Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Order Palm Akademickich dla dr Elżbiety Jastrzębskiej z UZ

16.10.2014 r.
 

jastrzebska.jpg

 

Rząd Republiki Francuskiej przyznał dr Elżbiecie Jastrzębskiej z Zakładu Filologii Romańskiej (Instytut Neofilologii) order Palm Akademickich II stopnia (Officier des Palmes Academiques). Przyznany został za wkład w krzewienie kultury francuskiej oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju francusko-polskiej współpracy uniwersyteckiej.


Odznaczeniem tym wyróżnia się osoby, które swymi zasługami dla społeczności akademickiej i świata szkolnictwa przyczyniły się do intelektualnej, naukowej i artystycznej ekspansji Francji w świecie.


To najstarsze francuskie odznaczeniem cywilne ustanowiono w 1808 r. dekretem cesarza Napoleona. Nadawane jest ono na wniosek francuskiego Ministra Edukacji Narodowej.


 

 

Ceremonia wręczenia medalu odbędzie się 29 października br., o godz. 18.00 w Rezydencji Ambasadora Francji w Warszawie.

 

Dr Elżbieta Jastrzębska jest adiunktem w Zakładzie Filologii Romańskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Z zielonogórską uczelnią jest związana od 1991 r. – wcześniej była m.in. nauczycielką j. francuskiego oraz łaciny w zielonogórskich liceach (nr 7 i nr 1, w Liceum Medycznym) i w Liceum w Nowej Soli.

Od roku 1991 zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli romanistów, pełniąc kolejno funkcję wojewódzkiego doradcy metodycznego w Ośrodku Kształcenia Nauczycieli w Zielonej Górze (do 1999 r.), następnie regionalnego lubuskiego koordynatora Ogólnopolskiego Programu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Języka Francuskiego-COFRAN (2002-2006) oraz lubuskiego koordynatora programu promocji języka francuskiego w Polsce „Francuski i  kontaktujesz... (2008-2009) nadzorowanych przez CODN w Warszawie i Ambasadę Francji.

Działa również aktywnie w środowisku romanistycznym (od 2001 roku) jako prezes, a następnie prezes honorowy zielonogórskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego PROFEUROPE, organizując wiele różnorodnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli regionu, takich jak: warsztaty dydaktyczne, językowe i interkulturowe dla nauczycieli, spotkania z wydawcami i autorami metod nauczania języka francuskiego oraz podręczników komplementarnych. W ostatnich latach (2011, 2012) była także organizatorką dwóch kilkudniowych seminariów ogólnopolskich dla nauczycieli języka francuskiego i pracowników filologii romańskich, we współpracy z Ambasadą Francji, Stowarzyszeniem „Prof Europe” i Uniwersytetem Zielonogórskim.

 

W 2006 roku, dr Jastrzębska została laureatką francuskiego orderu Palm Akademickich I stopnia (chevalier des Palmes Académiques)", a dwa lata później otrzymała wyróżnienie „Label” dla dynamicznego prezesa zielonogórskiego oddziału „Prof-Europe”.

W ramach współpracy z placówkami szkolnymi (od przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnych) regionu organizowała lub współtworzyła wiele projektów promocji języka i kultury francuskiej, z których najważniejsze to cykliczne warsztaty językowo-kreatywne dla uczniów szkół wszystkich poziomów, projekt „Mała matura z języka francuskiego”, animacje artystyczne dzieci zielonogórskich przedszkoli i szkół podstawowych, wizyty promocyjne w szkołach, II etap Konkursu Poezji i Prozy Frankofońskiej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim dydaktyki języków obcych, metodyki nauczania j. francuskiego, psychopedagogiki twórczości oraz edukacji interkulturowej w nauczaniu języków i kształceniu nauczycieli. W 2011 roku opublikowała książkę „Strategie psychopedagogiki twórczości w kształceniu językowym”, która cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli językowców.

Na WSP była kierownikiem sekcji języka francuskiego w powstałym w 2002 roku, z trzech kolegiów językowych, Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, a na Uniwersytecie Zielonogórskim została kierownikiem Pracowni Glottodydaktyki Romańskiej, a następnie kierownikiem Zakładu Filologii Romańskiej.

Od 2002 r. sprawuje opiekę nad Kołem Młodych Romanistów, które prowadzi działalność naukową, oraz kulturalną i promocyjną. Pod jej kierunkiem studenci zorganizowali w ramach Instytutu Neofilologii kilka konferencji naukowych lingwistyczno-dydaktycznych, dwa seminaria psychopedagogiczne, warsztaty informatyczno-interkulturowe ze studentami z Belgii, Dzień Edukacji Językowej na UZ oraz Dzień Hiszpański w czasie Uniwersyteckiego Festiwalu Nauki, warsztaty ludyczne dla najmłodszych uwrażliwiające na język francuski w ramach „Nocy Francuskiej” organizowanej przez zielonogórskie Muzeum w 2013 r., projekt kampanii reklamowej " Dlaczego nie francuski?"(za który dostaliśmy wyróżnienie na forum ogólnopolskim).

Jest inicjatorką największej imprezy realizowanej przez studentów filologii romańskiej popularyzującej język i kulturę francuską, a mianowicie międzynarodowych DNI FRANKOFONII, które już od kilkunastu lat odbywają się rokrocznie na Uniwersytecie Zielonogórskim. W tym czasie nasza uczelnia przyjmuje wielu zagranicznych gości honorowych i wykładowców, nie tylko z Francji, ale również z Belgii, Szwajcarii, Kanady, francuskojęzycznych krajów Afryki.

Od początku pracy ze studentami jest organizatorką współpracy z francuskimi uczelniami (staże, praktyki, wymiana studentów i nauczycieli w ramach programu Erasmus) – dzisiaj studenci z Francji są najliczniejszą grupą obcokrajowców odwiedzających Uniwersytet Zielonogórski.

Dr E. Jastrzębska współpracuje z Ambasadą Francji, z Instytutem Francuskim, z Towarzystwem Przyjaźni Polsko – Francuskiej, z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli  w Zielonej Górze.  Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE oraz Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, a także koordynatorką programu Erasmus na naszej uczelni.

Czynnie włącza się również w organizację życia uniwersyteckiego będąc  członkiem  Rady Wydziału Humanistycznego UZ (od 2008 r.), koordynatorem ECTS (2001-2006) czy członkiem komisji do spraw reformy KRK w latach 2012-2013.

 

 

 

Order Palm Akademickich.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT