Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

POL-on jako Zintegrowany System Informacji o Nauce MNiSW – szkolenie dla pracowników UZ

12 maja 2015 r.

 

W sobotę, 16 maja br. odbędzie się szkolenie dla pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego POL-on jako Zintegrowany System Informacji o Nauce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a obowiązki sprawozdawcze uczelni wyższych wynikające z nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki.

Szkolenie odbędzie się w godz. 9.00-15.00 ( z 30 minutową przerwą – 12.30-13.00) w bud. A-8  (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) w sali nr 115.

 

Program szkolenia


Wprowadzenie

Akty normatywne i prawne a obowiązki sprawozdawcze oraz terminarz raportowania danych w Systemie Informacji o Nauce POL-on przez uczelnie wyższe.


Blok tematyczny nr 1

Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on" jako baza danych MNiSW o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej efektach oraz narzędzie teleinformatyczne służące upowszechnianiu informacji o wynikach budżetowego finansowania nauki w sektorze finansów publicznych.


Blok tematyczny nr 2

Dobre praktyki i Case Study we wdrożeniu instytucjonalnego systemu zarządzania sprawozdawczością z działalności B+R, w powołaniu zespołu pracowników ds. "POL-on" (Koordynator, administrator, zespół ds. POL-on i inni) oraz w sprawnym i terminowym raportowaniu do Systemu Informacji o Nauce "POL-on".


Blok tematyczny nr 3

Obsługa informatyczna modułów POL-on tworzących System Informacji o Nauce (agregowanie, wprowadzanie, edycja i usuwanie danych oraz charakterystyka, tworzenie i generowanie zestawień do formatów PDF lub xls - wyszukiwanie i filtrowanie danych):

moduł - Działalność upowszechniająca naukę (nagrody i wyróżnienia przyznane dla osób i jednostek oraz konferencje naukowe - krajowe i międzynarodowe).

moduł - Krajowe i międzynarodowe projekty naukowe (granty).

moduł - Patenty i dokonania (prawa ochronne, autorskie, wynalazki) oraz efekty praktyczne badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej.

moduł - Laboratoria i aparatura (profil działalności, poświadczenia uprawnień, wykaz procedur badawczych oraz wdrożone systemy jakości).

moduł - Infrastruktura (aparatura, sprzęt, wartości niematerialne i prawne oraz infrastruktura informatyczna).

moduł - Nieruchomości (budynki, lokale i działki niezabudowane).

moduł - Inwestycje (inwestycje w nieruchomości i infrastrukturę oraz zestawienie dotacji inwestycji w rozbiciu na lata).

moduł - Pracownicy (Wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych).

moduł - dr/dr hab. (Proces tworzenia, rejestrowania i zatwierdzania zawiadomień oraz ogólnopolska baza streszczeń, autoreferatów i recenzji w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych).


Blok tematyczny nr 4

Serwis Polskiej Bibliografii Naukowej jako podstawowe narzędzie informatyczne MNiSW służące parametryzacji jednostek naukowych w zakresie publikacji naukowych:
 

- zadania i cele portalu PBN

- role w POL-on: Zarządcy bibliografii (MANAGER_BIBLIOGRAFII) oraz Zarządcy importu bibliografii (MANAGER_IMPORTU_BIBLIOGRAFII) odpowiedzialne za obsługę serwisu PBN.

- modele pracy w serwisie PBN nad bibliografią jednostki naukowej (model oparty o importy z systemów uczelnianych a model oparty o dane wprowadzane bezpośrednio do PBN przez interfejs WWW).

- dodawanie i edytowanie publikacji w serwisie PBN (artykuł w czasopiśmie, rozdział w monografii, monografia, praca zbiorowa, publikacja w wydawnictwie pokonferencyjnym).

- charakterystyka tzw. paczki importowej PBN - katalogów w formacie zip i plików w formacie XML.
proces masowego importu publikacji do serwisu PBN.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT