantka DSW we Wrocławiu,

Muzyka i taniec jako formy wypowiedzi dziecka z zespołem Downa


mgr Stella Olejnik, absolwentka kierunku psychologia, UZ, 

Specyfika znaczeń nadawanych literaturze przez osobę ze spektrum autyzmu

 

13.00-13.10 – PRZERWA

 

13.10-14.15 – SESJA PLENARNA - IV

Przewodniczenie: dr Łukasz Nikel, Uniwersytet Zielonogórski   

                        

mgr Maria Kędzierska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 we Wrocławiu,

mgr Ewa Ostrowicz, z-ca dyrektora PPP nr 1 we Wrocławiu

Rola poradni w ukierunkowaniu ścieżki edukacyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami


mgr Monika Gołubiew, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku

Doradztwo zawodowe a uczniowie ze specjalnymi potrzebami w edukacji włączającej 


dr Joanna Wrycz, z-ca dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. UNICEF w Słupsku

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale pełnosprawne zawodowo – osiąganie sukcesu na rynku pracy przez absolwentów branżowej szkoły specjalnej


mgr Maria Flanczewska-Wolny, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, mgr Jakub Wolny, z-ca dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Sosnowcu, członek zespołu koordynatorów SCWEW w Sosnowcu

Inkluzja z perspektywy doświadczeń Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Sosnowcu


mgr Małgorzata Ambroży, dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej FUZJA w Zielonej Górze

Warsztat Terapii Zajęciowej, czyli rehabilitacja społeczna i zawodowa w praktyce


mgr Izabela Oborska, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Soli

Trening mieszkalnictwa wspomaganego drogą do zwiększenia samodzielności dorosłych osóbz niepełnosprawnością intelektualną – uczestników WTZ

 

14.15-14.25 – PRZERWA

 

14.25-15.10 – SESJA PLENARNA V 

Przewodniczenie: dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski   

             

dr Anna Góralewska-Słońska, Uniwersytet Zielonogórski, mgr Michalina Małagowska, absolwentka kierunku psychologia, UZ

Rozwój kompetencji społecznych po podjęciu pracy w ramach zatrudnienia wspomaganego osób z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną


dr Łukasz Nikel, Uniwersytet Zielonogórski, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 we Wrocławiu, mgr Aurelia Plichta, absolwentka kierunku psychologia, UZ

Rola inteligencji emocjonalnej i strategii radzenia sobie ze stresem w wyjaśnianiu dobrostanu psychicznego osób dorosłych


mgr Katarzyna Łapkowska, absolwentka kierunku psychologia, UZ

Style przywiązania a dobrostan psychiczny studentek pedagogiki w kontekście inkluzji edukacyjnej osób o zróżnicowanych potrzebach


mgr Malwina Kościuk, absolwentka kierunku psychologia, UZ

Integracja szkolna dzieci z niepełnosprawnościami w kontekście postaw i hierarchii wartości nauczycieli szkół ogólnodostępnych

 

 

15.10-15.55 – SESJA PLENARNA VI – DYSKUSJA

Prowadzenie dyskusji: mgr Maria Flanczewska-Wolny, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, 

mgr Jakub Wolny, z-ca dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, członek zespołu koordynatorów SCWEW w Sosnowcu.

dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

 

             

15.55-16.00 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI – ORGANIZATORZY

 

 

 

KOMITET NAUKOWO-ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ - przewodnicząca

dr Urszula Gembara - członek Komitetu

dr Anna Mróz - członek Komitetu

dr Łukasz Nikel - członek Komitetu

dr Jarosław Wagner - członek Komitetu

 

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT