Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studia podyplomowe Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna – ostatni termin zgłoszeń

3 listopada 2015 r.

 

 

Zapraszamy na studia podyplomowe Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna. Są to studia przeznaczone dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne. Przygotowują do pracy w każdym typie szkół.  Realizowane będą w trzech semestrach od listopada 2015 do grudnia 2016 r.

 

 

KONTAKT: Edyta Szykowna - 68 328 31 44 e.szykowna@wlnz.uz.zgora.pl; E.Szykowna@wnps.uz.zgora.pl;

 

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:


Studia skierowane są do nauczycieli w celu zdobycia podstawowych kwalifikacji do prowadzenia drugiego przedmiotu. Przewidują 390 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych realizowanych w zjazdach sobotnio-niedzielnych z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki, metodyki i teorii wychowania fizycznego, teorii i metodyki postępowania korekcyjno-kompensacyjnego oraz obszernego bloku zajęć praktycznych z zakresu gier zespołowych, gimnastyki, pływania, zabaw i gier ruchowych, lekkoatletyki, tańca, pierwszej pomocy, diagnostyki postawy ciała, metod postępowania korekcyjno-kompensacyjnego.

Absolwent po ukończeniu studiów jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w każdym typie szkół oraz zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej wykorzystując metody i formy pracy odpowiadające aktualnym programom kształcenia.


Absolwent posiada:


a) wiedzę z zakresu anatomiczno-fizjologicznych podstaw funkcjonowania człowieka na różnych etapach rozwoju ontogenetycznego oraz dydaktyki szczegółowej i metodyki wychowania fizycznego oraz zasad postępowania korekcyjno-kompensacyjnego; ma podstawową wiedzę o organizacji pracy nauczyciela wychowania fizycznego oraz bezpieczeństwa i higienie pracy w instytucjach i placówkach oświatowo-wychowawczych


b) umiejętności i kompetencje do kompleksowej realizacji dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły oraz zadań zawodowych w roli nauczyciela; posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu podstawowych form aktywności fizycznej; potrafi podjąć działania diagnostyczne i profilaktyczne dotyczące stanu zdrowia i aktywności fizycznej, planować, projektować i realizować działania z zakresu wychowania fizycznego i gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej; wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu zawodowego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania informacji;


c) kompetencje społeczne w zakresie realizacji zadań w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia; charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi w stosunku do wychowanka i współpracowników; ma świadomość konieczności utrzymywania poziomu sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej nauczyciela wychowanie fizycznego.

 

- do kogo adresowane: do osób posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne.

 

- kwalifikacje po ukończeniu studiów: prowadzenie zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT