Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Spotkanie z przedstawicielem firmy Texas Instruments na UZ

20 stycznia 2016 r.

 

logo_wiea.png texas 2.png

 

 

We wtorek, 26 stycznia br. na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się spotkanie z dr Giuseppe Maz­zolenim regionalnym man­agerem firmy Texas Instru­ments w Pradze.


Spotkanie poświę­cone będzie możli­wości zatrud­nienia w fir­mie Texas Instru­ments stu­den­tów i absol­wen­tów studiów inżynier­s­kich, mag­is­ter­s­kich i dok­toranc­kich. Nadarza się, więc okazja znalezienia dobrze płat­nej pracy w świa­towej kor­po­racji z branży elek­tron­icznej, dającej duże możli­wości roz­woju zawodowego nawet dla osób nieposi­ada­ją­cych prak­tyki zawodowej.

Texas Instru­ments – amerykańska firma z siedz­ibą w Dal­las w Tek­sasie, czołowy pro­du­cent półprze­wod­ników. Obec­nie pro­du­cent m.in. cyfrowych pro­ce­sorów syg­nałowych (DSP), mikrokon­trol­erów, układów elektro-​optycznych typu DLP, przetworników cyfrowo-​analogowych i analogowo-​cyfrowych, czu­jników, układów RFID i kalku­la­torów naukowych. Firma ma swoje odzi­ały w wielu kra­jach świata, jej roczny obrót wynosi powyżej 13 mil­iardów dolarów.

Dodatkowe infor­ma­cje można znaleźć na stronach: careers​.ti​.com lub ti​.com.
 

Spotkanie odbędzie się 26.01.2016 r. w godz­i­nach 10:00 – 11:00 w sali 115 zna­j­du­jącej się w siedz­i­bie Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ w budynku A-​2 przy ul. Prof. Z. Szafrana 2.

 

Spotkanie orga­nizuje dr hab. inż. Krzysztof Soza­ński, K.Sozanski@iee.uz.zgora.pl.
 

Zapraszamy wszys­t­kich zainteresowanych!

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT