Program stypendialny dla Studentów Województwa Lubuskiego


8 listopada 2017 r.
 

 
Województwo lubuskie odnotowuje coraz większy odpływ studentów, którzy wybierają uczelnię w innych regionach. Zarząd województwa podejmuje działania mające na celu odwrócenie tej niekorzystnej tendencji. Utworzony zostanie „Program stypendialny dla Studentów Województwa Lubuskiego”.Chcemy, aby młodzi ludzie tutaj uczyli się i z regionem lubuskim wiązali swoją przyszłość. Stypendia mają zachęcić do podejmowania nauki na lubuskich uczelniach – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.


Stypendia przyznawane będą:

 

  •      za szczególne wyniki w nauce;

O przyznanie stypendium za szczególne wyniki w nauce  mogą ubiegać się osoby studiujące w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych, którzy zaliczyli pierwszy rok nauki i spełniają poniższe warunki:
1) uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów i egzaminów za ostatnie 2 semestry co najmniej 4,80 (obliczanie średniej oceny do setnych części),
2) posiadają osiągnięcia naukowe w poprzednim roku nauki, tj.: publikacje i osiągnięcia naukowe oceniane odrębnie w poszczególnych obszarach wiedzy w szczególności:
-zaangażowanie w prace kół naukowych,  działania na rzecz popularyzacji nauki,
-udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi czy naukowymi,
-nagrody i wyróżnienia w konkursach.

 

  • stypendium dla kontynuujących kształcenie na wybranym kierunku w obszarze nauk ścisłych i technicznych;


O przyznanie stypendium dla osób kontynuujących kształcenie na wybranym kierunku technicznym mogą ubiegać się osoby, które osiągają wysokie wyniki w nauce; podejmujące studia lub studiujące w obszarze nauk ścisłych i technicznych i spełniają poniższe warunki:
1)studiują na kierunkach, które ukończyli w zakresie szkoły ponadpodstawowej (np. budownictwo),
2)uzyskali średnią ocen wyniku egzaminu maturalnego na poziomie co najmniej średnim krajowym (w przypadku I roku studiów) lub zaliczyli pierwszy rok nauki i uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów i egzaminów za ostatnie 2 semestry co najmniej 4,5,
3)uczestniczą w pracach zespołów badawczych lub realizują własne prace projektowo -  badawcze.

 

  •  stypendium mieszkaniowe;

O przyznanie stypendium mieszkaniowego mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania w domu studenta lub innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie

 

 

  • stypendium na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednorazowe stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem prowadzenia własnej działalności gospodarczej podczas terminowej realizacji programu studiów. Przyznanie tego stypendium nie wykluczy przyznania pozostałych stypendiów.

 

 

Źródło: newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT