Prof. Tadeusz Kuczyński Rektor UZ w składzie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN.

ZAFF130408_127a właściwy.jpg

Fot. Tomasz Gawałkiewicz, ZAFF

5 czerwca 2017 r.

 

 

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński  został powołany w skład Komitetu Inżynierii Środowiska PAN na czteroletnią kadencję do dnia 18 stycznia 2020 r.

 

 

Prof. Tadeusz Kuczyński - urodził się w 1951 r. we Wrocławiu. W 1976 r. ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. W 2003 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. Z zielonogórską uczelnią związany jest od 1999 r. W latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, a w latach 2008-2012 prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

Członek Rady Naukowej Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie od lipca 2007 r. do kwietnia 2010 r. Od 2004 r. do 2008 r. przedstawiciel Uniwersytetu Zielonogórskiego w Komitecie Sterującym, a od 2008 r. w Komitecie Zarządzającym 6 polskich uczelni (oprócz UZ są to Politechniki: Gdańska, Śląska, Wrocławska, Krakowska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza), a także Electricite de France (EDF)-Polska i EDF Research and Development. Prezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Energii Odnawialnej od czerwca 2007 r. do grudnia 2008 r. Koordynator zadania 6 projektu strategicznego NCBiR „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków” w latach 2010-2012. Współkoordynator projektu partnerskiego  „Zielona Energii” – FRAME – w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – POWT Polska – Brandenburgia w latach 2012-2014.

 


Autor monografii i licznych artykułów z zakresu emisji zanieczyszczeń (głównie związków azotu) i ich wpływu na środowisko, efektywnego kształtowania mikroklimatu w budynkach inwentarskich, inżynierii odnawialnych źródeł energii, etyki środowiska, w tym środowiska zurbanizowanego. W latach 1994 - 2010 członek Zarządu II Sekcji Technicznej (Budownictwa Rolniczego) Międzynarodowej Organizacji Inżynierii Rolniczej (CIGR). Przedstawiciel Polski w programie AFANET - SOCRATES w zakresie nauczania przedmiotu bioetyka zwierząt w latach 2001-2004; od 2003 r. udział w Komitecie Koordynującym programu. Od 2004 r. udział w Komitecie Koordynującym programu "Redefining the curricula for the multifunctional rural environment - agriculture, forestry and the rural society" (MRENet); także koordynator grupy roboczej WP2a Development of curricula which address the expectations of society - Ethics. Od 2002 r. członek Komitetu Programowego Sieci Naukowej AGRORISK (Eliminowanie rolniczych zagrożeń zdrowia i środowiska). Od 2003 do 2008 r. ekspert w grupach roboczych działających w ramach UNECE CLRTAP TFEIP "Expert Group on Ammonia Abatement" oraz "Expert Panel on Agricultural Emissions". Ekspert w zakresie energii i środowiska Krajowego Związku Pracodawców - producentów trzody chlewnej od 2005 r. Od marca 2008 r. udział w grupie Task Force Reactive Nitrogen (TFRN-2). Od lutego 2009 r. działa w UNECE CLRTAP TFEIP Expert Panel on Mitigation of Agricultural Nitrogen. Od grudnia 2008 r. w Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) Collaborative Working Group on Agriculture and Energy. Od października 2008 r. przedstawiciel polskich organizacji pozarządowych (NGO) w pracach w Sewilli nad modyfikacją dokumentu BREF dotyczącego intensywnej produkcji trzody chlewnej i drobiu.

 

 

Prof. Tadeusz Kuczyński ma żonę, córkę i trzy wnuczki.

 

 

 

Od 1 września 2012 r. pełni funkcję Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 


Serdecznie gratulujemy nominacji.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT