Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nowe konkursy NCN

2 lipca 2018 r.

 


Ogłoszenie konkursów MAESTRO 10, HARMONIA 10, SONATA BIS 8 oraz po raz pierwszy konkurs SHENG przez Narodowe Centrum Nauki. Do zdobycia jest 200 mln zł!

W konkursie SHENG finansowane będą projekty z zakresu badań podstawowych realizowane w ramach wszystkich paneli nauk ścisłych i technicznych, a także nauk o życiu oraz w wybranych panelach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie oraz dla których zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa. Okres realizacji badań musi wynosić 36 miesięcy, a kierownicy polskiego i chińskiego zespołu badawczego mogą występować w charakterze kierowników projektu tylko w jednym wniosku składanym w konkursie SHENG. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a budżet polskiej części projektu badawczego musi wynosić przynajmniej 250 tys. zł.  

 


Celem konkurs SONATA BIS 8 jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Kierownikami projektów mogą być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Występujący z wnioskiem uczony musi wykazać od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze. Co istotne, poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących go, nie może być takich, które posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. W ósmej edycji konkursu budżet programu ustalono na 120 mln zł.

 


MAESTRO 10 jest konkursem skierowanym do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej pięć artykułów w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych oraz wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej. Konkurs MAESTRO jest ogłaszany już po raz dziesiąty, a jego budżet to 40 mln zł.

 


HARMONIA 10  to konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. W konkursie mogą być finansowane badania prowadzone w ramach kooperacji nawiązanej bezpośrednio z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej, a także przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Budżet tego konkursu wyniesie 40 mln zł. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej do 17 września 2018 r.

 


Aktualne informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie: http://www.dn.uz.zgora.pl/komunikaty/

 


Informacji w sprawie konkursów z ramienia prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego w Rektoracie, (ul. Licealna 9), I piętro pok. 107 udzielają:


Anna Skrzypczak, mail: a.skrzypczak@adm.uz.zgora.pl, tel. 68 328 32 94;


Joanna Lewandowska, mail: jo.lewandowska@adm.uz.zgora.pl , tel. 789 441 621.

 

 

Szczegóły dotyczące ogłoszonych konkursów podane są na stronie Narodowego Centrum Naukihttps://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-06-15-ogloszenie-konkursow

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT