Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Jest zgoda na uruchomienie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim!

21 maja 2015 r.

 

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz osobiście poinformował dzisiaj (21 maja 2015 r.) Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego i zgromadzonych gości o pozytywnej opinii ministerstwa w sprawie powołania na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku lekarskiego. Niemal jednocześnie na UZ dotarła decyzja ministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej o przyznaniu Wydziałowi Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnień do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim. Decyzja została wydana 19 maja br.


W uroczystym posiedzeniu Senatu uczestniczyli dziś ci, którzy od wielu lat zabiegali o utworzenie kierunku lekarskiego na naszym Uniwersytecie. Waldemar Sługocki - sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury i rozwoju, posłanka Bożenna Bukiewicz,  wojewoda lubuski Katarzyna Osos, marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak, prezydent miasta Janusz Kubicki i oczywiście przedstawiciele Uniwersytetu. Niestety rektor, prof. Tadeusz Kuczyński był dziś nieobecny (urlop dużo wcześniej zaplanowany), ale jego obowiązki pełnił prof. Wojciech Strzyżewski, pierwszy zastępca rektora. Obecna była prof. Magdalena Graczyk – prorektor ds. jakości kształcenia – odpowiedzialna za przygotowanie wniosku do ministerstwa (1500 stron!!!), prof. Zbigniew Izdebski – pełnomocnik rektora ds. powołania kierunku lekarskiego i  prof. Czesław Osękowski, który jako rektor w poprzedniej kadencji, 22 lutego 2012 r. podpisał porozumienia o współpracy z prezydentem miasta i marszałkiem województwa o dążeniu do powołania kierunku lekarskiego.

 

DSC_0003.jpg DSC_0009.jpg DSC_0012.jpg
DSC_0014.jpg DSC_0027.jpg DSC_0043.jpg

 

 

KALENDARIUM utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim:

7 lutego 2012 r. – Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024 - na utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim zarezerwowano 6 mln zł.

22 lutego 2012 r. – podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy miastem Zielona Góra i województwem lubuskim a Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie kształcenia na kierunku lekarskim na UZ

19 maja 2014 r. – porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Szpitalem Wojewódzkim w Zielonej Górze o współpracy w zakresie kształcenia na kierunku lekarskim

28 maja 2014 r. – pozytywna opinia Senatu UZ o utworzeniu kierunku

22 lipca 2014 r. – UZ złożył wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

22 listopada 2014 r. – pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

19 maja 2015 r. – decyzja MNiSW o przyznaniu Wydziałowi Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnień do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim

czerwiec 2015 r. – pierwsza rekrutacja!

 

 

 

decyzja MNiSW - lekarski.jpg

 

Kierunek lekarski powołany został w ramach Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony na rok akademicki 2015/2016 w czerwcu 2015 r. Planowana liczba studentów na studiach stacjonarnych – 60 (limity przyznaje Ministerstwo Zdrowia).
 

Na pierwszym roku zajęcia prowadzone będą w salach Wydziału Nauk Biologicznych, Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ i w zielonogórskim szpitalu. Natomiast zajęcia praktyczne z przedmiotów klinicznych na starszych latach prowadzone będą w szpitalu w Zielonej Górze, gdzie aktualnie trwają prace nad przekształceniem go w szpital kliniczny.


Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak w ciągu minionych dwóch lat podjęła również szereg działań umożliwiających odbywanie praktyk studenckich w szpitalach w sąsiedniej Brandenburgii. Podpisane zostały umowy ze szpitalami – także z kliniką w Cottbus. Pojawiła się także możliwość współpracy ze szpitalem w Poczdamie w zakresie praktyk dla studentów powstającego w Zielonej Górze kierunku lekarskiego.

 

Docelowo na Uniwersytecie Zielonogórskim zostanie powołany Wydział Nauk o Zdrowiu, w strukturze którego będą funkcjonowały katedry i zakłady:

1.Katedra Chorób Układu Nerwowego,

2.Katedra Chorób Dziecięcych,

3.Katedra Ginekologii i Położnictwa,

4.Zakład Anatomii,

5.Katedra Patomorfologii, Histologii i Medycyny Sądowej,

a. Pracownia histologii z embriologią i cytofizjologią (histologia z embriologią i cytofizjologią).

6.Katedra Farmakologii,

7.Katedra Otolaryngologii, Okulistyki i Stomatologii,

8.Katedra Anestezjologii, Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii,

9.Katedra Onkologii i Radioterapii,

10.Katedra Chirurgii,

11.Zakład Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej,

12.Katedra Chorób Wewnętrznych

a. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

13.Katedra Medycyny Rodzinnej,

14.Katedra Chorób Zakaźnych i Tropikalnych.

 

 

Kadra naukowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia należy spełnić określone wymogi kadrowe. Minimum kadrowe na kierunku lekarskim to: 6 samodzielnych nauczycieli akademickich (profesor lub doktor habilitowany nauk medycznych) i 8 pracowników ze stopniem doktora. Część kadry jest już zatrudniona na Uniwersytecie Zielonogórskim - prowadzimy kierunki medyczne: pielęgniarstwo, inżynierię biomedyczną i fizykę medyczną. Poza tym dużym wsparciem, zwłaszcza na pierwszych latach kształcenia przedklinicznego, będzie kadra Wydziału Nauk Biologicznych. Kadra do kształcenia klinicznego będzie zatrudniana sukcesywnie. Pracownicy naukowi złożyli już deklaracje zatrudnienia na Uniwersytecie Zielonogórskim, jako podstawowym miejscu pracy.

 

Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna na potrzeby kształcenia na kierunku lekarskim jest już w końcowej fazie przygotowań. Najważniejszą część tej bazy stanowią realizowane inwestycje zlokalizowane na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze (w przyszłości szpitala klinicznego): Zakład Patomorfologii, Anatomii, Ośrodek Nauk Podstawowych oraz Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Pracownia Badań Mikrobiologicznych. Koszt tej inwestycji wynosi 21,3 mln  zł, z czego dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to 18 mln zł. Projekt zakłada też przebudowę układu komunikacyjnego lecznicy, stworzy 52 nowe miejsca parkingowe dla studentów i pracowników naukowych kierunku lekarskiego. Konsekwencją przebudowy parkingów i utworzenia nowych miejsc parkingowych i uzupełnieniem zagospodarowania terenu jest przebudowa i budowa chodników, drogi wewnętrznej, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, oświetlenia terenu, którego obecnie brakuje. Ponadto szpital będzie mógł skorzystać także ze środków w nowej perspektywie, ponieważ znajdą się tam pieniądze na projekty związane z ochroną zdrowia, szczególnie na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu.


Dodatkowo na potrzeby prowadzenia przedmiotów klinicznych realizowana jest inwestycja obejmująca dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów kierunków medycznych (koszt inwestycji wynosi 8,6 mln zł).


fazie realizacji znajduje się projekt Uniwersytetu Zielonogórskiego „Przygotowanie infrastruktury Uniwersytetu Zielonogórskiego pod potrzeby nowych kierunków kształcenia” dotyczący m.in. doposażenia Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Nauk Biologicznych w infrastrukturę naukowo-dydaktyczną niezbędną do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim (koszt projektu wynosi 12,7 mln zł, z czego  3,8 mln zł to koszty infrastruktury pod kierunek lekarski; dofinansowanie LRPO – 3,2 mln zł).

 

ZASADY REKRUTACJI

NOWA MATURA:

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.

Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.

Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów.

Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne

Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru: R = b + c

 

przy oznaczeniach:

b – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym,

c – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym,

 

STARA MATURA:

Egzamin wstępny:

z biologii,

z chemii.

 

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będzie kryterium dodatkowe, którym będzie liczba uzyskanych punktów (podstawianych do wzoru) z przedmiotu biologia.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT