Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konkursy dla pracowników naukowych

28 września 2022 r.

 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg

Uniwersytet Zielonogórski zaprasza do udziału w poniższych konkursach:

 

 

 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ


START 2023

 

Cel programu:

Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

 

ADRESACI:

 

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • mogą wykazać się udokumentowanym dorobkiem naukowym;
 • nie przekroczyły 30. roku życia w roku składania wniosku (w bieżącym roku są to osoby urodzone w 1992 r. i później). Wiek ten może zostać przedłużony:
  - kobietom z tytułu urodzenia dziecka i osobom, które przysposobiły dziecko - 1 rok na każde dziecko,
  - z tytułu przerwy w pracy naukowej (o maksymalnie 2 lata) szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie programu START i Instrukcji przygotowania wniosku,
  - wskazane powyżej podstawy do przedłużenia wieku nie kumulują się.
   

Informacje i zasady konkursu:

 • Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.
 • Stypendium jest przyznawane na okres 12 miesięcy.
 • Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel. FNP wymaga od laureata prowadzenia pracy naukowej w okresie otrzymywania stypendium.
 • W programie START przyznawane są również wyróżnienia kandydatom i kandydatkom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu i zostały uznane za wybitne.
 • W ramach programu FNP może przyznać uzupełniające stypendium wyjazdowe na krótkie wyjazdy studyjne w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą. Wyjazdy te maja służyć nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu we wniosku o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty (szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie programu START i Instrukcji przygotowania wniosku).
 • Podstawowym kryterium oceny wniosków jest naukowa jakość i oryginalność dorobku naukowego kandydatów, oceniana na podstawie dokumentów załączonych do wniosku. Istotne znaczenie mają również przedstawione we wniosku plany badawcze na najbliższy rok.

 

Termin składania wniosków:  do dnia do 31 października 2022 r.

Link do konkursu::

 

 

 

 

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI


1. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

 

Cel programu:

Celem programu NPRH jest finansowanie wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym; monografii i studiów dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej.

 

 Termin składania wniosków:  od dnia 1 września od godz. 8.00 do dnia 31 października do godz. 16.00

Komunikat 1::

Komunikat 2::
 

Link do konkursu::

 

 

2. NPRH moduł Uniwersalia 2.1 i 2.2

 

Cel programu:

Przedmiotem programu NPRH moduł Uniwersalia jest finansowanie:

 • tłumaczeń na język: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego (moduł Uniwersalia 2.1);
 • wieloletnich projektów o aspekcie badawczym dotyczących edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej w celuwprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego (moduł Uniwersalia 2.2).

 

Termin składania wniosków: od dnia 1 września od godz. 8.00 do dnia 31 października do godz. 16.00

 

Komunikat 1::

Komunikat 2::

 

 

 

NAWA

 

1. NAWA PRELUDIUM BIS 1

 

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych.

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 1 Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Finansowanie w ramach programu obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. W przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun.

 

Termin składania wniosków: w sposób ciągły do 10 grudnia 2024 do godz. 15:00.

Link do konkursu::

 

 

2. NAWA PRELUDIUM BIS 2

 

Cel konkursu:

Celem Programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych.

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki.

 

Termin składania wniosków: w sposób ciągły do 10 grudnia 2025 do godz. 15:00.

Link do konkursu::

 

 

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI

 

1. OPUS 24

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave), / wniosek OPUS
 • przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
 • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga i Belgii-Flandrii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG, SNSF,FNR lub FWO / wniosek OPUS LAP
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS LAP.

 

Termin składania wniosków: do 15 grudnia 2022 r. do godz. 16:00.

Link do konkursu::

 

 

2. Weave-UNISONO

 

Międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO przeznaczony jest na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, opartego na Procedurze Agencji Wiodącej (LAP: Lead Agency Procedure)*, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

 

Sposób składania wniosków:

Wnioski wspólne składane są przez zagraniczne zespoły partnerskie do właściwej agencji wiodącej, zgodnie z wytycznymi tej agencji. Agencja wiodąca może zażądać załączenia wniosku krajowego do wniosku wspólnego.

Wnioski krajowe należy złożyć do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system ZSUN/OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Do wniosku krajowego należy załączyć wniosek wspólny – w formie identycznej do tej złożonej w agencji wiodącej.

 

Sposób składania wniosków:

Nabór ciągły

 

Agencja wiodąca Planowany termin naboru wniosków wspólnych i ogłoszenia wyników
FWF (Austria)

FWF (Austria)

Nabór w trybie ciągłym od stycznia 2021 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie terminu przyznania środków finansowych w terminie do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego (średnio do 7-8 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego)

Szczegółowe wytyczne:

FWF Stand-Alone Projects

FWF Clinical Research Programme-w przypadku badań klinicznych

GAČR (Czechy)

Nabór wniosków w terminie: 22 lutego - 22 kwietnia 2021 r.

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: najpóźniej do 29 kwietnia 2021.

Planowany termin ogłoszenia wyników: koniec 2021 r./ początek 2022 r.

Szczegółowe wytyczne:

Evaluation based on the lead agency principle (LA projects).

[AKTUALIZACJA: 11.03.2021]

ARRS (Słowenia)

Nabór wniosków od 24 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

Wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF należy złożyć w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do ARRS, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

Planowany termin ogłoszenia wyników: maj/ czerwiec 2022 r.

Szczegółowe wytyczne:

National Research Projects (link zostanie podany w późniejszym terminie).

SNSF (Szwajcaria)

Obowiązują dwa terminy składania wniosków:

1 kwietnia 2021 r. (wniosek krajowy do NCN należy wysłać w ZSUN/OSF nie później niż 8 kwietnia 2021 r.);

1 października 2021 r. (wniosek krajowy do NCN należy wysłać w ZSUN/OSF nie później  niż  8  października 2021  r.).

(Ocena wniosków złożonych w okresie 2 października-31 marca rozpoczyna się 1 kwietnia; ocena wniosków złożonych w okresie 2 kwietnia-30 września rozpoczyna się 1 października).

Planowany termin ogłoszenia wyników: dla  wniosków  złożonych do 1  kwietnia  2021 r.: wrzesień/ październik 2021 r.; dla wniosków złożonych do 1  października 2021  r.: marzec/ kwiecień 2022 r.

Szczegółowe wytyczne:

SNSF Project Funding

SNSF Information on Weave

DFG (Niemcy)

Nabór wniosków w trybie ciągłym od 15 września 2021 r.

Szczegółowe wytyczne:

Individual Research Grants Programme

 

 

 

Link do konkursu::

 

 

3. PRELUDIUM BIS 4

 

Przedmiot konkursu:

Konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

 

Nabór wniosków w systemie OSF: do 15 grudnia 2022 r. do godz. 16:00.

Link do konkursu::

 

 

4. SONATA 18

 

Opis konkursu:

Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

 

Nabór wniosków:  do 15 grudnia 2022 r. do godz. 16:00.

Link do konkursu::

 

 

5. POLONEZ BIS 3

 

Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru wniosków w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

 

Nabór wniosków: do 15 grudnia 2022 r. do godz. 16:00.

Link do konkursu::

 

 

6. SHENG

 

Zapowiedź trzeciej edycji konkursu na projekty polsko-chińskie

Szczegóły::

 

 

7. BiodivERsA+2022

 

Cel konkursu:

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze koncentrujące się na doskonaleniu systemu monitorowania różnorodności biologicznej i zmian w ekosystemach.

 

Link do konkursu::

Więcej::

Link do harmonogramu naboru wniosków w 2022::

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT