Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Tadeusz Biliński honorowym obywatelem Zielonej Góry.

prof. T, Biliński podczas konferencji wł..jpg

Prof. T. Biliński podczas otwarcia XI ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Konstrukcje zespolone”, która w dniach 29-30 czerwca br. odbyła się na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ. Fot. Kazimierz Adamczewski

29 sierpnia 2017 r.

 

 

Dzisiaj, to jest we wtorek 29 sierpnia 2017 r. zielonogórscy radni zadecydowali, że w tym roku tytuły honorowych  obywateli Zielonej Góry trafią do prof. Tadeusza Bilińskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz do Małgorzaty i Rolanda Hellmannów, polsko-niemieckiego małżeństwa społeczników z Verden w Niemczech.

 

 

Uroczysta sesja Rady Miasta, podczas której zostaną wręczone dyplomy i medale nowym honorowym obywatelom Zielonej Góry odbędzie się za tydzień we  wtorek, 5 września 2017 r., o godz. 12.00 w Planetarium Wenus. (Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus, ul. gen. Władysława Sikorskiego 10, www.planetariumwenus.pl)

 

 

Poniżej prezentujemy biogram prof. Tadeusza Bilińskiego.

 

 

Prof. Tadeusz Biliński urodził się 4 grudnia 1932 r. w miejscowości Trzemeszno na pograniczu Wielkopolski i Kujaw. W grudniu 1939 r. wraz z całą rodziną został przesiedlony do Generalnej Guberni, początkowo do Garwolina k/Warszawy, później kolejno do  Lublina, Garbatki i wreszcie do Częstochowy.


Po wojnie rodzina Profesora wróciła do Trzemeszna, a on sam zdał egzamin do II klasy tamtejszego gimnazjum i liceum, by od 1947 r.  kontynuować naukę w Poznaniu, gdzie w 1950 r. zdał maturę w Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny.


Po maturze profesor pracował przez rok jako robotnik w Oddziale Drogowym PKP w Poznaniu, a w 1951 r. rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu, które ukończył ze stopniem inżyniera w 1954 r. Następnie kontynuował studia na Politechnice Poznańskiej i w 1956 r. otrzymał tytuł magistra inżynieria budownictwa lądowego w specjalności konstrukcje budowlane. Dodatkowo, w latach 1956-1959, Profesor poszerzał swoje wykształcenie na studiach aspiranckich w Katedrze Budownictwa Politechniki Poznańskiej, a w latach 1957-1961 studiował zaocznie matematykę na Wydziale Matematyczno-Fizycznym na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Praca naukowa


Początki działalności zawodowej Profesora związane są z Politechniką Poznańską, w której w 1959 r. rozpoczął pracę, najpierw w Katedrze Budownictwa, a potem w Instytucie Technologii i Konstrukcji Budowlanych. W 1965 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, następnie w 1972 r., już na Politechnice Wrocławskiej, stopień doktora habilitowanego.


W okresie 1968-1978 decyzją Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki piastował stanowisko etatowego docenta, początkowo na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, a od 1976 roku w Instytucie Budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Jednocześnie od 1976 r. do września 1981 r. pełnił  funkcję rektora WSInż. w Zielonej Górze.


Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nadała mu Rada Państwa w 1978 r., natomiast tytuł profesora zwyczajnego w 1987 r.


W latach 1982-1984 w ramach kontraktu zagranicznego był zatrudniony jako wykładowca na Uniwersytecie Technicznym w Oranie w Algierii. W 1984 roku wrócił do Zielonej Góry i w WSInż. objął funkcję prorektora d/s nauczania i wychowania. Jednocześnie został dyrektorem Instytutu Technologii i Organizacji Budownictwa. Tę funkcję sprawował do 1987 r. W kolejnych latach był prodziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej (1987-1990), dyrektorem Instytutu Budownictwa (1996-2002) oraz kierownikiem Zakładu Budownictwa Ogólnego i Architektury (2002-2006).

 

 

Działalność naukowa


Profesor Tadeusz Biliński jest autorem lub współautorem około 300 publikacji naukowych, w tym ok. 30 monografii. Jedną z ważnych jego książek jest wydana w 2011 r. monografia pt. „Organizacyjny, dydaktyczny i naukowy rozwój kierunku budownictwo”, opisująca rozwój tego kierunku na zielonogórskiej uczelni.


Na UZ z inicjatywy Profesora  są organizowane i przeprowadzane cykliczne konferencje naukowe, obecnie o renomie międzynarodowej. Należą do nich szczególnie uznane w środowisku naukowym: „Konstrukcje Zespolone”„Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych”.


Profesor był również członkiem komitetów honorowych i naukowych wielu zjazdów, kongresów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych. Prowadził liczne seminaria naukowe, współpracował z różnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi tak krajowymi, jak i zagranicznymi, na przykład w Belgii czy w Niemczech.

 


Działalność stowarzyszeniowa, poselska i polityczna


Prof. Tadeusz Biliński był niezwykle aktywnym uczestnikiem życia społecznego i politycznego, na niwie lokalnej i krajowej. Od 1985 r. przez pięć kolejnych kadencji był posłem na Sejm Rzeczypospolitej. W tym czasie był m. in. członkiem delegacji parlamentarnej Polski do Parlamentu UE, piastował także funkcje przewodniczącego sejmowej komisji polityki przestrzennej, budowlanej i mieszkaniowej. Za całokształt pracy w parlamencie otrzymał Puchar Fair Play, niezwykle cenny wyraz uznania przyznany przez posłów, członków komisji.


Profesor działał  również aktywnie w licznych stowarzyszeniach związanych m.in. z budownictwem, problematyką racjonalizacji użytkowania energii, czy spółdzielczością mieszkaniową.

 

Za wybitne zasługi i zaangażowanie w pracy naukowej, dydaktycznej i stowarzyszeniowej Profesor był wielokrotnie odznaczany, m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978), Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978 i 1989), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP (2000) i innymi odznaczeniami oraz nagrodami.

 


Profesor Tadeusz Biliński jest wdowcem. Ma dwóch dorosłych synów oraz dwoje wnucząt. Mieszka w Zielonej Górze i nadal jest aktywny zawodowo. Po pracy lubi odpoczynek na łonie natury, uwielbia muzykę poważną.

 

 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy honorowego tytułu.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT