Jubileusz prof. Marii Jakowickiej

21 listopada 2019 r.

 

DSC_5589r.jpg

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pedagogika Dziecka Tradycje dla Współczesności, która odbywała się na Uniwersytecie Zielonogórskim w dn. 18-19 listopada br. była okazją do uhonorowania profesor Marii Jakowickiej obchodzącej w tym roku 90. urodziny i 70-lecie pracy zawodowej (prawie 50 lat pracy na uczelniach). Prof. M. Jakowicka specjalizowała się w trzech dyscyplinach: pedeutologii (głównie w problematyce kształtowania się osobowości nauczyciela w procesie kształcenia zawodowego); pedagogice społecznej – w ramach której skupiała się na średnim mieście jako środowisku wychowawczym i pedagogice wczesnoszkolnej – z uwzględnieniem całokształtu problematyki edukacji.


Pani Profesor jest współtwórczynią zielonogórskiego środowiska pedagogicznego. Przez dziesięciolecia pracowała na rzecz rozwoju polskiej pedagogiki, szczególnie pedagogiki i edukacji wczesnoszkolnej. W lutym 2019 r. prof. Maria Jakowicka została odznaczona przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki”.


W czasie uroczystości były kwiaty i gratulacje. Był też Złoty Medal - nagroda I stopnia Prezydenta Miasta Zielona Góra jako wyraz uznania za osiągnięcia mające znaczenie dla Zielonej Góry.

 

Prof. zw. dr hab. Maria Jakowicka – urodziła się 25 sierpnia 1929 r. w Rąbczynie. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Wągrowcu rozpoczęła pracę w szkole podstawowej w Pszczewie k. Międzyrzecza, jakiś czas później została zatrudniona w Liceum Pedagogicznym w Gorzowie Wlkp. W 1952 r. rozpoczęła studia w zakresie pedagogiki z językiem polskim na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1958 r. uzyskała tytuł zawodowy magistra. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych otrzymała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 1968, za pracę pt. Wpływ praktyk pedagogicznych na kształtowanie się osobowości nauczycieli. W roku 1970 podjęła pracę w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Słupsku na stanowisku starszego wykładowcy, a w roku 1971 przeniosła się do pracy w WSN, a następnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, gdzie, już na Uniwersytecie Zielonogórskim, pracowała do 2016 r.


W 1978 r. na UAM za całokształt dorobku naukowego i pracę pt. Uwarunkowania funkcjonowania szkół środowiskowych w średnim mieście uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Tytuł naukowy profesora otrzymała w roku 1985, a stanowisko profesora zwyczajnego w 1991.


Prawie cała działalność dydaktyczno-wychowawcza Profesor Marii Jakowickiej, poza pierwszymi czterema latami pracy w szkole podstawowej, nierozerwalnie związana jest z pracą w instytucjach kształcenia nauczycieli. Praca w Liceum Pedagogicznym stanowiła bardzo dobre podwaliny do przyszłego kształcenia nauczycieli w uczelniach wyższych, a szczególnie w zielonogórskiej WSP, gdzie przepracowała 28 lat, pełniąc różne funkcje naukowe i organizacyjne.


W latach 1971-1999 była kierownikiem Zakładu Dydaktyki WSP w Zielonej Górze, w latach 1973-1978 i 1984-1987 pełniła funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego na tej uczelni, a w latach 1979-1981 była prorektorem zielonogórskiej WSP. Od roku 1978 do 1999 była dyrektorem Instytutu Pedagogiki i Psychologii.


W międzyczasie, równolegle z pracą w Zielonej Górze, wspierając kadrę naukową na innych uczelniach, zatrudniona była także na Uniwersytecie Szczecińskim (1988-1993), na Uniwersytecie Technicznym w Cottbus i Uniwersytecie Brandenburskim jako Gastprofesor (1991-1992), w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (1994-2007) i w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na Wydziale Zamiejscowym w Wałbrzychu (2009-2015).


Profesor M. Jakowicka była też członkiem wielu gremiów pedagogicznych, m.in.: Rady Naukowej Instytutu Badań Pedagogicznych w Warszawie, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Głównej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Specjalizacji Zawodowej w Warszawie, Międzywojewódzkiego Zespołu ds. Stopni i Specjalizacji Zawodowej w Zielonej Górze (pełniła funkcję przewodniczącej), Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich przy WSP w Krakowie, Krajowej Rady Postępu Pedagogicznego i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Była też członkiem Rad Wydawniczych i Rad Redakcyjnych specjalistycznych czasopism z zakresu pedagogiki.


Profesor M. Jakowicka w swoim bogatym dorobku naukowym ma 238 publikacji, z czego 32 – zagraniczne. Pani Profesor wypromowała 6 doktorów, była też promotorem 1264 prac magisterskich i 212 licencjackich.

 

 

Przywitanie Pani Profesor DSC_5534r.jpg DSC_5536r.jpg DSC_5544r.jpg
DSC_5548r.jpg DSC_5552r.jpg DSC_5559r.jpg DSC_5562r.jpg
DSC_5568r.jpg DSC_5575r.jpg DSC_5582r.jpg DSC_5587r.jpg

fot. K. Adamczewski

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT