Nowi dziekani na UZ

2 października 2019 r.


Od wczoraj, 1 października 4 Wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego mają nowych dziekanów. Będą oni pełnić swe obowiązki do 30 września 2020 r.

prof. A. Ziółkowska.jpg

Fot. Archiwum prywatne prof. A. Ziółkowskiej.

Dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ jest dziekanem Collegium Medicum UZ (do 30 września 2019 r. był to Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ).

Agnieszka Ziółkowska jest absolwentką kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2004 r. uzyskała stopnień doktora nauk medycznych, a w 2014 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Jest beneficjentką programu stypendialnego START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz kilkakrotnie nagród naukowych JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Jej zainteresowania badawcze obejmują: mechanizmy regulacji czynności narządów dokrewnych, w tym głównie osi stresowej podwzgórze-przysadka-nadnercze; mechanizmy regulacji homeostazy energetycznej organizmu; potencjał dokrewny komórek tkanki łącznej, w tym głównie kości; a ostatnio także mechanizmy oddziaływania czynników fizycznych na czynność komórek w warunkach in vitro i symulację warunków przestrzeni kosmicznej w hodowli komórkowej. Jest współautorem ponad 70 oryginalnych prac badawczych oraz ponad 40 wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Od 2005 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu nauk morfologicznych dla studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Specjalizuje się w histologii i anatomii prawidłowej człowieka, jak również rozwoju prenatalnym i etiologii wad rozwojowych.

Od 2015 r. jest kierownikiem Zakładu (obecnie Katedry) Anatomii i Histologii Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2016-2019 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki tego Wydziału.


 

Waldemar_Szajna.JPG

Fot. Archiwum prywatne prof. W. Szajny.

Dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ jest dziekanem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ.

Urodził się w Głogowie w 1960 roku. Tam uzyskał wykształcenie podstawowe i średnie. W 1981 r. rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, gdzie w 1986 r. obronił pracę magisterską w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. W 1987 r. został zatrudniony w Instytucie Budownictwa WSI na stanowisku nauczyciela akademickiego. W 2000 r. obronił  dysertację doktorską już po przemianowaniu Wyższej Szkoły Inżynierskiej na Politechnikę Zielonogórską, uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. W lipcu 2018 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo. Podstawą procedury habilitacyjnej była monografia pt. Współdziałanie konstrukcji budowlanych z podłożem. Interpretacja badań gruntu i analizy numeryczne zagadnień geotechniki, wydana przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauki, Warszawa 2017. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mechaniki ośrodków rozdrobnionych, problemów badania ośrodka gruntowego oraz modelowania numerycznego współpracy konstrukcji budowlanych z podłożem.

Prof. W. Szajna, brał udział w kilku międzynarodowych projektach badawczych oraz w międzynarodowych programach współpracy i wymiany naukowej. Jest autorem kilku wykładów wygłoszonych na zaproszenia zagranicznych i polskich instytucji naukowych. Był współprzewodniczącym Trzeciej Międzynarodowej Konferencji Challenges in Geotechnical Engineering, a wcześniej sekretarzem dwóch dużych międzynarodowych konferencji naukowych.


Prof. W. Szajna był także członkiem dwóch sekcji Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Polskiego Komitetu Geotechniki, Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, a także Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Przez wiele lat był kierownikiem Zakładu Geotechniki i Geodezji, a obecnie Zakładu Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji.


W sferze dydaktycznej prowadzi przedmioty związane z metodami komputerowymi w mechanice i geotechnice oraz związane z mechaniką gruntów i fundamentowaniem, a także posadawianiem mostów oraz wzmacnianiem podłoża gruntowego. Wielokrotnie prowadził zajęcia kursowe w języku angielskim dla studentów z zagranicy.


Jego hobby to jeździectwo oraz gra na gitarze.

RDylewski.jpg

Fot. Archiwum prywatne dr. Roberta Dylewskiego.

Dr Robert Dylewski jest dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ.

W 1995 r. Robert Dylewski ukończył studia na kierunku matematyka, specjalność metody matematyczne i informatyczne w ekonomii na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Pracę doktorską przygotował pod kierunkiem prof. Andrzeja Cegielskiego. W 2003 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego uzyskał stopień doktora w zakresie nauk matematycznych (specjalność metody numeryczne i optymalizacja). Od 1995 r. pracuje na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ. Obecnie w Zakładzie Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji na stanowisku adiunkta. Od września 2012 r. jest członkiem Rady WMIE i pełni funkcję prodziekana do spraw studenckich. Jest też przewodniczącym Wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia i członkiem Uczelnianej Rady ds. jakości kształcenia. W kadencji 2012-2016 był członkiem Senatu UZ. W 2018 r. otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki. Kilkukrotnie otrzymał nagrody Rektora UZ za osiągnięcia naukowe i organizacyjne, w tym nagrodę indywidualną I stopnia za osiągnięcia naukowe za 2017 r.


Prowadzi zajęcia głównie związane  z optymalizacją, programowaniem matematycznym, badaniami operacyjnymi, matematyką finansową i analizą decyzyjną. W ramach projektu POWER finansowanego z NCBiR prowadzi warsztaty z analizy finansowej i ekonomicznej projektów.


Badania naukowe dr. Roberta Dylewskiego są związane z metodami dla problemów optymalizacji wypukłej, w szczególności nieróżniczkowalnej. Prowadzi też badania dotyczące zastosowań optymalizacji w naukach technicznych w zakresie: odlewnictwa, szeregowania zadań w elastycznych systemach produkcyjnych oraz związane z analizą ekonomiczną i ekologiczną inwestycji termomodernizacyjnych w budownictwie. Jego dorobek naukowy obejmuje około 100 pozycji bibliograficznych autorskich i współautorskich, w tym 24 pozycje znajdują się na liście JCR. Brał czynny udział w około 30 międzynarodowych konferencjach naukowych, głównie związanych z metodami optymalizacji i efektywnością energetyczną w budownictwie.


W latach 2010-2012 był głównym wykonawcą w projekcie badawczym NCN w dyscyplinie makro- i mikroekonomia, dot. ekoefektywności gospodarki odpadami w województwie lubuskim. Jest współautorem kilkunastu studiów wykonalności i analiz finansowych i ekonomicznych dla projektów współfinansowanych ze środków UE, m.in. w ramach programów LRPO, POWT i EFRR.


Od 1996 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W latach 1999-2010 był członkiem Zarządu Oddziału Zielonogórskiego PTM, w którym pełnił funkcję skarbnika. W latach 2011-2016 był członkiem Komisji Rewizyjnej. Od 2005 r. pracuje w Regionalnym Komitecie Organizacyjnym Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez granic” w regionie lubusko-zachodniopomorskim. Od 2014 r. jest członkiem Krajowego Komitetu Organizacyjnego Konkursu.


Prywatnie Robert Dylewski jest szczęśliwym mężem Agnieszki i ojcem dwóch córek - Dominiki i Gabrysi. W wolnym czasie lubi wędrować z rodziną po polskich górach. Najlepiej wypoczywa ze spinningiem nad lubuskimi wodami.
 

Jarosław Wagner  1.jpg

Fot. Archiwum prywatne dr. Jarosława Wagnera.

Dr Jarosław Wagner jest dziekanem Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ.


W 2001 r. ukończył studia magisterskie w zakresie zarządzania i marketingu na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego gdzie w 2003 r. uzyskał tytuł zawodowy inżyniera na kierunku informatyka. W 2009 r. otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Od 1996 r. jest związany z Zieloną Górą. W 2000 r. jeszcze w trakcie studiów rozpoczął pracę jako asystent stażysta, w Zakładzie Multimedialnych Technologii Informacyjnych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego. Od 2001 r. jest zatrudniony w Katedrze Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Specjalizuje się w zakresie pedagogiki i edukacji medialnej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na problematyce i wpływie technologii informacyjnych na proces kształcenia, jej oddziaływań pedagogicznych oraz zagadnieniach kształcenia na odległość.

Jest metodykiem zdalnego nauczania. Od 2005 r. prowadzi wydziałową platformę e-learningową, a od 2010 r. wydziałowy system ankietowy (typu CAPI/CATI/CAWI). W latach 2010-2012 był wydziałowym koordynatorem ds. współpracy zagranicznej oraz programu Erasmus.

Jest nauczycielem mianowanym i praktykiem zawodu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie logistyki dla nauczycieli oraz studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego.

W 2017 postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Za działalność organizacyjną otrzymał trzy nagrody JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W latach 2014-2015 oraz w kadencji 2015-2019 pełnił funkcję prodziekana ds. organizacji i rozwoju Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ.


Serdecznie gratulujemy nominacji.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT