Interdyscyplinarna przyroda – konkurs plastyczny Koła Naukowego Biologów UZ

8 września 2015 r.

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym z okazji 10 edycji Międzynarodowego Studenckiego Sympozjum Naukowego „Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska", którego organizatorem jest Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Tematem konkursu jest  przyroda w ujęciu interdyscyplinarnym. Polega naprzedstawieniu w formie plastycznej lub graficznej, z wyłączeniem fotografii, przyrody – od atomu do organizmu, środowiska, krajobrazu itd., ujmując rozmaite aspekty przyrody w dowolnej technice, zgodnie z regulaminem.

Nagrody pieniężne dla zwycięzców ufundował Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.

 

 

plakat konkurs plastyczny.jpg

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest organizowany w związku z dziesiątą edycją konferencji: Międzynarodowe Studenckie Sympozjum Naukowe "Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska".

 

2. Organizatorzy pozostawiają dowolność w interpretacji tematu konkursu.

 

3. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie Wydziału Nauk Biologicznych (WNB UZ) http://wnb.uz.zgora.pl/pl/index.html w specjalnej zakładce.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: kwalinska@gmail.com.

 

4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane, będące oryginalnymi pracami autora. Autor może dostarczyć maksymalnie trzy prace w technice dowolnej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

5. Prace powinny być dostarczone do sekretariatu Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, przy ulicy Prof. Z. Szafrana 1.

Dopuszczalne formy prac:

- rzeźba lub płaskorzeźba; materiał dowolny,

- obraz; technika dowolna, maksymalna powierzchnia: 4 m2 (cztery metry kw.),

- kolaż, maksymalna powierzchnia: jak wyżej,

- rysunek, szkic; technika dowolna, maksymalny format: A3,

- grafika komputerowa, wydrukowana w maksymalnej jakości, maksymalny format: A3.

 

W przypadku grafik wydrukowanych, autor zobowiązany jest również do dostarczenia pliku źródłowego na płycie CD lub DVD.

 

Ostateczny termin dostarczenia prac: 6 listopada 2015.

 

6. Do prac należy dołączyć wypełniony formularz (załącznik 1).

 

7. Prace, które nie spełnią powyższych wymogów, nie wezmą udziału

w konkursie.

 

8. Nadesłanych na konkurs prac nie zwracamy.

 

9. Wszystkie prace nadesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez uczestników X Międzynarodowego Studenckiego Sympozjum Naukowego "Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska", odbywającego się w terminie 12-15 listopada 2015 r.

 

10. Dostarczone prace zostaną zaprezentowane w holu lub na korytarzach budynku A-8, Wydziału Nauk Biologicznych UZ.

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na stronie internetowej KNB, a także na wystawie pokonkursowej oraz w innych formach ich prezentacji. Organizator zaznacza, że staje się właścicielem dostarczonych prac, jednak nie zyskuje prawa własności intelektualnej do nich.

 

12. Akceptując niniejszy regulamin, uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wystawianie swych prac bez ograniczeń terminowych, przy nie czerpaniu zysków materialnych przez Koło Naukowe Biologów UZ, Wydział Nauk Biologicznych UZ, Uniwersytet Zielonogórski, ani nikogo innego. Organizator nie bierze odpowiedzialności jednakże za osobę bądź osoby, które złamią niniejsze postanowienie bez wiedzy Organizatora.

 

13. Zabronione jest przesyłanie prac sprzecznych z dobrymi obyczajami. O tym, że praca narusza powyższe zasady, decyduje Organizator.

 

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa
o ochronie danych osobowych z dnia 7 marca 2011).

 

15. Za udział w konkursie przewidziane są nagrody, ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego w wysokości:

 

I miejsce: 400 zł,
II miejsce: 300 zł,
III miejsce 200 zł.

 

Dla prac o szczególnych walorach przewidziane są również maksymalnie trzy wyróżnienia w wysokości 100 zł każde.

 

16. Ranking prac zostanie ogłoszony najpóźniej dnia 21 listopada 2015 r. na stronie internetowej WNB UZ, a osoby nagrodzone zostaną poinformowane za pomocą poczty e-mail w celu konsultacji odnośnie odbioru nagrody.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT