Konkurs na Małe Dotacje dla uczelni publicznych

7 maja 2019 r.

 

logo_lubuskie2.gif

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na Małe Dotacje dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i udzielenie wsparcia na zadania, podejmowane przez uczelnie publiczne z terenu województwa lubuskiego.


Do konkursu mogą być zgłaszane zadania dotyczące:

  • upowszechniania i promocji prowadzenia/wyników działalności naukowej, świadczenia usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki;
  • działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.


 

W szczególności mogą być zgłaszane zadania dotyczące badań rozwoju regionu w wymiarze społeczno-gospodarczym oraz definiowania czynników konkurencyjności rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów inteligentnych specjalizacji. Przykładowo mogę to być zadania dotyczące organizacji konferencji, seminariów, warsztatów czy dofinansowania publikacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie mogą również uzyskać inne przedsięwzięcia naukowo-badawcze podejmowane przez uczelnie.
 

W bieżącym roku budżetowym na ww. cele zostało przeznaczone 40 000 zł. Ustalono maksymalną kwotę dotacji w kwocie 10 000 zł, minimalną – w kwocie 2 000 zł, przy czym wartość dofinansowania nie może być wyższa niż 75 % wartości całego zadania. Zarząd Województwa Lubuskiego zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie zadań w ramach przedmiotowego konkursu.


Zadanie winno być wykonane w roku 2019, przy czym oferta powinna być złożona min. 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania, a zakończenie realizacji zadania powinno nastąpić do dnia 15 listopada 2019 r.
 

Kompletne wnioski o dotacje w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Małe Dotacje dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego” należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Rozwoju Regionalnego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze, parter (Kancelaria Ogólna). Ze względu na nabór ciągły, oferty są przyjmowane w terminie do dnia 30 września 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej.

Kontakt pod nr tel. 68/45 65 288/223.
 

Regulamin konkursu, wzór wniosku o przyznanie dotacji oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania dostępne są poniżej.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT