Konkurs na stanowisko dyrektora Biura Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych

20 grudnia 2017 r.

 

Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Biura Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych w pionie Prorektora ds. rozwoju w ramach umowy o pracę.

 

Miejsce pracy:

Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9 w Zielonej Górze.
 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania kandydatów: 

 • Wykształcenie wyższe,
 • Staż pracy min. 5 lat - doświadczenie zawodowe (zarządzanie projektami unijnymi),
 • Umiejętność pracy w systemach SOWA oraz SL2014,
 • Znajomość programów regionalnych i horyzontalnych w Polsce, przede wszystkim Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, w zakresie środków dedykowanych szkołom wyższym,
 • Znajomość wytycznych UE w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Znajomość zasad udzielania zamówień publicznych w projektach UE;
 • Gotowość do udziału w szkoleniach, konferencjach itp.

 

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

 • Nadzór nad wdrażaniem projektów unijnych realizowanymi przez Uniwersytet Zielonogórski;
 • Nadzór nad wdrażaniem projektów rozwojowych realizowanymi przez Uniwersytet Zielonogórski;
 • Nadzór i koordynacja realizacji projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków europejskich;
 • Koordynacja działalności podległych Prorektorowi ds. Rozwoju jednostek, które realizują projekty unijne lub rozwojowe;
 • Załatwianie spraw powstałych na płaszczyźnie kontaktów Prorektora z Instytucjami Zarządzającymi lub Pośredniczącymi dla horyzontalnych programów operacyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz programów operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
 • Koordynacja w imieniu Prorektora ds. Rozwoju procesu wdrażania programów i strategii rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 • Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Senatu, Kolegium Rektorskiego i spotkań kierownictwa Uniwersytetu w zakresie kompetencji Prorektora ds. Rozwoju;
 • Obsługa merytoryczno-organizacyjna spotkań organizowanych przez Prorektora ds. Rozwoju;
 • Bieżąca współpraca z kierownictwem oraz członkami zespołów projektowych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, innych)
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni;
 • Udział w organizacji przedsięwzięć związanych z reprezentowaniem uczelni przez Prorektora ds. Rozwoju;
 • Załatwianie spraw powstałych na płaszczyźnie kontaktów Prorektora z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organami administracji publicznej;
 • Koordynacja prac związanych z przygotowaniem porozumień i umów zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a innymi uczelniami, instytucjami naukowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami w zakresie realizacji projektów unijnych lub rozwojowych.
   

Atutem będzie:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • Pełna dyspozycyjność i mobilność,
 • Umiejętności prowadzenia negocjacji,
 • Odporność na stres.
   

Pisemne oferty zawierające:

 • List motywacyjny,
 • CV,
 •  

Komplet dokumentów należy składać osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9 pok. 14 lub przesłać elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl do dnia 5 stycznia 2018 r. do godz. 12:00.

 


Do CV należy dołączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922)


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT