Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nabory partnerów do konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

FE-WER-znaki.jpg

Ogłoszenia o otwartych naborach partnerów do konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

 

Uniwersytet Zielonogórski działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1460 ze zmianami, dalej uRPS), jako wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na realizację „Trzeciej Misji Uczelni” ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych.

W ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 bedą realizowane 4 projekty, do których Uniwersytet Zielonogórski poszukuje partnerów w celu realizacji danego projektu.

 

Poniżej dostępne są odnosniki do szczegółowych ofert naborów na Partnerów UZ w poszczególnych projektach:

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT