Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Bogumiła Burda z Wydziału Humanistycznego UZ zdobywczynią dużego grantu z NPRH

B.Burda właściwe.jpg

Fot. Archiwum Instytutu Historii UZ.

11 lutego 2016 r. 

 

 

Wczoraj na stronie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015 r., opublikowano komunikat o rozstrzygnięciu jego IV edycji.  Z wielką przyjemnością informujemy, że  projekt pt. „Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe”, którego autorką jest dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ, kierownik Zakładu Dydaktyki Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał duży grant.

 

 

Czego ów projekt dotyczy ...

 


W połowie XVII wieku w protestantyzmie w Niemczech zrodził się nowy prąd, zwany pietyzmem, który już w następnym stuleciu wywierał duży wpływ na życie kościelne, w tym na edukację. Centrum tego ruchu znajdowało się w ośrodku w Halle (Brandenburgia). Zarówno studenci tej uczelni, jak i sam ośrodek uznawani byli za propagatorów idei pietyzmu. Dzięki działalności Augusta Hermanna Frankego, ucznia i przyjaciela pastora Philippa Jacoba Spencera oraz jego następców Halle stało się ważnym ośrodkiem edukacyjnym. Sam A.H. Francke uznawany jest za twórcę nowych rozwiązań w zakresie idei kształcenia ubogich dzieci. To on przyczynił się do zrealizowania budowy całego kompleksu edukacyjnego w Gaucha,  nieopodal Halle. Już w 1695 r. Francke nie posiadając własnego kapitału założył w Halle szkołę dla ubogich, równocześnie objął opieką sieroty i doprowadził do budowy domu dla nich. Pomysł zakładania i prowadzenia szkół dla ubogich (Armenschulen) był już znany w Brandenburgii. Powstały kompleks przyjął nazwę Zakładów Oświatowo-Wychowawczych Franckego (die Franckesche Stiftungen). Rozwiązania z Halle stały się wzorem późniejszych dzieł wewnętrznej misji ewangelickiej w środkowej Europie, w tym  w  Brandenburgii (głównie w Sulechowie) i na Śląsku Cieszyńskim. Celem projektu są badania nad powiązaniami między tymi ośrodkami w zakresie rozwiązań pedagogicznych i kontaktów nauczycieli, wychowanków, przepływu kadry, itp. Halle i Sulechów były również prężnymi ośrodkami wydawniczymi, publikującymi m.in. druki religijne, a także ośrodkami myśli pedagogicznej i społecznej. Przepływ druków oraz zaspokajanie zapotrzebowania na tego typu publikacje, zarówno w Brandenburgii, jak i na Śląsku oraz Śląsku Cieszyńskim widoczne były w ilości publikacji i w gatunkach wydawniczych. Ważnym elementem projektu jest zbadanie i wykazanie, na ile te działania były odzwierciedleniem zapotrzebowania na książki na tym terenie.

 

 


W Polsce prowadzonych jest wiele badań naukowych i działań, które wpisują się w to, co w świecie realizowane jest poprzez prozopograficzne metody badania elit, które w niniejszym projekcie będą miały zastosowanie w przypadku badań nad przepływem uczniów, wychowanków, kadry pedagogicznej i ich dalszych losów. Tym bardziej, iż  prozopograficzne  rejestry uczniów i nauczycieli w różnym zakresie zawierają dane o nazwiskach, pochodzeniu, zawodzie ojca, roku urodzenia, roku przyjęcia, poziomie wiadomości w momencie przyjęcia, dalszych losach i opinii w momencie opuszczania szkoły. Ważnym zagadnieniem będą rodowody społeczne uczniów oraz wpływ tych ośrodków edukacyjnych na terytorialny i społeczny zasięg oddziaływania szkoły. 

 


Dużą rolę w projekcie będą odgrywały również metody biograficzne, socjotechniczne, demograficzne, statystyczne oraz komparatystyczne podejście do analizy zachowanych źródeł i druków. Zastosowanie znajdzie również bibliologia. Wynika to z kompleksowego badania książek, jako zintegrowanych i specyficznych struktur informacyjnych oraz śledzenia procesów ich wytwarzania, obiegu i wykorzystywania,  w tym przypadku druków z drukarni w Halle i Sulechowie.

 

 

Projekt ma charakter interdyscyplinarny  i wpisuje się w kierunki współczesnych badań. Obok narzędzi teoretycznych z wykorzystaniem nowych metod, paradygmatów metodologicznych,  łączy kilka dziedzin w tym badania prozopograficzne, bibliologię, metody biograficzne oraz związane z historią sztuki.  Podejmowane w projekcie badania nad przepływem myśli religijnej, pedagogicznej, rodowodami uczniów i wychowanków, również kadry pedagogicznej, druków, myśli architektonicznej ośrodków w Halle, Sulechowie i Cieszynie włączają polskich historyków w tworzenie zespołów międzynarodowych oraz polską kulturę w główny, mało znany nurt badań nad pietyzmem w ruchu protestanckim i jego oddziaływaniem. Temat i zakres badawczy projektu dotyczy szeroko rozumianej problematyki społecznej, a obszar badawczy integruje badania humanistyczne z innymi  dziedzinami wiedzy.

 

 

Końcowym efektem projektu będzie wydanie 6 książek, w tym dwóch monografii, dwóch prac źródłowych, bibliografii druków z Halle i Sulechowa (2 tomy, w języku polskim i niemieckim). 

 

Monografie w języku polskim i niemieckim będą dotyczyć badań w zakresie przepływu myśli pedagogicznej, uczniów, wychowanków, kadry nauczycieli, jak i ich dalszych losów. Dwie prace źródłowe to wydanie zapisów uczniów i protokołów szkolnych Realschule w Sulechowie w latach 1768-875. Pozostałe dwa tomy to bibliografia druków wydawanych w drukarniach w Halle i Sulechowie. W projekcie zaplanowano także seminaria i warsztaty naukowe, które odbędą sie w Halle, Zielonej Górze/Sulechowie i Cieszynie.

 

 

Tak duży projekt będzie realizował zespół, którym kieruje dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ, autorka wniosku. Tworzą go: mgr Anna Chodorowska – sekretarz projektu; dr Brigide Klosterberg, pracownik merytoryczny Halle; dr hab. Jarochna Dąbrowska – Burkhardt, prof. UZ, pracownik merytoryczny; dr Bogumiła Maria Husak UZ – pracownik merytoryczny;  dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek, prof. PWSZ Sulechów – pracownik merytoryczny; mgr Ewa Elżbieta Majcherek, PWSZ Sulechów – pracownik merytoryczny; dr Stefan Dąbrowski  – pracownik merytoryczny; 4 doktorantów i 5 studentów. 

 

 

Projekt pt. „Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe” otrzymał dotację całkowitą w wysokości 835 860 zł i zostanie zrealizowany w ciągu 36 miesięcy.

 

 

Serdecznie gratulujemy otrzymania grantu.

 

 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki logo.jpg

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki został ustanowiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 listopada 2010 r. Jego celem jest zapewnienie rozwoju badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej, w tym dotyczących kultury narodowej, a także wsparcie działań mających na celu upowszechnienie wyników polskich badań humanistycznych i polskiej myśli humanistycznej na świecie.

 


Program ma zapewnić stabilne warunki dla realizacji i finansowania kluczowych, długoterminowych przedsięwzięć badawczych, edytorskich i dokumentacyjnych wymagających tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych. Program ma także zapewnić warunki dla rozwoju naukowego młodych humanistów poprzez wspieranie projektów realizowanych przez doktorantów oraz finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich.

 

 

NPRH powstał po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. Nowa formuła NPRH składa się z trzech modułów – „Tradycja”, „Rozwój” i „Umiędzynarodowienie”. Każdy z nich to oddzielny konkurs, koncentrujący się odpowiednio na: badaniu dziedzictwa kultury narodowej, badaniach innowacyjno-integracyjnych oraz zapewnianiu międzynarodowego oddziaływania polskiej myśli humanistycznej.

 

 

Moduł „Rozwój” złożony był z dwóch konkursów: 2.a i 2.b. W pierwszym z nich sfinansowane zostaną m.in. innowacyjne projekty badawcze, które proponują oryginalne rozwiązanie ważnych i aktualnych problemów polskiej kultury.

 


Drugi konkurs skierowany był do naukowców prowadzących badania interdyscyplinarne, łączące badania humanistyczne z twórczością artystyczną. Finansowane projekty musiały m.in. wykraczać poza jedną dziedzinę nauki i zawierać propozycje wykorzystania nowych narzędzi teoretycznych.

 


Łącznie do modułu „Rozwój” zgłoszono 317 projektów. W ramach pierwszego konkursu dofinansowanie trafi do 18 wnioskodawców. W części 2.b środki na prowadzenie badań trafią do 35 naukowców. Zwycięskie projekty otrzymają w sumie 29 568 544 zł.

 

 

Poniżej podajemy adres linku, pod którym znajduje się wykaz projektów, które otrzymały grant (pozycja 21, projekt prof. B. Burdy): http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_02/511b406e30cf706889b6a9efee57f401.pdf 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT