Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Stypendium „Grant Rektorski” – PRACOWNICY

30 listopada 2022 r.

 


 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg

Zgodnie z Zarządzeniem nr 124 Rektora z dnia 30 sierpnia 2021r. wprowadzającym Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego dla studentów, doktorantów i pracowników UZ, pracownicy i doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ze środków własnych w formie „Grantu Rektorskiego”.

 

Termin i miejsce składnia wniosków:

Wnioski o stypendium „Grant Rektorski” w ramach w/w funduszu zainteresowany pracownik składa w Sekretariacie Rektora w terminie od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do ubiegania się przyznanie grantu oraz oświadczenia upoważniającego UZ do wykazania określonych we wniosku osiągnięć pracownika na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej Uniwersytetu.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie::

 

 

UWAGA:

W przypadku wnioskowania o stypendium naukowe „Grant Rektorski”, przyznawane za uzyskanie wysokiej wartości punktowej w slocie publikacyjnym zalecane jest wykorzystane generatora wniosku dostępnego dla nauczycieli akademickich w systemie PracNet pod adresem https://pracownik.uz.zgora.pl

 

 

O grant może ubiegać się wyłącznie pracownik będący:

− nauczycielem akademickim UZ zatrudniony na stanowisku badawczym lub badawczo[1]dydaktycznym, który złożył oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej na UZ lub,

− pracownik zatrudniony na stanowisku dydaktycznym prowadzący działalność naukową, który złożył oświadczenie o N oraz oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej na UZ a także,

− zespół badawczy jeżeli spełni warunki Regulaminu §10 ust.2.

Regulamin dostępny na stronie::

 

Stypendium naukowe „Grant Rektorski”, przyznawane jest za następujące osiągnięcia naukowe lub artystyczne:

 

1. uzyskanie za dany rok wysokiej wartości punktowej w slocie publikacyjnym w rozumieniu przepisów o ewaluacji jakości działalności naukowej w danym roku;
 

2. pozyskanie i realizacja na rzecz Uniwersytetu projektu obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe ze środków, o których mowa w art.365 pkt 9, 11 i 12 ustawy, lub projektu finansowanego w ramach narodowego Programu Rozwoju Humanistyki o wysokiej kwocie finansowania w danym roku, o której mowa w § 10 ust.2 pkt 3 regulaminu. Uniwersytet powinien występować w projekcie jako organizacja wiodąca lub jako partner w konsorcjum.

 

Grant Rektorski przyznawany jest raz w roku za punkty za sloty publikacyjne uzyskane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

 

Wysokość stypendium naukowego „Grant Rektorski”:

Wysokość stypendium naukowego „Grant Rektorski” za liczbę punktów uzyskaną indywidualnie w slocie publikacyjnym w rozumieniu przepisów o ewaluacji jakości działalności naukowej ustala się na:

1. 2.000zł w przypadku uzyskania co najmniej 100pkt;

2. 5.000zł w przypadku uzyskania co najmniej 140pkt;

3. 8.000zł w przypadku uzyskania co najmniej 200pkt. Maksymalna wysokość grantu dla zespołu badawczego, który uzyskał dla UZ wysoką kwotę finansowania zewnętrznego na swoje projekty w jednym roku kalendarzowym wynosi 25.000zł.

 

Stypendium ze środków własnych „Grant Rektorski”, wypłaca się jednorazowo na podstawie wniosku kapituły w której w skład wchodzą:

1. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – przewodniczący kapituły;

2. Kanclerz lub wskazany przez niego przedstawiciel;

3. Przewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT