Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nauka bliżej biznesu

10. lutego 2021 r.

 

I KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA ONLINE
NAUKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – ŚCIEŻKI WSPÓŁDZIAŁANIA, INNOWACJE DLA REGIONU LUBUSKIEGO


 

PNT Logotyp [wersja podstawowa].jpg

Organizator konferencji.

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, sp. z o.o. zaprasza do udziału w wydarzeniu organizowanym w ramach Cyklu Kongresów: „Nauka bliżej biznesu”. Jego  celem  jest zarówno prezentacja wyników badań  naukowych  i  analiz  z  zakresu   nauk  oraz  branż   inżynieryjno-technicznych, medycznych, przyrodniczych, rolniczych i społecznych, jak również zaprezentowanie lub określenie możliwości ich wdrożenia w przedsiębiorstwach regionu lubuskiego, a także określenie zapotrzebowania rynku lokalnego na badania oraz innowacje. Dlatego do uczestnictwa w konferencji organizatorzy zapraszają naukowców, praktyków, przedsiębiorców, przedstawicieli władz lokalnych oraz wszelkie inne osoby zainteresowane proponowaną przez nich problematyką.
 

Wydarzenie będzie składać się z trzech realizowanych w trybie zdalnym części:
 

1. Obrady plenarne
W tej części wygłoszone zostaną referaty, w których przedstawiciele nauki oraz praktycy branż technologicznych będą mogli przedstawić wyniki swych badań oraz kierunki prowadzonych przedsięwzięć czy wdrażanych innowacji.
 

2. Warsztaty tematyczne
Będą one stanowić płaszczyznę wymiany myśli, propozycji oraz rozwiązań, jakie można przeprowadzić dla rozwoju regionu. Do udziału są zaproszeni przedsiębiorcy i przedstawiciele nauki, którzy podczas warsztatów będą mieli szansę wymienić się wiedzą, a także doświadczeniami na temat wdrażania konkretnych projektów i innowacji.
 

3. Targi wystawiennicze
Tak jak pozostałe elementy konferencji, odbędą się one online. Jest to część, w której przedsiębiorstwa będą miały szansę przedstawić swoje oferty czy prototypy, a przedstawiciele nauki – zaprezentować swoje osiągnięcia. Każda z zainteresowanych firm i osób będzie mogła przygotować krótki film, prezentację lub poster swojej oferty, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej wydarzenia.

 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg

Partner konferencji.

TEMATY WARSZTATÓW:
 

Warsztat 1.

W jaki sposób ulepszyć rozwiązania z zakresu energetyki odnawialnej w regionie?
 

Warsztat 2.

W jaki sposób ulepszyć rozwiązania w zakresie ochrony środowiska?
 

Warsztat 3.

Elektronika, elektrotechnika i informatyka w nauce i biznesie – w jaki sposób odpowiadać na swoje wzajemne potrzeby?
 

Warsztat 4.

Zdrowie i medycyna. Jakie innowacje i rozwiązania są potrzebne?
 

Warsztat 5.

Nowe wyzwania dla przyrody, nowe potrzeby dla rolnictwa. W jaki sposób rozwiązać rodzące się problemy?
 

Warsztat 6.

Lokalna społeczność w dobie zmian. W jaki sposób odpowiedzieć na jej potrzeby?

 

logo LOIiWA WŁ..jpg

Partner konferencji.

Konferencję zaplanowano na 23 marca 2021 r. 

 

Agenda wydarzenia przedstawia się następująco:

1 marca 2021 r. – ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń;

8 marca 2021 r. – ogłoszenie programu konferencji;

15-16 marca 2021 r. – test platformy konferencyjnej;

23 marca 2021 r. – konferencja.

 

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są pod adresem: http://www.nbb.pnt.uz.zgora.pl/rejestracja/

 

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie: http://www.nbb.pnt.uz.zgora.pl/ .


Organizatorem konferencji jest Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, sp. z o.o., a partnerami Uniwersytet Zielonogórski oraz Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 


                                                                                *                      *                         *


Wydarzenie zorganizowane i finansowane w ramach programu ministra nauki i szkolnictwa wyższego (obecnie minister edukacji i nauki) „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów dnia 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Unia 3 wł..jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT