Nominacja profesorska dla dr hab. Bogumiły Burdy z Instytutu Historii UZ

21 stycznia 2021 r.

 

Prof. Burda 1 małe.jpg

prof. Bogumiła Burda, fot. Daria Legieta

Miło mi poinformować, że 4 stycznia br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda – przyznał dr hab. Bogumile Burdzie, prof. UZ z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Dr Bogumiła Burda urodziła się 22 września 1958 r. w Krośnie Odrzańskim. W roku akademickim 1997/1978 rozpoczęła edukację na kierunku historia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze i od tej pory jest związana z zielonogórską uczelnią. Studia z wyróżnieniem ukończyła w 1981 r., uzyskując tytuł magistra historii. Rozprawę magisterską pt.: Czasopiśmiennictwo studenckie ośrodka zielonogórskiego w latach 1959-1980 napisała pod kierunkiem naukowym prof. Jana Wąsickiego. W tym samym roku podjęła pracę w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze.


Rozprawę doktorską pt. Związki edukacyjne Śląska z ziemiami polskimi w okresie oświecenia obroniła, z wyróżnieniem, 4 listopada 1991 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. Kazimierz Bartkiewicz. Natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych w specjalności: historia nowożytna i dydaktyka historii uzyskała 28 października 2008 r., na podstawie rozprawy: Szkolnictwo średnie na Dolnym Śląsku w okresie wczesnonowożytnym (1526-1740). 1 sierpnia 2009 r. została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Zielonogórskiego (ponownie w lipcu 2014 r.).


Od 1992 r. pracuje w Zakładzie Dydaktyki Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego (dziś jest kierownikiem Zakładu). W latach 90. pracowała jako nauczyciel historii w V LO, uczestniczyła w pracach zespołu programowego wiedzy o społeczeństwie Biura ds. Reformy Oświaty MEN, była członkiem Komisji ds. Nadawania Stopni Kwalifikacji Nauczycielskich przy ODN w Zielonej Górze. Jest prezesem zielonogórskiego oddziału PTH, przewodniczącą Rady Muzeum Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie, recenzentką i rzeczoznawcą podręczników i programów z zakresu historii MEN, egzaminatorem i weryfikatorem egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie, przewodnicząca Okręgowej Olimpiady Historycznej Juniorów Okręg Lubuski i członkiem Wojewódzkiej Rady Kobiet przy Marszałku Województwa Lubuskiego. Aktualnie jest członkiem Komisji Dydaktyki Historii działającej przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.


Od początku pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej i obecnie w Uniwersytecie Zielonogórskim prowadziła i prowadzi badania dotyczące kilku obszarów tematycznych dotyczących: związków edukacyjnych Śląska z ziemiami polskimi w okresie Oświecenia, rozwoju szkolnictwa średniego na Dolnym Śląsku w czasach nowożytnych, historii Śląska, rozwoju szkolnictwa na Śląsku i pograniczu polsko-niemieckim. Obecnie w obszarze jej zainteresowań naukowych są związki pomiędzy Halle i Sulechowem oraz powiązania edukacyjne i religijne, wydawnicze i myśli pedagogicznej oraz losów wychowanków i nauczycieli. W zakresie dydaktyki historii, zainteresowania Pani Profesor dotyczyły: zagadnień optymalizacji kształcenia w zakresie historii, nowoczesnych podręczników i programów do nauczania historii, roli historii regionalnej w edukacji młodego pokolenia, pamięci historycznej, rozwoju dydaktyki historii, metod niekonwencjonalnych, środków i technik nauczania i uczenia się historii oraz wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa, „trudnej historii” i jej wymiaru europejskiego, świadomości historycznej, a także świadomości regionalnej na pograniczu polsko-niemieckim, dziedzictwa kulturowego w regionie, historii kobiet, praw kobiet w Polsce i na świecie.


Przez lata prowadziła badania i poszukiwania optymalnego podręcznika do historii, opartego na nowoczesnej metodologii i opartej o obudowę dydaktyczną. Efektem tych prac było przygotowanie nowoczesnych podręczników. Od 2002 r. jest współautorem programów, podręczników do klas I-III liceum ogólnokształcącego i technikum, wersja podstawowa i rozszerzona oraz materiałów pomocniczych (przewodników metodycznych do klas I-III), zeszyt ćwiczeń do klas I-III, do nauczania historii do liceum, technikum i liceum profilowanego w klasach I-III. Obecnie jest także współautorką podręczników do Historii w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej i Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Razem jest to 30 publikacji. Od 2002 r. jest współautorką programów, podręczników i materiałów pomocniczych do nauczania historii do liceum, technikum i liceum profilowanego w klasach I-III. Ukazało się 14 pozycji z tego zakresu i już trzy wydania podręczników poprawione i uzupełnione.

Po zakończeniu prac nad rozprawą habilitacyjną (2008 r.), prof. B. Burda skierowała swoje zainteresowania naukowe w kierunku badań nad rolą i znaczeniem Sulechowa jako ośrodka ruchu pietystów i edukacji w XVIII-XX w. oraz edukacji na Śląsku w XX w. W ostatnich kilku latach uczestniczyła w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, Była recenzentem wielu publikacji, uczestniczyła i uczestniczy w wielu projektach badawczych w Polsce i zagranicą m.in. w latach 2016-2019 kierowała projektem w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe.


Udział w licznych konferencjach zaowocował wieloma publikacjami. Były to konferencje krajowe i zagraniczne. Wiele z nich dotyczyło także dydaktyki historii, badań nad świadomością historyczną, wartościami w edukacji historycznej, podręcznikiem czy stosunków polsko-ukraińskich, polsko-czeskich.

Wielokrotnie otrzymywała indywidualne i zespołowe nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe i działalność dydaktyczną, w 2014 r. otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, a w 2015 r. Srebrny Krzyż Zasługi.

Współpracuje przy powstawaniu i recenzuje wiele monografii i artykułów, jest członkiem Rady Recenzentów „Zeszytów Historycznych” Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, kwartalnika UMK Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, wydawnictwa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto jest członkiem we władzach i pełni funkcje w instytucjach naukowych, komisjach, organizacjach i komitetach redakcyjnych czasopism naukowych.


Największe osiągnięcia naukowe uzyskała w dwóch obszarach badawczych:

- pierwszy, to wieloletnie zainteresowania i prowadzone badania w obszarze powiązań ruchu pietystów w Sulechowie, na pograniczu brandenbursko-śląsko-wielkopolskim, z głównym ośrodkiem w Halle i Cieszynie.

- drugi, to ukierunkowanie się na zagadnienie świadomości historycznej, roli kobiet, a głównie realizacji reform edukacyjnych, nauczania historii i roli podręczników. W latach 2002-2018 ukazało się 30 podręczników z historii do szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu Historia i Historia i społeczeństwo, których jest współautorem.


Od wielu lat jej zainteresowania i prace naukowe koncentrują się wokół problematyki świadomości historycznej na pograniczu polsko-niemieckim, zostały sfinalizowane poprzez badania w ramach Projektu: Badania transgraniczne w dziedzinie edukacji. Strategie kształcenia regionalnego i międzykulturowego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym w świetle badań historycznych i socjologicznych.

Tylko w latach 2008-2020 pod kierunkiem Pani Profesor przygotowano i obroniono ponad 20 prac magisterskich. Wypromowała też trzech doktorów i prowadzi 5 otwartych przewodów doktorskich.

 

Prof. B. Burda ma syna Adriana, synową Agnieszkę  i dwie wnusie: Hanię I Emilkę. Kocha podróże, te po regionie i w daleki świat, dobrą książkę i pomoc innym.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT