Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Zofia Sadecka członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN

19 stycznia 2016 r.

 

Zofia Sadecka.jpg

Miło nam poinformować, iż prof. zw. dr hab. inż. Zofia Sadecka została wybrana członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.

 

Profesor dr hab. inż. Zofia Sadecka jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej. Studiowała na Wydziale Inżynierii Sanitarnej, na którym w 1989r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska został jej nadany Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej w dn. 22.11.2002r., a zatwierdzony decyzją Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w Warszawie z dn.13.06 2003r. Decyzją z dn. 26 czerwca 2014r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk technicznych.


Jest autorką ponad 160 publikacji, w tym 4 monografii, redaktorką lub współredaktorką 7 dzieł zwartych. Referaty były prezentowane na konferencjach i kongresach zagranicznych w Kanadzie, Niemczech, Singapurze i na Słowacji.


W całym dorobku Pani profesor prezentuje jednorodny i ważny obszar badań nad fenomenologią procesu biologicznego oczyszczania ścieków i optymalizacją działania systemów realizujących ten proces, ze szczególnym uwzględnieniem stabilizacji osadów ściekowych. Zainteresowania naukowe bardzo dobrze wpisują się w aktualną problematykę związaną z oczyszczaniem ścieków komunalnych i przemysłowych oraz procesami przeróbki i ostatecznego zagospodarowania osadów ściekowych.


Pani prof. dr hab. inż. jest promotorką 5 doktoratów, była również recenzentką 10 rozpraw doktorskich i 2 dysertacji habilitacyjnych oraz 6 monografii habilitacyjnych dla wydawnictw. Recenzowała blisko 160 artykułów lub referatów, co pośrednio pomnaża dorobek w kształceniu kadry. Była recenzentem grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Uzyskała znaczące dokonania we współpracy z sektorem gospodarki – 45 wdrożeń oraz 3 zgłoszenia patentowe.


W dydaktyce czynnej prowadziła wszystkie jej formy na obu stopniach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym seminaria oraz promotorstwo ponad 130 prac dyplomowych. Prowadzi wykłady i seminaria na studiach doktoranckich.


Jest zaangażowana w dydaktykę bierną. Pełniła/ni funkcje: Prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ, Członek Rady Wydziału, Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej, Członek Uczelnianej komisji ds. Jakości kształcenia, Członek Uczelnianej komisji ds. Finansów, Członek Uczelnianej komisji ds. Statutu, Uczelniany Rzecznik Dyscyplinarny, Elektor do Kolegium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Poza podstawową działalnością dydaktyczną prowadzoną w Uniwersytecie Zielonogórskim, ma też osiągnięcia w kształceniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu inżynierii środowiska dla wybranych grup społecznych. Aktywnie uczestniczy w edukacji ekologicznej i szkoleniach w zakresie technologii ścieków i osadów dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków.


Uczestniczy aktywnie w programach promocyjnych Uczelni np. w ramach Młodzieżowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dni Nauki, Festiwalu Nauki, czy Bus do Kariery.


Za osiągnięcia w dziedzinie naukowej i naukowo-badawczej otrzymała 10 nagród Rektora naszej Alma Mater. Jej działalność naukowa i dydaktyczna została wyróżniona Srebrnym Medalem za długoletnią służbę oraz Medalem Edukacji Narodowej. Pani Profesor jest Członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Rady Programowej kwartalnika Ekotechnika i Rady Programowej czasopisma Wodociągi i Kanalizacja. Posiada certyfikaty: „E-learning w szkolnictwie wyższym”, Zespołu Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delhi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.


Jest organizatorem 12 i przewodniczącą Komitetu naukowego 8 konferencji z cyklu Woda- Ścieki i Odpady w Środowisku oraz międzynarodowej Polsko-Niemieckiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo ekologiczne Euroregionu Sprewa- Nysa- Bóbr”. Brała czynny udział w 18 Konferencjach Międzynarodowych oraz w ponad 50 Konferencjach Krajowych.  Przewodniczyła 35 sesjom na konferencjach oraz była w Komitetach naukowych 29 Konferencji (4 międzynarodowych).


Była współautorem 3 wniosków na granty, a w ostatnich dwóch latach brała udział w realizacji 2 grantów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Była kierownikiem zakończonego projektu badawczego promotorskiego 5585/B/T02/2010/38. Aktualnie uczestniczy w realizacji grantu współfinansowanego ze środków NCBiR oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEKON.

 

Serdecznie gratulujemy nominacji!

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT